Версия за печат

00909-2015-0006

BG-Варна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ВВМУ Н.Й.Вапцаров, ул. Васил Друмев №73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: legal@naval-acad.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: ВВМУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=552.

Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=552.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отбрана
Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 СМР на обект № 1315/18 – спален корпус (Център за военна подготовка /ЦВП/) на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “ Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях, стаи за отдих, общи коридори и стаи без санитарен възел на 1/първи/,2 /втори/, 3 /трети/ и на 5 /пети етаж / - южно крило” . ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 СМР на обект №1315/18 – спален корпус /ЦВП/ на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /южно крило/ - от първи до пети етаж” и СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети“ на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по „Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена (северно крило) – втори етаж. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Хидроизолация на плосък покрив за лекционна зала №13 – втори етаж“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 СМР на обект № 1315/15 - битов корпус /курсантски батальон/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж на южни и северни стаи – “Ремонт по ВиК инсталация -подмяна на 7/седем/ броя вертикални щранга и на 70 /седемдесет/ бр. хоризонтални щранга за спални помещения”, “Реновиране на 70 /седемдесет/ броя спални помещения със санитарни възли и коридори към тях”, “Подмяна на 15/петнадесет/ броя врати в помещения/стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж” и “Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/етажа”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 СМР на обект № 1315/1 - централен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебен кабинет №1412- четвърти етаж” и “Реновиране на учебен кабинет №1404- четвърти етаж” и „Реновиране на учебен кабинет №1404 – четвърти етаж“ на катедра “Информационни технологии” за СМР на обект № 1315/3 - източен учебен корпус на училището по “Реновиране на учебен кабинет № 2226 - втори етаж ” на катедра “Електротехника” и СМР на обект № 1315/5 - столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебни кабинети – 4 бр.– втори етаж” на катедра “ Кораборемонт”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Реновиране на лекционна зала №13 – на 7(седем) броя отделни учебни кабинета на втори етаж“. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 „Подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр.Варна ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 “Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Варна, ул."Васил Друмев"№73
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 следва да се извърши СМР на обект № 1315/18 – спален корпус (Център за военна подготовка /ЦВП/) на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “ Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях, стаи за отдих, общи коридори и стаи без санитарен възел на 1/първи/,2 /втори/, 3 /трети/ и на 5 /пети етаж / - южно крило”, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Следва да се извърши СМР на обект №1315/18 – спален корпус /ЦВП/ на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /южно крило/ - от първи до пети етаж” и СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети“ на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по „Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена (северно крило) – втори етаж, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - Следва да се извърши СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Хидроизолация на плосък покрив за лекционна зала №13 – втори етаж“, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - Следва да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус /курсантски батальон/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж на южни и северни стаи – “Ремонт по ВиК инсталация -подмяна на 7/седем/ броя вертикални щранга и на 70 /седемдесет/ бр. хоризонтални щранга за спални помещения”, “Реновиране на 70 /седемдесет/ броя спални помещения със санитарни възли и коридори към тях”, “Подмяна на 15/петнадесет/ броя врати в помещения/стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж” и “Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/етажа”, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – Следва да се извърши СМР на обект № 1315/1 - централен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебен кабинет №1412- четвърти етаж” и “Реновиране на учебен кабинет №1404- четвърти етаж” и „Реновиране на учебен кабинет №1404 – четвърти етаж“ на катедра “Информационни технологии” за СМР на обект № 1315/3 - източен учебен корпус на училището по “Реновиране на учебен кабинет № 2226 - втори етаж ” на катедра “Електротехника” и СМР на обект № 1315/5 - столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебни кабинети – 4 бр.– втори етаж” на катедра “ Кораборемонт”, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 - Следва да се извърши СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Реновиране на лекционна зала №13 – на 7(седем) броя отделни учебни кабинета на втори етаж“, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 - Следва да се извърши подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ – гр. Варна, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1230/14.04.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 - Следва да се извърши изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари, посочени в - Техническо задание, с рег. № 301/26.01.2015г., неразделна част от настоящата документация; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 - Следва да се извърши строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1323/21.04.2015г., неразделна част от настоящата документация;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1189999

Прогнозна стойност без ДДС
1189999 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.На основание чл.59, ал.5 т.2 от ЗОП, Възложителят НЕ ИЗИСКВА гаранции за участие. 2. На основание чл.59, ал.3 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора по всяка обособена позиция поотделно в размер на 3% (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписването на договора. Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане Банка: Societe Generale Експресбанк Получател: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73 IBAN: BG41 TTBB 9400 3315 0686 41 BIC: TTBBBG22 Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след датата на срока на договора. 3.Изпълнителят внася по сметка на Възложителя гаранционно обезпечение на извършените от него СМР в размер на : - позиция 1 – 7 % от стойността на договора за съответната позиция; - позиция 2 – 5 % от стойността на договора за съответната позиция; - позиция 3 – 5 % от стойността на договора за съответната позиция ; - позиция 4 - 7 % от стойността на договора за съответната позиция ; - позиция 5 – 5 % от стойността на договора за съответната позиция. - позиция 6 - 5 % от стойността на договора за съответната позиция - позиция 7 - 5 % от стойността на договора за съответната позиция - позиция 8 - 7 % от стойността на договора за съответната позиция Сумата се задържа до изтичане на гаранционния срок на изпълнените СМР и служи за обезпечение на разходите, когато Изпълнителя не е изпълнил гаранционните си задължения. Възложителят не дължи лихва върху гаранционното обезпечение за гаранционният период. Възложителят освобождава гаранционното обезпечение след изтичане на гаранционния срок и след отправено писмено искане от изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща дължимата сума на два етапа, по следният начин: 1. Когато в строителството не са предвидени етапи, заплащането ще се извършва на два пъти: – при завършен етап на строителната дейност, отговарящ на от СМР по позицията и след подписан Акт 19 в размер на 50% от договорената стойност и – окончателно с Акт 19 и Акт 16 на останалите 50% от стойността по договора. 2. когато в строителството са предвидени етапи, заплащането ще извършва поетапно за всеки етап при сключени Акт 19 и Акт 15 и окончателно при подписването на Акт 19 за последния етап и Акт 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЯМА ДА ЗАПЛАЩА ПО-ВИСОКИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СТОЙНОСТИ В Т.5. НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРИ НАДХВЪРЛЯНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ СУМИ, КАНДИДАТЪТ СЕ ОТСТРАНЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП КАТО ОФЕРТА КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (с изключение на т.2, т.2а, и т.6) от ЗОП, както и надхвърляне на определеният максимален ценови праг по съответната позиция. 2. За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, за което ЗОП позволява да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, последните ще могат да получат информация в профила на купувача на посочените в раздел I интернет адреси. 3. В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени в профила на купувача на посочените в раздел I интернет адреси, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти. 4.Срок за искане на разяснения по документацията за участие – до 17:00 часа на 16.07.2015г. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са посочили електронен адрес за кореспонденция в деня на публикуването им в профила на купувача, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници. 5.Всички решения по чл.27а от ЗОП, както и променената документация, в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП, съобщения, включително отговори по поискани от участниците разяснения, ще бъдат публикувани в профила на купувача на посочените в раздел I интернет адреси. 6.Сроковете за провеждане на процедурата са определени на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП. 7.Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на ЗЕДЕП или чрез комбинация от тези средства. 8.Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ВВМУ, на адрес: гр. Варна, ул.„Васил Друмев”№73. При подаване на офертите, участниците следва да предвидят необходимото технологично време за обработване и регистриране на офертите, което е в рамките на 10 минути. 9. В случаите, в които при критерий „най-ниска цена“ е предложена еднаква най-ниска цена в две или повече оферти и при критерий „икономически най-изгодна оферта“ не може да се приложи чл. 71, ал. 4 от ЗОП, класирането на допуснатите оферти се извършва чрез жребий, проведен по реда и условията на чл.71, ал.5 от ЗОП. 10. На заседанието на комисията за провеждане на жребий следва да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и имат право да присъстват представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 11. Възложителят уведомява лицата, които имат право да присъстват за датата, часа, мястото на отваряне и реда за провеждане на жребия, със съобщение публикувано в Профила на купувача, на адресите посочени в раздел I от обявлението, най-малко два работни дни преди провеждане на жребия.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта - представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 2 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, при участие на чуждестранно лице, се представят от участника в обединението, който ще изпълнява дейностите по предмета на поръчката. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, подписан от лицата в обединението и задължително да посочва представляващия обединението. Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 3. Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП - попълнен и подписан образец. 4. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен и подписан образец, за всяка обособена позиция поотделно. 5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец /при приложимост/. 6. Декларация от подизпълнители за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), т.2, т.3 и т.4 и ал. 5, т.1 и т . 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец /при приложимост/. 7. Декларация по чл. 55, ал.7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 8. Декларация за приемане условията на проекто-договора – попълнен и подписан образец, за всяка обособена позиция поотделно. Изискванията към участниците са подробно описани в раздел ІV от документацията;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят няма изискване за минимално икономическо и финансово състояние
Минимални изисквания: Възложителят няма изискване за минимално икономическо и финансово състояние
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на поръчките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойности, дати и получатели, придружен с доказателство за извършеното, под формата на удостоверение, издадено от получателя от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да е извършил минимум една поръчка сходна или еднаква с предмета на обществената поръчка.
Минимални изисквания: Минимални изисквания относно техническите възможности на участниците: 1. Участниците следва да са извършили минимум една поръчка еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните три години до датата на подаване на офертата на участника. * В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, същият следва да е извършил минимум една доставка сходна или еднаква с предмета на обществената поръчка.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Стойността на документацията за участие се превежда с платежно нареждане по Банка: Societe Generale Експресбанк Получател: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Адрес: гр. Варна, ул. „Васил Друмев“ № 73 IBAN: BG41 TTBB 9400 3315 0686 41 BIC: TTBBBG22IBAN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на ВВМУ, с адрес: гр.Варна, ул."В.Друмев"№73

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл. 68 ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция СМР на обект № 1315/18 – спален корпус (Център за военна подготовка /ЦВП/) на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “ Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях, стаи за отдих, общи коридори и стаи без санитарен възел на 1/първи/,2 /втори/, 3 /трети/ и на 5 /пети етаж / - южно крило”
1) Кратко описание

следва да се извърши СМР на обект № 1315/18 – спален корпус (Център за военна подготовка /ЦВП/) на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “ Реновиране на спални помещения /стаи/ със санитарни възли и коридори към тях, стаи за отдих, общи коридори и стаи без санитарен възел на 1/първи/,2 /втори/, 3 /трети/ и на 5 /пети етаж / - южно крило”, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

191 667

Прогнозна стойност, без ДДС
191667 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция СМР на обект №1315/18 – спален корпус /ЦВП/ на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /южно крило/ - от първи до пети етаж” и СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети“ на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по „Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена (северно крило) – втори етаж.
1) Кратко описание

Следва да се извърши СМР на обект №1315/18 – спален корпус /ЦВП/ на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена /южно крило/ - от първи до пети етаж” и СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети“ на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ по „Външно саниране с топлоизолация на фасадна стена (северно крило) – втори етаж, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

3) Количество или обем

70833

Прогнозна стойност, без ДДС
70833 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Хидроизолация на плосък покрив за лекционна зала №13 – втори етаж“
1) Кратко описание

Следва да се извърши СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Хидроизолация на плосък покрив за лекционна зала №13 – втори етаж“, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45320000

Описание:

Изолационни строителни работи

3) Количество или обем

23 333

Прогнозна стойност, без ДДС
23333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция СМР на обект № 1315/15 - битов корпус /курсантски батальон/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж на южни и северни стаи – “Ремонт по ВиК инсталация -подмяна на 7/седем/ броя вертикални щранга и на 70 /седемдесет/ бр. хоризонтални щранга за спални помещения”, “Реновиране на 70 /седемдесет/ броя спални помещения със санитарни възли и коридори към тях”, “Подмяна на 15/петнадесет/ броя врати в помещения/стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж” и “Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/етажа”.
1) Кратко описание

Следва да се извърши СМР на обект № 1315/15 - битов корпус /курсантски батальон/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж на южни и северни стаи – “Ремонт по ВиК инсталация -подмяна на 7/седем/ броя вертикални щранга и на 70 /седемдесет/ бр. хоризонтални щранга за спални помещения”, “Реновиране на 70 /седемдесет/ броя спални помещения със санитарни възли и коридори към тях”, “Подмяна на 15/петнадесет/ броя врати в помещения/стаи/ от 1- ви етаж до 5 – ти етаж” и “Реновиране на част от общите коридори на 5 /пет/етажа”, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

354 167

Прогнозна стойност, без ДДС
354167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция СМР на обект № 1315/1 - централен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебен кабинет №1412- четвърти етаж” и “Реновиране на учебен кабинет №1404- четвърти етаж” и „Реновиране на учебен кабинет №1404 – четвърти етаж“ на катедра “Информационни технологии” за СМР на обект № 1315/3 - източен учебен корпус на училището по “Реновиране на учебен кабинет № 2226 - втори етаж ” на катедра “Електротехника” и СМР на обект № 1315/5 - столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебни кабинети – 4 бр.– втори етаж” на катедра “ Кораборемонт”.
1) Кратко описание

Следва да се извърши СМР на обект № 1315/1 - централен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебен кабинет №1412- четвърти етаж” и “Реновиране на учебен кабинет №1404- четвърти етаж” и „Реновиране на учебен кабинет №1404 – четвърти етаж“ на катедра “Информационни технологии” за СМР на обект № 1315/3 - източен учебен корпус на училището по “Реновиране на учебен кабинет № 2226 - втори етаж ” на катедра “Електротехника” и СМР на обект № 1315/5 - столова на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебни кабинети – 4 бр.– втори етаж” на катедра “ Кораборемонт”, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

41 667

Прогнозна стойност, без ДДС
41667 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Реновиране на лекционна зала №13 – на 7(седем) броя отделни учебни кабинета на втори етаж“.
1) Кратко описание

Следва да се извърши СМР на обект №1315/7 – учебни кабинети на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ по „Реновиране на лекционна зала №13 – на 7(седем) броя отделни учебни кабинета на втори етаж“, посочени в - Техническо задание, с рег. № 2037/16.06.2015г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

58 333

Прогнозна стойност, без ДДС
58333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция „Подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“ – гр.Варна
1) Кратко описание

Следва да се извърши подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“ – гр. Варна, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1230/14.04.2015г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45421100

Описание:

Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове

3) Количество или обем

133 333

Прогнозна стойност, без ДДС
133333 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция “Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари”
1) Кратко описание

Следва да се извърши изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари, посочени в - Техническо задание, с рег. № 301/26.01.2015г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45214800

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради за обучение по практика

3) Количество или обем

291666

Прогнозна стойност, без ДДС
291666 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции“
1) Кратко описание

Следва да се извърши строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции, посочени в - Техническо задание, с рег. № 1323/21.04.2015г., неразделна част от настоящата документация;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

3) Количество или обем

25 000

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12