Версия за печат

01379-2015-0242

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Електроенергиен системен оператор ЕАД, бул. Гоце Делчев № 105, За: инж. валери Любенов - по технически въпроси - v.lyubenov@eso.bg;инж.Стоян Атанасов - по процедурни въпроси - s.atanasov@eso.bg, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696824;02 9696846, E-mail: s.atanasov@eso.bg, Факс: 02 9626189

Място/места за контакт: бул. Гоце Делчев № 105

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eso.bg.

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=bExaellwRW95RnpvVDIvM1BoSFp6QT09.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Електроенергиен системен оператор ЕАД, бул. Гоце Делчев № 105, За: Валери Любенов, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696824, E-mail: v.lyubenov@eso.bg, Факс: 02 9626189

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.tso.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Електроенергиен системен оператор ЕАД, бул. Гоце Делчев № 105, За: Стоян Атанасов, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696846, E-mail: s.atanasov@eso.bg, Факс: 02 9626189

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.tso.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Електроенергиен системен оператор ЕАД, бул. Гоце Делчев № 105, За: Мария Цветанова, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696885, E-mail: m.tsvetanova@eso.bg, Факс: 02 9626189

Място/места за контакт: бул. Гоце Делчев № 105, ет. 2, деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.tso.bg.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Преустройство на ЗРУ 20 кV в подстанция Курило 110/20/6 кV

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: подстанция Курило
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Преустройството на ЗРУ 20 кV предвижда подмяна на конвенционалните съоръжения с комплектни разпределителни устройства (КРУ), което ще се изпълни чрез инженеринг (проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация)

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232220

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на преустроена ЗРУ с 23 броя КРУ 20 kV. Обемът е описан подробно в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
1000000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

365


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - парична/банкова - в размер на 10000 лв.; Гаранция за изпълнение на договора - парична/банкова - в размер на 5% от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането е съгласно условията на договора, в размер на 100 % от фактурираната стойност в срок до 30 календарни дни, както следва:1.Работен проект - 80%след приемането му от възложителя а оставащите 20% до 30 дни след датата на подписване на окончателния приемателен протокол от приемателната комисия назначена от Възложителя.; 2. Доставката на КРУ - в размер на 100 %, след примането с приемо-предавателен протокол. 3.СМР , монтаж и въвеждане в експлоатация на ЗРУ - в размер на 100 %, след примането на обекта с окончателния приемателен протокол.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/ или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Документ за внесена гаранция за участие. 2.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 3.Удостоверение за вписване в централния професионален регистър на строителя в трета група - за строежи първа или втора категория. 4.Копие на договора за обединение, когато участникът е обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор. 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване на подизпълнители, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката. 9.Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Декларация за наличие на финансов ресурс (оригинал), придружена с един или някой от следните документи и/или информация: а) удостоверение от банка, или б) годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата в която участникът е установен, или в) информация за органа поддържащ публичен регистър в Р България, в който е публикувана тази информация. Минимално изискване: 1.Участникът трябва да докаже наличие на финансов ресурс в размер на най-малко 500 000 лв Декларацията се изготвя по приложения образец. В случай, че участникът доказва съответствието си с изискването за финансовото и икономическото си състояние с възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, посочени по-горе, участникът представя и доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение финансовите ресурси на третите лица. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Декларация, съдържаща списък на услуги - проектиране, които са еднакви или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. (оригинал). Минимални изисквания: Участникът да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата услуги - проектиране, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Представят се доказателства за извършената услуга - проектиране под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. * Под услуга - проектиране, сходна с предмета на поръчката се разбира: Проектиране на първична и вторична комутация в уредби средно и/или високо напрежение. Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Декларация, съдържаща списък на строителство, еднакво или сходно* с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. (оригинал). Минимални изисквания: Участникът да е изпълнил,през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката . Представят се доказателства за изпълненото строителство като: а)посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото и вида на строителството, или б)удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключено изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в)копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. * Под строителство, сходно с предмета на поръчката се разбира: Преустройство или изграждане на полета в разпределителни уредби средно или високо напрежение, която задължително включва дейности по монтаж или подмяна на електрически съоръжения. Декларацията се изготвя по приложения в документацията образец, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3. Документи, удостоверяващи, че предлаганите от участника КРУ са произведени в условията на внедрени системи за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентни. (заверени от участника копия) Минимални изисквания: Предлаганите от участника КРУ да са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен. 4. Документи, удостоверяващи, че предлаганите от участника прекъсвачи, вентилни отводи, напреженови трансформатори, токови трансформатори и релейни защити са произведени в условията на внедрени системи за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентни. Минимални изисквания: Предлаганите от участника прекъсвачи, вентилни отводи, напреженови трансформатори, токови трансформатори и релейни защити, да са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническа оценка включваща следните показатели: П1- Срок за изпълнение на СМР Кт= 0,20;П2- Срок за изготвяне и одобрение на работен проект Кт=0,08; П3- Срок за доставка на КРУ Кт=0,08; П4- Гаранционен срок на КРУ Кт=0,08; П5- Гаранционен срок на прекъсвачи Кт=0,08; П6- Гаранционен срок на измервателни (токови и напреженови) трансформатори Кт=0,08; П7- Гаранционен срок на цифрови релейни защити Кт=0,08; П8- Показател „Организация за изпълнение на строителството – етапи, основни видове СМР, последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности” Кт=0,32;; тежест: 50
Показател: Финансова оценка; тежест: 50
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ЦУ/2015/132

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.08.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.08.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

На адреса на възложителя: гр. София бул. "Гоце Делчев" № 105.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обменът на информация в хода на провеждане на процедурата между възложителя и участниците може да се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ