Версия за печат

00245-2015-0004

BG-Димитровград:

РЕШЕНИЕ

Номер: 6 от 19.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Света Екатерина Димитровград ЕООД, бул. Христо Ботев 29, За: Боряна Пенева, Д-р Матей Матеев, България 6400, Димитровград, Тел.: 088 7738209, E-mail: mbal_dimgrad@abv.bg, Факс: 0391 64029

Място/места за контакт: Боряна Пенева, Д-р Матей Матеев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalstekaterina.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит с цел погасяване на просрочени задължения към кредитори на дружеството, съгласно Решение № 1630 от 26.02.2015 г. на Общински съвет Димитровград

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Правно основание - чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП. Фактически основания: 1. Налице е проведена предходна процедура по реда на Глава пета от ЗОП - открита процедура с предмет:„Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД. Процедурата е открита с решение № 1/20.03.2015 г. на Управителя на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД, обявлението за която е публикувано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00245-2015-0001. 2. Откритата процедура е прекратена с решение №2 от 21.04.2015 г. на Управителя на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП поради не подаване на нито една оферта. 3. Тъй като първоначално обявените условия не са съществено променени, съгласно разпоредбата на чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП, това позволява да се извърши избор на изпълнител по реда на Глава седма, раздел втори - договаряне без обявление. 4. Решението за прекратяване не е обжалвано, същото е влязло в сила.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

ИНВЕСТБАНК АД ЕИК:831663282; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД ЕИК:831919536; РАЙФАЙЗЕН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК:831558413 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД, ЕИК:121884560 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД, ЕИК:813071350 СИБАНК ЕАД, ЕИК: 831686320 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, ЕИК: 831094393

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Матей Асенов Матеев
Длъжност: Управител