Версия за печат

01389-2015-0003

BG-Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 8 от 19.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна 48, За: Димитър Атанасов - експерт Обществени поръчки, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://pk.gtvarna.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна” Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит с цел погасяване на просрочени задължения към кредитори на дружеството за периода 2011 – 2015 г., съгласно Решение № 2064-3 от Протокол № 40/30.03.2015 г. на Общински съвет Варна.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 2/21.04.2015 г. на Изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна е открита открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна”, по която до изтичане на крайния срок за подаване на оферти не по-късно от 01.06.2015 г. до 16:00 часа, не е подадена нито една оферта за участие и която процедура в неуспешно проведена от Възложителя. Откритата процедура е прекратена с мотивирано решение № 6/02.06.2015 г. на Изпълнителния директор на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП, което решение е вписано в публичния регистър на Агенция за обществени поръчки с ID на документа 669830/02.06.2015 г. и уникален идентификационен номер 01389-2015-0001, което решение не е обжалвано и е влязло в законна сила. С оглед на това, че за Възложителя не е отпаднала необходимостта от сключване на договор за кредит с цел разплащане на стари натрупани задължения на дружеството към контрагенти и в изпълнение на Решение № 2064-3 от Протокол № 40/30.03.2015 г. на Общински съвет Варна в размера предвиден в прекратената процедура за същия е налице предприемане на действия регламентирани в закона, поради което и взема решение за провеждане на процедура на договаряне без обявление при наличие на предвидените в чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП условия, а именно: - открита е открита по вид процедира, което е прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП; - първоначално обявените условия не са съществено променени. Във връзка с горната обективна обстановка, Възложителят взема решение за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна”, с което одобрява покана за участие в процедурата.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, ЕИК 831919536 „ТЪРГОВКА БАНКА Д“ АД, ЕИК 121884560 „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 2 от 21.04.2015 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01389-2015-0001

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Място и срок за подаване на оферти Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на Възложителя, на адрес: гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48, всеки работен ден от 8.30 часа до 16.00 часа най-късно до 06.07.2015 г. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Дата и място на провеждане на договарянето: Договарянето ще се проведе на 07.07.2015 година от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48, като договарянето с всеки един от участниците ще се проведе поотделно по реда на подаване на офертите. За да вземе участие в процедурата на договарянето, участникът следва да се яви на посочените дата, час и място лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, като следва да представи изискуемите съгласно настоящата покана документи и информация.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Злати Петров Златев
Длъжност: Изпълнителен директор на Градски транспорт ЕАД