00684-2015-0007

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница Лозенец, гр. София 1407 ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, РБългария 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Място/места за контакт: Григор Манчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=88.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: Болница „Лозенец“ на ул. „ Козяк“ № 1, в гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
131760 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: предложена цена; тежест: 70
Показател: срок за реакция при възникнали повреди; тежест: 10
Показател: срок за отстраняване на възникналите повреди; тежест: 10
Показател: гаранционен срок за извършената услуга; тежест: 10
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 659396 от 02.04.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № VII-12-12 / Обособена позиция №: / Заглавие:“Абонаментното поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца”
V.1) Дата на сключване договора
18.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
18.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Медилон“ ЕООД, ЕИК 121600953, гр. София, П.К. 1404, ж.к. Гоце Делчев бл 52 Е, вх. В, ап. 43, РБългария 1404, София, Тел.: 02 9589787, E-mail: info@medilon.bg, Факс: 02 9589767

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 131760 BGN с ДДС 20%
В Брой години 1
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

19.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„Медилон“ ЕООД, ЕИК 121600953


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор