00853-2015-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност Българска асоциация Диабет, Район Сердика, ЖК. Банишора, ул. Подполковник Калитин, бл. 20, За: Светлана Илиева Алексиева, РБългария 1233, София, Тел.: 089 3624142, E-mail: badiabet_op@abv.bg, Факс: 02 8326175

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.badiabet.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35/2015-05-07-14-40-32.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Социална закрила

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ “

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Населените места в страната, описани в списък към документацията за участие.
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравослоно хранене на социално - слаби диабетици в страната по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет "хренителни продукти" за един социално-слаб диабетик, включващ: пилешко филе от гърди без кожа –замразено, клас А – 3 броя опаковки по 500 гр.; Риба скумрия в доматен сос –консерва – 1 бр. от 160 гр.; Риба тон в собствен сос – консерва – 1бр. от 185 гр.; Ориз дългозърнест – небланширан - 1 бр. опаковка от 1000 гр.; Леща – 1бр. опаковка от 1000 гр.; Макарони от твърда пшеница – 2 бр. опаковки по 500 гр.; Маслини черни безсолни- 1 бр. опаковка от 500 гр.; Зехтин «Естра върджин» - 1 бр. стъклена бутилка от 500 мл.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравослоно хранене на социално - слаби диабетици в страната по населени места, съгласно приложен списък на населените места към документацията, в пакет "хренителни продукти" за един социално-слаб диабетик, включващ: пилешко филе от гърди без кожа –замразено, клас А – 3 броя опаковки по 500 гр.; Риба скумрия в доматен сос –консерва – 1 бр. от 160 гр.; Риба тон в собствен сос – консерва – 1бр. от 185 гр.; Ориз дългозърнест – небланширан - 1 бр. опаковка от 1000 гр.; Леща – 1бр. опаковка от 1000 гр.; Макарони от твърда пшеница – 2 бр. опаковки по 500 гр.; Маслини черни безсолни- 1 бр. опаковка от 500 гр.; Зехтин «Естра върджин» - 1 бр. стъклена бутилка от 500 мл. Общото количество на пакетите хранителни продукти е приблизително 4800 /четири хиляди и осемстотин/ пеката.

Прогнозна стойност без ДДС
157000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ” към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя.Банковата гаранция се представя в оригинал. Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение съгласно чл. 60 от ЗОП. 1.1. Размерът на гаранцията за участие: е 1500 (хиляда и петстотин) лева, която Възложителя може да задържи по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ” или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4000 /четири хиляди/ лева. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по Раздел ІV, т.1 и т.2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Сметка за постъпване на гаранция за участие/гаранция за изпълнение под форма на парична сума: Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ” Банка: Уникредит булбанк; IBAN : BG02UNCR96601030006105; BIC : UNCRBGSF;

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира с целева субсидия от държавния бюджет на РБългария за 2015 г. Плащането на хранителните продукти се извършва в четиринадесет дневен срок след доставката въз основа на издадена фактура и надлежно съставен приемо-предавателен протокол. Плащането се извършва в лева по банков път по сметка на изпълнителя.Образуване на предлаганата цена и плащане: Предлаганата цена следва да е крайна с включени всички разходи извършени от изпълнителя във връзка с изпълнението на обществената поръчка, в това число стойността на хранителните продукти, разходите за пакетирането им и транспортните разходи до краен получател- социално слабите диабетици.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

На основание чл.25, ал.3,т.2 от ЗОП Възложителят изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Представяне на участника – Приложение №2, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №6. От участие в процедурата ще се отстраняват участниции, спрямо които е на лице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.2а, т.4 и т. 5 от ЗОП; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект за производство и/или за търговия с храни съгласно чл. 12, ал.1 от Закона за храните, от които ще се извършва доставката на съответните хранителни продукти, предлагани от участника. /Този документ е необходим за доказване на обстоятелствата по чл. 49 от ЗОП/.При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва да представи еквивалентен документ/документи, издаден/и в държавата, в която е установен и се намира обекта за търговия с храни. При участник обединение, което не е юридическо лице, всяко физическо/ юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е необходима посочената регистрация, следва да представи удостоверения за регистрация на обект за производство и/или за търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението;4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;5. Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Приложение №9; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител както и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива) - Приложение №7; 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение №8; 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подпише офертата, когато е приложимо /оригинал или нотариално заварено копие/; 10. Списък на всички документи и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се предвиждат
Минимални изисквания: не се предвиждат
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години от участника, включително стойностите, датите и получателите. 2. Доказателства за извършените доставки – минимум два броя удостоверение/я (референция/препоръка), за изпълнението на доставките, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Удостоверение/ята (референция/препоръка) следва да бъдат представени в оригинал или във формата на нотариално заварено копие. 3. Списък - Декларация на транспортните средства, с които участникът разполага, в който се посочва вид, марка, модел на транспортното средство, регистрационен номер , собствеността, категорията и технически допустимта максимална маса на специализираните превозни средства, както и се описват номерата на удостоверения за регистрация, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД на името на участника или собственика – Приложение № 10 /образец/.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат успешно изпълнени минимум 2 /две/ доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката през последните 3 (три) години , считано от крайния срок за подаване на офертите. Забележка: Доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката е доставка на хранителни продукти. 2. Участниците следва да разполагат с минимум 3 /три/ броя специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставка. Минималния брой изискуеми транспортни средства следва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД за превоз на продукти от животински произход.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ОП-01-2015

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка e достъпна безплатно и свободно от Профила на купувача на интернет страницата на Възложителя /badiabet,com/ профила на купувача на СНЦООПД „Българска асоциация диабет“ http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35.html,електронно досие - http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35/2015-05-07-14-40-32.html, По искане на лицето документацията му се изпраща по пощата за негова сметка, като лицето следва да заплати цена на документацията за участие в процедурата на стойност 10,00 лева с ДДС, които се заплащат по банков път на следната банкова сметка: Банка: Уникредит булбанк IBAN : BG02UNCR96601030006105 BIC : UNCRBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.07.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, Район Сердика, ЖК. Банишора, ул. Подполковник Калитин, бл. 20

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Безплатен достъп до настоящата документация е предоставен и на профила на купувача на СНЦООПД „Българска асоциация диабет“ http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35.html ,в електронното досие на поръчката http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35/2015-05-07-14-40-32.html ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки на същия интернет адрес ще бъдат публикувани разяснения по документацията за участие, направени по реда чл. 29 от ЗОП. За датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите оферти, участниците ще бъдат уведомени най-малко два работни дни преди провеждането на заседанието на профила на купувача на СНЦООПД „Българска асоциация диабет“http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35.html в електронното досие на поръчката: ..........................................................

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ