02538-2015-0011

BG-Русе: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090675

Окръжна прокуратура Русе, Окръжна прокуратура Русе, За: Снежанка Георгиева Христова, Република България 7000, Русе, Тел.: 082 881307, E-mail: oprusse@prb.bg, Факс: 082 825244

Място/места за контакт: Окръжна прокуратура Русе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http//www.prb.bg/bg/oprusse/.

Адрес на профила на купувача: http://www.prb.bg/bg/opruse/obshestveni-porchki/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-por-9/.

Електронен достъп до информация: http//www.prb.bg/bg/oprusse/obshestveni-porchki/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: Административен ръководител на прокуратура в страната

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Извършване на писмени преводачески услуги от български на чужд и от чужд на български език за нуждите на Окръжна прокуратура Русе"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужди езици и от чужди езици на български език под формата на писмени преводи на официални документи и други книжа във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, както и на други официални документи, които попадат извън обхвата на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.). Писмените преводи ще се извършват от и на следните чужди езици: І-ва група езици: английски, френски, немски, руски, испански, италиански. ІІ-ра група езици: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, словенски, украински, молдовски, португалски, македонски; ІІІ-та група езици: унгарски, фламандски (нидерландски, холандски), шведски, норвежки, датски, естонски, арабски, фински (финландски), албански, латвийски, литовски, фарси (Иран-персиийски). ІV-та група езици: китайски, корейски, японски, монголски, виетнамски, арменски, грузински, иврит, хинди (Индия) и други. За осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство, до утвърждаване на списъците за съдебни преводачи и прилагане на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.), Възложителят може да възлага на посочени от изпълнителя преводачи и други преводи по досъдебни производства. В случаите на възлагане на превод за нуждите на досъдебното производство, преди изготвяне на превода, преводача следва да се яви пред разследващия орган и след установяване на липсата на пречките, предвидени в чл. 148, ал. 1, т. 1-т. 3 от НПК, да подпише изготвеното постановление за назначаване на преводач. При наличие на посочените в чл. 148, ал. 1, т.т.1-3 от НПК пречки, участникът избран за изпълнител следва да осигури друг преводач. В цената на услугата се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набиране на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител (до пет екземпляра при поискване от възложителя) и в електронен формат (DOC, PDF, XLS) на оптичен носител и/или чрез е-mail.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79530000

Описание:

Услуги по писмени преводи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стойност, без да се включва ДДС

Стойност, без да се включва ДДС
96000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - 480 лева /четиристотин и осемдесет лева/, представляващи 0,5% от прогнозната стойност на обществената поръчка. Когато участникът е обединение, което е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Окръжна прокуратура - Русе: „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД Банков код BIC: BPBIBGSF Банкова сметка IBAN: BG41BPBI79213368072401 Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 4), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Окръжна прокуратура - Русе: „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД Банков код BIC: BPBIBGSF Банкова сметка IBAN: BG41BPBI79213368072401 В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 5), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане - по банков път с платежно нареждане в български лева. Заплащането на услугата се извършва с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя след представяне на фактура. За всеки възложен превод Изпълнителят издава отделна фактура, като всеки превод се изписва на отделен ред. Възложителят превежда сумата по банков път в срок до 30(тридесет) календарни дни. При изтичане на съответния срок в неработен ден, същият се счита, че изтича в първия последващ работен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преводите по цени за стандартна страница А4 – 1800 знака (само преведени знаци, без използване на пунктир), които могат да бъдат изчислени посредством опцията Word – Count – Characters with spaces.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларация по образец на Възложителя, която представят в офертата си. Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата. Във връзка с изискването на Възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се указва на участниците, че информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към предоставяните услуги, може да бъде получена от: Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика-Главна инспекция по труда, на следните интернет адреси: http://www.nap.bg http://www.moew.government.bg http://git.mlsp.government.bg Специфични изисквания: Участникът да има сключен договор с Консулския отдел на Министерството на външните работи, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Не се доказва с отделен документ или декларация, тъй като списъкът на оторизираните агенции е публичен.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнение изискванията

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнение изискванията

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът да представи списък с поне три броя услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата/ 2012г, 2013г. и 2014г./. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25 ал.2 т.6 от ЗОП. За доказване на извършените услуги, участникът следва да представи писмени документи, издадени от получателя на услугата. Да се представи копие на валиден документ за сертификация по Европейски стандарт БДС EN 15038:2006 "Преводачески услуги", за управление качество по стандарта ISO 9001:2008 и БДС ISO/IEG 27001:2014.Изисквания относно предоставянето на услугата или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. Да представи Списък – декларация, по образец (Приложение № 12), на преводачите, ангажирани с изпълнение на поръчката, с приложени документи /посочени по-горе/, удостоверяващи образованието и опита на преводачите. Наличието им се установява със съответните копия от документи за завършено образование или сертификат за „владеене" на съответният език на ниво С2 /според Европейската езикова рамка/ или еквивалент/. В случаите когато езикът е матерен, се предоставят копия от документи за произход и нотариално заверена клетвена декларация за владеене на съответният език./ - преводачите за всеки от езиците в първа и втора група да притежават не по-малко от 3 години практически преводачески опит по съответния език / доказва се с писмена декларация от съответния преводач/

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има през последните три години, считано от датата на подаване на офертата /2012г,2013г. и 2014г. поне три броя услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. В случаите, когато участникът е обединение /консорциум,оето не е юридическо лице, изискването се отнася само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2 т.6 от ЗОП. За доказване на извършените услуги, участникът следва да представи писмлени документи, издадени от получателя на услугата. Участникът следва да притежава валиден документ за сертификация по Европейски стандарт БДС EN 15038:2006 "Преводачески услуги", за управление качество по стандарта ISO 9001:2008 и БДС ISO/IEG 27001:2014.Изисквания относно предоставянето на услугата или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. Участникът трябва да разполага с екип от преводачи, ангажирани с изпълнението на поръчката, както следва: поне по трима преводача за всеки от езиците в първа и втора група и по един преводач за всеки от езиците от трета и четвърта група. Преводачите, чийто услуги Изпълнителят ползва за преводите, трябва да отговарят на следните изисквания: - да имат висше филологическо образование или средно с профилирана езикова подготовка, или степен на „владеене" на съответният език на ниво С2 /според Европейската езикова рамка/ или еквивалент, или да са завършили образованието си в страната, чийто език ползват, или езикът, на който се превежда, е матерен. / Наличието им се установява със съответните копия от документи за завършено образование или сертификат за „владеене" на съответният език на ниво С2 /според Европейската езикова рамка/ или еквивалент/. В случаите когато езикът е матерен, се предоставят копия от документи за произход на лицето, за притежавана образователна степен и нотариално заверена клетвена декларация за владеене на съответния език./ - преводачите за всеки от езиците в първа и втора група да притежават не по-малко от 3 години практически преводачески опит по съответния език / доказва се с писмена декларация от съответния преводач/. - да притежават не по-малко от 3 години практически преводачески опит по съответния език. – преводачите да са вписани в списъка на договора на участника с МВнР.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.08.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.08.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14.08.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр.Русе, Съдебна палата, ул.Александровска № 57, ет.3, стая № 12

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат дза присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуранцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ