Версия за печат

00185-2015-0007

BG-Белослав:

РЕШЕНИЕ

Номер: 13 от 22.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: Директор дирекция ИИП, Гл.юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

«Изготвяне на инвестиционен проект за саниране на обект СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Белослав» и «Изготвяне на инвестиционен проект за саниране на обект ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав”.Следва да се изготвят инвестиционни проекти, архитектурно заснемане, технически паспорт, детайлно енергийно обследване и проект за саниране за обекти: СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Белослав и ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав. Съществуващата сграда на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Белослав, община Белослав е публична общинска собственост, масивна, монолитна, многоетажна, и е построено през 1964г., пристроено 1996г. Намира се в кв.74, УПИ I-1119, със застроена площ от 2 273.00м2, и разгъната застроена площ от 5 747.00м2. Съществуващата сграда на ОДЗ „Дора Габе” в с.Езерово, община Белослав е публична общинска собственост, масивна, монолитна, двуетажна. Намира се в кв.20, УПИ II, със застроена площ от 499.00м2, и разгъната застроена площ от 837.00м2. Съгласно обществената поръчка следва да се изготвят инвестиционни проекти, архитектурно заснемане, технически паспорт, детайлно енергийно обследване и проект за саниране на СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Белослав и ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово. В проектите да се включат пълният обем енергоспестяващи мерки, описани в Доклада от обследването за енергийна ефективност. Енергоспестяващите мерки да са насочени към основните структурни елементи на сградите ( външни стени, включително врати и прозорци, покриви, подове ), системите за отопление, охлаждане и вентилация ( абонатни станции, котелни стопанства, горивна база и съоръженията към тях ) и електрически системи (осветление, системи за управление и регулиране на потреблението). В инвестиционния проект да се предвиждат продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на тех. спецификации на действащите в РБ норм. актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл.7 от ЗТИП. Съответствието на стр. продукти със съществените изисквания към строежите да е оценено и удостоверено при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Продуктите, предвиждани за влагане в сградите, които са произведени и /или пуснати на пазара в държави - членки на ЕС или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват с характеристиките им , при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност за здравето и живота на обитателите на сградите и опазването на ОС. Инвестиционният проект да се разработи в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР, включително подробни количествени и стойностни сметки, което да е основание за възлагане на строителство, чрез процедура по ЗОП.При проектирането да се спазят изискванията на чл.169 и чл.169а от ЗУТ. Конкретните проектни решения да бъдат разработени във фаза технически проект и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР, включително подробни КС по всички специалности. Инвестиционният проект във фаза технически проект да бъде разработен в съответствие с издадена ВИЗА за проектиране, съгл. чл.140, (3) от ЗУТ, в случаите когато е необходима, и съгласувана със съответните инстанции. Проекта ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изисканията на раздел II от ЗУТ - чл.142, чл.143, чл.144 и чл.145 от ЗУТ.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на настоящата обществена поръчка е: «Изготвяне на инвестиционен проект за саниране на обект СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Белослав» и «Изготвяне на инвестиционен проект за саниране на обект ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав” с прогнозна стойност 48 333 лева без ДДС. Стойностните прагове, които предполага настоящата поръчка попадат в праговете за процедура чл. 14, ал.4, т, 2 от ЗОП, но предвид общата годишна стойност на подобни поръчки, настоящата поръчка попада в праговете на чл.14, ал.3, т. 2 на ЗОП. Не са налице предпоставки за провеждане на процедури на договаряне или състезателен диалог, вследствие на което се налага прилагаето на нормата на чл.16, ал.8 от ЗОП и провежданетона открита процедура по ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

22.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Желязко Митев Петров
Длъжност: Кмет на община Белослав