00684-2015-0006

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница Лозенец, ул. Козяк, 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=87.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ул. Козяк, 1
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

“Доставка на медикаменти за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””за период от 12 месеца

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
35956.02 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 656363 от 24.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № VII-11-21 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
18.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Медекс” ООД, ЕИК 131268894, район Младост, кв. Горубляне, ул. „Самоковско шосе” 2Л, Търговски център „Боила“, ет. 5, България 1138, София, Тел.: 02 9175545, E-mail: tenders@medex.bg, Факс: 02 9175538

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 30306 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № История VІІ-11-19 История / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
12.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
23.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Софарма трейдинг” АД, ЕИК 103267194, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда „А”, България 1756, София, Тел.: 02 8133660, E-mail: office@sopharmatrading.bg, Факс: 02 8133666

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 5650.02 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 12
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Софарма трейдинг” АД, ЕИК 103267194 „Медекс” ООД, ЕИК 131268894 "ФЬОНИКС Фарма" ЕООД, ЕИК 203283623


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор