Версия за печат

00185-2015-0007

BG-Белослав: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №223, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: Директор дирекция ИИП, Гл.юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http://beloslav.org/subsection-128-22_06_2015.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Изготвяне на инвестиционен проект за саниране на обект СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Белослав» и «Изготвяне на инвестиционен проект за саниране на обект ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр.Белослав и с.Езерово
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

«Изготвяне на инвестиционен проект за саниране на обект СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Белослав» и «Изготвяне на инвестиционен проект за саниране на обект ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав”.Следва да се изготвят инвестиционни проекти, архитектурно заснемане, технически паспорт, детайлно енергийно обследване и проект за саниране за обекти: СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Белослав и ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово, община Белослав. Съществуващата сграда на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Белослав, община Белослав е публична общинска собственост, масивна, монолитна, многоетажна, и е построено през 1964г., пристроено 1996г. Намира се в кв.74, УПИ I-1119, със застроена площ от 2 273.00м2, и разгъната застроена площ от 5 747.00м2. Съществуващата сграда на ОДЗ „Дора Габе” в с.Езерово, община Белослав е публична общинска собственост, масивна, монолитна, двуетажна. Намира се в кв.20, УПИ II, със застроена площ от 499.00м2, и разгъната застроена площ от 837.00м2. Съгласно обществената поръчка следва да се изготвят инвестиционни проекти, архитектурно заснемане, технически паспорт, детайлно енергийно обследване и проект за саниране на СОУ «Св.Св.Кирил и Методий» гр.Белослав и ОДЗ „Дора Габе” с.Езерово. В проектите да се включат пълният обем енергоспестяващи мерки, описани в Доклада от обследването за енергийна ефективност. Енергоспестяващите мерки да са насочени към основните структурни елементи на сградите ( външни стени, включително врати и прозорци, покриви, подове ), системите за отопление, охлаждане и вентилация ( абонатни станции, котелни стопанства, горивна база и съоръженията към тях ) и електрически системи (осветление, системи за управление и регулиране на потреблението). В инвестиционния проект да се предвиждат продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на тех. спецификации на действащите в РБ норм. актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл.7 от Закона за техническите изисквания към продуктите или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл.7 от ЗТИП. Съответствието на стр. продукти със съществените изисквания към строежите да е оценено и удостоверено при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Продуктите, предвиждани за влагане в сградите, които са произведени и /или пуснати на пазара в държави - членки на ЕС или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват с характеристиките им , при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност за здравето и живота на обитателите на сградите и опазването на ОС. Инвестиционният проект да се разработи в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР, включително подробни количествени и стойностни сметки, което да е основание за възлагане на строителство, чрез процедура по ЗОП.При проектирането да се спазят изискванията на чл.169 и чл.169а от ЗУТ. Конкретните проектни решения да бъдат разработени във фаза технически проект и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР, включително подробни КС по всички специалности. Инвестиционният проект във фаза технически проект да бъде разработен в съответствие с издадена ВИЗА за проектиране, съгл. чл.140, (3) от ЗУТ, в случаите когато е необходима, и съгласувана със съответните инстанции. Проекта ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изисканията на раздел II от ЗУТ - чл.142, чл.143, чл.144 и чл.145 от ЗУТ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71250000, 71000000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по измервания и заснемания
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Инвестиционния проект да се разработи във фаза технически проект по следните части: Инвестиционния проект да се разработи във фаза технически проект и по следните части: 1.Архитектура, в това число цветово решение на фасадите; 2.Технически паспорт на сградата. 3.Енергийно обследване на сградата и Доклад от обследване на енергийна ефективност. Сертификат за енергийните характеристики на сградата. 4.Енергийна ефективност, Доклад за съответствие на енергийната ефективност; 5.План за управление на отпадъците; 6.Проект за пожарна безопасност; 7.План за безопасност и здраве; 8.Сметна документация, включваща и обобщена (генерална) стойностна сметка на обекта. 9.Подробна КСС. Работният проект да се комплектова по 4 /четири/ екземпляра - документи, графични материали, текстова част - обяснителни записки, детайли, спецификации. Да се представи и на магнитен носител CD. Изпълнителят следва да осигури авторския надзор по изпълнението на изготвения и представен от него инвестиционен проект.

Прогнозна стойност без ДДС
48333 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

10.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранция за участие и изпълнение на договора на основание чл.59 ал.5,т.2 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Общата стойност за изпълнение на работата, предмет на договора е в размер, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, платима при условия и в размери, както следва: -Възложителят изплаща на изпълнителя сума в размер на 10% (десет процента) от цената за изготвяне на проекта, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след изготвяне и предаване на инвестиционните проекти с двустранно подписан приемо- предавателен протокол и представяне на надлежна фактура от страна на Изпълнителя; Останалата сума за проектиране се изплаща след получаване на авансово плащане по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд «Земеделие» по Програма за развитие на селските райони на Република България, по друга програма на Европейски съюз, осигуряване на финансиране от собствени бюджетни средства или от други източници на финансиране на обекта, съгласно условията в проекта на договор. Сумите за авторски надзор ще се изплащат в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Хонорар сметка за извършен авторски надзор.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице. В случая към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в документацията за участие. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. С офертата си участникът може без ограничения да предлага ползването на подизпълнители при изпълнение на поръчката. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал.5 от ЗОП. Изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от Закона. Външните експерти, участвали в разработване на документацията не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази процедура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата следва да съдържа: ПЛИК № 1 –съдържащ: 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2 Представяне на участника; 3.Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – копие на договора за обединение. Изисква се само, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице ; 4 . Декларация за обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - подава се от участника, всеки член в обединението; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55 ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител–когато е приложимо;7. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания към участника. 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки; При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: "Минимална цена на труд" според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година; Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ:работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Лице за контакт: Елена Грошева; Телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/; Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица №2,Телефон: 02 8119 443; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора. 11. Декларация по чл. 6, ал. 2 Закон за мерките срещу изпирането на пари; 12. Нотариално заверено пълномощно от участника, упълномощаващо едно лице да представлява участника в процедурата. Изисква се само, когато участникът е юридическо лице и когато избраното лице не представлява участника, съгласно документите за съдебна регистрация и/или вписаните представляващи го лица в Търговския регистър; Плик № 2 трябва да има следното съдържание: Техническо предложение- “Предложение за изпълнение на поръчката”, изготвено по указанията в образец № 11, и ако е приложимо – декларация в свободен текст по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Плик № 3 трябва да има следното съдържание: „Ценово предложение” . Предложената цена е в лева без ДДС. Извън Плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си, извън Плик № 3, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЯМА
Минимални изисквания: НЯМА
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Когато посочената услуга е вписана в Регистъра на обществените поръчки, се посочва и идентификационния номер на обществената поръчка в РОП. За доказване на услугата, която не е вписана в публичния регистър, се приема: удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган. Под "Сходна или еднаква с предмета на поръчката" следва да се разбира услуга за изработване на инвестиционен проект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на сгради . 2. ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всеки от тях; 3. Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн), както и внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен), в обхват приложим към предмета на поръчката (проектиране на сгради), издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и представени еквивалентни сертификати, издадени от органи на, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и за опазване на околната среда (чл. 53, ал. 4 от ЗОП). Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, за което представя декларация. В тези случаи, участникът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на трети лица.
Минимални изисквания: 1.Участникът следва да има минимум една сходна или еднаква с предмета на поръчката услуга, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под "Сходна или еднаква с предмета на поръчката" следва да се разбира услуга за изработване на инвестиционен проект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на сгради . 2. Минимално изискуем състав от експерти (технически лица) за изпълнение на поръчката: 2.1. Ръководител проект с квалификационна степен магистър в специалност „Архитектура“ или еквивалентна, с не по-малко от 5 години професионален опит, пълна проектантска правоспособност; 2.2. Инженер по част „Конструктивна” - специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна с пълна проектантска правоспособност. 2.3. Инженер по част „Водоснабдяване и канализация” - специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, пълна проектантска правоспособност; 2.4. Инженер по част „Електрическа” - специалност „Електроинженер” или еквивалентна, пълна проектантска правоспособност 2.5. Инженер по част „Отопление, вентилация и климатизация” – специалност „Топлотехника” или еквивалентна, пълна проектантска правоспособност; 2.6. Инженер по част „Енергийна ефективност“ - специалност „Електроинженер”, „ОВК” или еквивалентна - пълна проектантска правоспособност; 2.7. Инженер и/или архитект по част „Пожарна безопасност”, „ПБЗ”, „ПУСО” призната професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на професионалните квалификации (ЗППК) или еквивалентна или да е преминал курс за разработване на част „ПБЗ” и „ПУСО”. 3. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн), както и внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен) в обхват приложим към предмета на поръчката (проектиране на сгради), издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Съгласно чл. 230 от ЗУТ инвестиционните проекти се изработват от проектанти - физически лица, които притежават съответната техническа и проектантска правоспособност. Чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, могат да извършват дейности по проектиране, в обхвата на квалификацията си при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка: Подпоказател-“ Срок за изготвяне на проектите”-70% и Подпоказател - "Срок за отстраняване на установени непълноти и грешки до окончателното приемане на извършената работа" - 30%;; тежест: 60
Показател: Предлагана цена; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
31.07.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.07.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала в сгратата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Община Белослав ще кандидатства за финансиране на настоящата обществена поръчка по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г..

VI.3) Допълнителна информация

Във връзка с чл. 64, ал. 3, Възложителят намалява сроковете по ал. 1 на същия член до 39 дни, като изпраща настоящото обявление по електронен път. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача, посочен в раздел I.1.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедурата; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител. Жалба може да се подава от всяко от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ