Версия за печат

00038-2015-0022

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 72 от 18.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Николай Димитров, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.gabrovo.bg/143-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на сметосъбиращи камиони, окомплектовани с надстройка за нуждите на ОП „Благоустрояване” – гр. Габрово”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата процедура е доставка на: - 1 /един/ брой сметосъбиращ и сметоизвозващ камион с обем 12-14 м3, тип вариопреса; - 1 /един/ брой сметосъбиращ и сметоизвозващ камион с обем 16-18 м3, тип вариопреса; - 2 /два/ броя сметосъбиращи и сметоизвозващи камиони с обем 16-18 м3, тип ротопреса; - 1 /един/ брой сметосъбиращ и сметоизвозващ камион с обем 20-22 м3, тип ротопреса. Обхватът на дейноста е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34144510

Описание:

Превозни средства за отпадъци

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 38 от 01.04.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 67 - 118314 от 04.04.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2015-22
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

659154

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

01.04.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 2, т. 2, буква __ от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

За участие в обществената поръчка с предмет: "Доставка на сметосъбиращи камиони, окомплектовани с надстройка за нуждите на ОП „Благоустрояване” – гр. Габрово” са подадени три оферти от „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД, „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ АД и ДЗЗД „ЧИСТОТА ГАБРОВО“. Отстранени участници: 1. „ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ АД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Участникът не отговаря на изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б т. 2.2 от Указанията за участие в процедурата и разписани в техническата спецификация и техническата оферта /образец №11/, част от Документацията за участие в откритата процедура, а именно: Участникът е записал за камион MAN TGM 18.250 4x2 BL с обем 12-14 м3, тип вариопреса междуосие на автомобила 3 875 мм, при изискания от Възложителя максимум 3 700 мм; за камион MAN TGM 18.250 4x2 BL с обем 16-18 м3, тип вариопреса обща дължина на автомобила с надстройката 8 618 мм, при изискания от Възложителя максимум 8 500 мм. Не са приложени: - документ от производителя на базов камион MAN TGS 26.320 6x2-2 BL с обем 20-22 м3, тип ротопреса, за участие в процедурата за доставка и сервиз на сметосъбиращите камиони. - декларация от производителя на базов камион MAN TGS 26.320 6x2-2 BL с обем 20-22 м3, тип ротопреса, че сметосъбиращия камион е сериийно производство. - оторизационно писмо за разрешение за монтаж на сметосъбиращите надстройки върху базовите камиони. - снимков материал както следва: за MAN TGM 18.250 4x2 BL с обем 12-14 м3, тип вариопреса - снимки на кабината на автомобила вътрешно; за MAN TGM 18.250 4x2 BL с обем 16-18 м3, тип вариопреса - снимки на кабината на автомобила вътрешно; за MAN TGM 18.250 4x2 BL с обем 16-18 м3, тип ротопреса - снимки на кабината на автомобила вътрешно и снимка на шутунга; за MAN TGS 26.320 6x2-2 BL с обем 20-22 м3, тип ротопреса ротопреса - снимки на кабината на автомобила вътрешно и снимка на шутунга. - чертежи на MAN TGM 18.250 4x2 BL с обем 16-18 м3, тип ротопреса и MAN TGS 26.320 6x2-2 BL с обем 20-22 м3, тип ротопреса ротопреса. 2. ДЗЗД „ЧИСТОТА ГАБРОВО“ на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Участникът не отговаря на изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел III, буква Б т. 2.2 от Указанията за участие в процедурата и разписани в техническата спецификация и техническата оферта /образец №11/, част от Документацията за участие в откритата процедура, а именно липсват: - документ от производителя на базовите камиони и надстройките, за участие в процедурата за доставка и сервиз на сметосъбиращите камиони. - декларация от производителя на базовите камиони, че сметосъбиращите камиони са сериийно производство. - чертежи с размери на оферираната техника /камиони и надстройки/ - снимков материал на оферираната техника /камиони и надстройки/, включващ кабината на автомобила външно и вътрешно, надстройката външна и шутунга. При наличието на само една оферта, която е допусната до разглеждане и оценяване на Плик №3 „Предлаган цена“, а именно „БИ ЕМ ЛИЗИНГ ТРЕЙД“ АД, липсват условия за състезание,и за извършване на съпоставка, и избор на възможно най-адекватната, надеждна, качествена и ефективна ценова оферта, с оглед постигане най-ефективно и икономично разходване на бюджетните средства. Липсата на конкуренция и състезателност в процедурата, води до липса на гаранции, че обществената поръчка е възложена при най-оптималните за постигане на целите на поръчката условия. Същевременно, постигането на основната цел на поръчката – най-ефективно и икономично разходване на бюджетните средства, правят наложително възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция, след като бъдат разгледани и оценени повече от едно ценови предложения. При наличието на само едно предложение, липсва и надежден механизъм, осигуряващ спазването на принципите за публичност и прозрачност, и свободна и лоялна конкуренция, прокламирани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП. Предвид това и на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗОП, Възложителят прекратява обществената поръчка.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово