00684-2015-0011

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901901

Болница Лозенец, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

Електронен достъп до информация: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=92.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ул. "Козяк" 1
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на Болница “Лозенец”“ за период от 12 месеца

Стойност, без да се включва ДДС
145600 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: 1 Potassium chloride sol.for inj. 150 mg/ml 10 ml mg - 38,00 /тридесет и осем/ лв 2 Alprazolam tablet 0,25 mg - 2,00 /два/ лв 3 Alprazolam tablet 0,50 mg - 4,00 /четири/ лв 4 Lidocaine solution for injection 10mg/ml 10ml mg - 89,00 /осемдесет и девет/ лв 5 Mannitol solution for infusion 150 g/l - 500 ml - 30,00 /тридесет/ лв 6 Esomeprazole gastro-resistant tablets 20 mg - 35,00 /тридесет и пет/ лв 7 Methylprednisolone powder and solvent for solution for inj. 40 mg - 195,00 /сто деветдесет и пет/ лв 8 Midazolam sol. inj. 5 mg/5ml - 35,00 /тридесет и пет/ лв 9 Esomeprazole gastro-resistant capsules/gastro-resistant capsules,hard 40 mg - 42,00 /четиридесет и два/ лв 10 Galantamine solution for injection 5 mg/ml - 14,00 /четиринадесет/ лв 11 Tacrolimus capsules/capsules hard 1 mg - 374,00 /триста седемдесет и четири/ лв 12 Sodium chloride/ Potassium chloride/ Magnesium chloride hexahydrate/ Calcium chloride dihydrate/ Sodium acetate trihydrate/ L-Malic acid solution for infusion 500 ml 6.80 g/l /0.30 g/l / 0.20 g/l / 0.37 g/l / 3.27 g/l / 0.67 g/l ml - 178,00 /сто седемдесет и осем/ лв 13 Azithromycin film-coated tablets 500 mg - 197,00 /сто деветдесет и седем/ лв 14 Dexamethasone; Tobramycin eye drops suspension 5 ml - 2,00 /два/ лв 15 Tobramycin drops eye/eye drops solution 3 mg/ml - 5 ml mg - 2,00 /два/ лв 16 Tramadol sol. for inj. 100 mg/2ml-2ml 16,00 /шестнадесет/ лв 17 Mycophenolic acid /Mycophenolate mofetil capsules, hard/capsule 250 mg mg 70,00 /седемдесет/ лв 18 Ciprofloxacin/ в т.ч. hydrochloride tabl. film - coated 500 mg - 13,00 /тринадесет/ лв 19 Human hepatitis B immunoglobulin solution for infusion 50 IU/ml - 2 ml IU - 53,00 /петдесет и три/ лв 20 Human hepatitis B immunoglobulin solution for infusion 50 IU/ml - 40 ml IU - 67,00 /шестдесет и седем/ лв Гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора без ДДС

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ дни след представяне на фактура

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 -5 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; . 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие изготвена по приложения в документацията проект или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участие образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители, следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец .6. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за представяне на документи за доказване на икономически и финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Документи за представяне на участниците, които включват: -Представяне на участник -Декларация за единния идентификационен код (ЕИК) -Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП -Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата или копие от документа за внесена гаранция Доказателства за техническите възможности и професионална квалификация на участника: - Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства; или разрешение за внос; или разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ -Заверено от участника копие на валидна лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участникът подава оферта за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно списъци II и III по чл. 3 т. 2 и т. 3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични /изисква се, когато участникът подава оферта за обособени позиции № 2, 3 или 16/. - Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнени доставки от участника еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Към декларацията участниците представят доказателства за извършените доставки под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който са публикувани информации за доставките. - Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП за образованието, професионалния опит и квалификация на екипа за изпълнение на поръчката - Декларация, че участникът разполага със складова база, която отговаря на условията за съхранение на лекарствените продукти, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката - Декларация, че участникът разполага със собствени или наети транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и разпространение и на лекарствените продукти - Декларация за осигуряване на необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора - Декларация, че количествата за лекарствения продукт са налични, в случаите по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ - Декларация по чл. 55, ал.5 и ал.6 от ЗОП - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Доказателства, че участникът ще разполага с ресурсите на трето лице като предварителен договор или декларация от третото лице. - Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 от ЗМИП - Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено съгласно образеца в Приложение № 2 към документацията и да съдържа: - техническо предложение, за всяка обособена позиция, попълнено по образеца, който е приложен в документацията за участие. - декларация, че лекарствените продукти са включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и 2 от офертата - декларация, че единичната цена на лекарствените продукти не надвишава стойността за мярка /капсула, флакон, сак, таблетка и т.н. в лв. с ДДС, изчислена на база референтна стойност за DDD /терапевтичен курс/ от Позитивният лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и 2 от офертата - декларация за остатъчен срок на годност на оферираните продукти (минимум 60%) от обявения от производителя към датата на всяка доставка -Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът може да приложи, ако прецени за необходимо, и Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят ще отстранява от участие в откритата процедура всеки участник, който не отговаря на нормативноустановените изисквания, на изискванията в ЗЛПХМ и на специалните изисквания, посочени в настоящата документацията за участие или е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е непълно и/или не отговаря на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. Изисквания към участниците: - да имат право да осъществява търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие със ЗЛПХМ; - да имат право да извършват дейности по доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно списъци II и III по чл. 3 т. 2 и т. 3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, по реда на ЗКНВП /изисква се, когато участникът подава оферта за обособени позиции № 2, 3 или 16/; - да имат опит в доставката на лекарствени продукти като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. - да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено поръчката, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството. - да разполагат със складова база, която отговаря на условията за съхранение на лекарствените продукти, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката. - да разполагат със собствени или наети транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение при транспортиране и разпространение и на лекарствените продукти. - да осигурят лекарствени продукти за целия срок на договора. - да имат налични количества от лекарствените продукти, в случайте по чл. 55 ал. 6 от ЗЛПХМ. Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Третото/ите лице/а може да бъде/ат посочено/ите подизпълнител/и, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. Изисквания към изпълнение на поръчката: -Участниците трябва да докажат, че оферираните лекарствени продукти са включени в Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и 2 от офертите. Участник с предложение на лекарствен продукт, който не е включен в Позитивния лекарствен списък, Приложение № 2, актуален към датата на подаване на офертите ще бъде отстранен от участие в процедурата за дадената обособена позиция. -Участниците трябва да докажат, че единичната цена на оферираните лекарствени продукти не надвишава стойността за мярка /капсула, флакон, сак, таблетка и т.н. в лв. с ДДС, изчислена на база референтна стойност за DDD /терапевтичен курс/ от Позитивният лекарствен списък, актуален към датата на отваряне на плик № 1 и 2 от офертата. Ако „цената за мярка в лв. с ДДС”, посочена от участника надвишава „референтната стойност за мярка, изчислена на база референтна стойност на ddd/терапевтичен курс по ПЛС, Приложение 2, (актуален към деня на подаване на офертата)”, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за дадената обособена позиция. - Участникът трябва да докаже, че срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти няма да бъде по-малък от 60/ шестдесет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка. - Участниците могат да посочат без ограничения ползването на подизпълнители.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 044 - 075704 от 04.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
17.07.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17.07.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на болница "Лозенец"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.06.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Potassium chloride sol.for inj. 150 mg/ml - 10 ml mg
1) Кратко описание

Potassium chloride sol.for inj. 150 mg/ml - 10 ml mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

амп 10 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Alprazolam tablet 0,25 mg
1) Кратко описание

Alprazolam tablet 0,25 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

табл 5 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Alprazolam tablet 0,50 mg
1) Кратко описание

Alprazolam tablet 0,50 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

табл 5 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Lidocaine solution for injection 10mg/ml-10ml mg
1) Кратко описание

Lidocaine solution for injection 10mg/ml-10ml mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

амп. 10 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8900 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Mannitol solution for infusion 150 g/l - 500 ml ml
1) Кратко описание

Mannitol solution for infusion 150 g/l - 500 ml ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

фл 1 500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Esomeprazole gastro-resistant tablets 20 mg
1) Кратко описание

Esomeprazole gastro-resistant tablets 20 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

табл 16 800

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Methylprednisolone powder and solvent for solution for inj. 40 mg
1) Кратко описание

Methylprednisolone powder and solvent for solution for inj. 40 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

амп 6 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Midazolam sol. inj. 5 mg/5ml
1) Кратко описание

Midazolam sol. inj. 5 mg/5ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

амп 5 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3500 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Esomeprazole gastro-resistant capsules/gastro-resistant capsules,hard 40 mg
1) Кратко описание

Esomeprazole gastro-resistant capsules/gastro-resistant capsules,hard 40 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

капс 10 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Galantamine solution for injection 5 mg/ml
1) Кратко описание

Galantamine solution for injection 5 mg/ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

амп 1 200

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Tacrolimus capsules/capsules hard 1 mg
1) Кратко описание

Tacrolimus capsules/capsules hard 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

капс 24 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
37400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Sodium chloride/ Potassium chloride/ Magnesium chloride hexahydrate/ Calcium chloride dihydrate/ Sodium acetate trihydrate/ L-Malic acid solution for infusion "500 ml 6.80 g/l /0.30 g/l / 0.20 g/l / 0.37 g/l / 3.27 g/l / 0.67 g/l" ml
1) Кратко описание

Sodium chloride/ Potassium chloride/ Magnesium chloride hexahydrate/ Calcium chloride dihydrate/ Sodium acetate trihydrate/ L-Malic acid solution for infusion "500 ml 6.80 g/l /0.30 g/l / 0.20 g/l / 0.37 g/l / 3.27 g/l / 0.67 g/l" ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

фл 3 500

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Azithromycin film-coated tablets 500 mg
1) Кратко описание

Azithromycin film-coated tablets 500 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

филм табл 9 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Dexamethasone; Tobramycin eye drops suspension 5 ml
1) Кратко описание

Dexamethasone; Tobramycin eye drops suspension 5 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

фл 100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Tobramycin drops eye/eye drops solution 3 mg/ml - 5 ml mg
1) Кратко описание

Tobramycin drops eye/eye drops solution 3 mg/ml - 5 ml mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

фл 100

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Tramadol sol. for inj. 100 mg/2ml-2ml
1) Кратко описание

Tramadol sol. for inj. 100 mg/2ml-2ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

амп 2 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Mycophenolic acid /Mycophenolate mofetil capsules, hard/capsule 250 mg mg
1) Кратко описание

Mycophenolic acid /Mycophenolate mofetil capsules, hard/capsule 250 mg mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

капс 20 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Ciprofloxacin/ в т.ч. hydrochloride tabl. film - coated 500 mg
1) Кратко описание

Ciprofloxacin/ в т.ч. hydrochloride tabl. film - coated 500 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

филм табл 4 000

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Human hepatitis B immunoglobulin solution for infusion 50 IU/ml - 2 ml IU
1) Кратко описание

Human hepatitis B immunoglobulin solution for infusion 50 IU/ml - 2 ml IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

фл 80

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Human hepatitis B immunoglobulin solution for infusion 50 IU/ml - 40 ml IU
1) Кратко описание

Human hepatitis B immunoglobulin solution for infusion 50 IU/ml - 40 ml IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

фл 5

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6700 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване