01158-2015-0004

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

ДП Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход No 69, За: Наташа Ценева - директор на дирекция Инфраструктура, акватория и собственост, Република България 1574, София, Тел.: 02 8079937, E-mail: n.ceneva@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Място/места за контакт: Дирекция Инфраструктура, акватория и собственост

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=532:dop_dragaj_varna&catid=97&Itemid=351&lang=bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Пристанищни дейностиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-10-3 от 06.02.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2015-0004
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за възлагане на допълнителни драгажни работи за обект:„Рехабилитация за поддържане на проектните дъблочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”. Канал 1 свързва Черно море с Варненското езеро. Той има дължина 3,8 км и по проект е драгиран до кота -12,78 (БС) с ширина на дъното в правите участъци 103 м, а в кривите 178м. Поради наносни процеси и други затлачващи фактори, понастоящем дълбочината на газене в канала е ограничена със заповед на Капитана на пристанището. Всички комуникационни трасета пресичащи канала са проектирани в перспектива и позволяват безпроблемно извършване на рехабилитационни работи за удълбочаване на канала. Канал 2 е разположен между Варненско и Белославско езера като на практика достига до Пристанище Варна - Запад и представлява основната част от връзката Черно Море –„Пристанище Варна – Запад”. Каналът е изпълнен през периода 1976 - 78 год. от „Трансстрой – Варна”. Параметрите на канала са следните: обща дължина 10 188 метра; ширина 106 - 130 метра, определена от навигационните знаци; дълбочина 12,00 метра. В съответствие с определения с чл. 115м на ЗМПВВППРБ предмет на дейност на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за обезпечаване на достъп до пристанищата за обществен транспорт с национално значение следва да бъдат изпълнени необходимите допълнителни драгажни работи, с които да се извърши пълно възстановяване на проектните параметри на плавателните канали 1 и 2 и акваторията на пристанищен терминал Варна-запад. За постигане на минимално необходимите параметри на прилежащите към пристанищните терминали подходни канали и акватории, гарантиращи безопасното маневриране и приставане на обработваните кораби, е необходимо да бъдат допълнително драгирани следните обеми: За Канал 1 – 26 500 м3; За Канал 2 – 44 500 м3; За акваторията на пристанищен терминал Варна-запад - 38 000 м3. Допустимата граница на прекопките, които ще бъдат признати при определяне на действително извършените работи са до 30 см под проектната кота на дъното за съответния подобект. Недокопки не се допускат. За драгиране се предвижда основно наносен материал от фини частици без точно определена зърнометрия и евентуално насипни отпадъци с различна твърдост в резултат на безотговорна дейност на човешкия фактор. След предварително съгласуване с „Басейнова дирекция за Черноморски район” – гр. Варна, районите за депониране на драгираните земни маси са посочени в техническото задание на възложителя. При изпълнение на поръчката е възможно да се открият едрогабаритни предмети по дъното, които трябва да бъдат извадени. Изпълнителят следва да отстрани препятствията по морското дъно в зоната на драгиране, при условия и цени за драгажни работи. Изваждането и депонирането на едрогабаритните предмети задължително се протоколира, при условия и по ред, определени в договора за изпълнение на поръчката. Драгажните работи се извършват в условията на непрекъсната експлоатация на каналите и акваторията на пристанище Варна -запад, от което е възможно създаване на затруднение както за Изпълнителя, така и за Оператора. Затова технологията за изпълнение следва да бъде съобразена с тази особеност, за да може да се извърши предвидения драгаж в определения срок. Задължително е писмено съгласуване с оператора и Капитана на пристанището на технологията и сроковете за извършване на драгажните работи. Драгирането трябва да се извърши с подходяща плаваща техника за драгаж и извозване на издрагираната маса в определените за целта подводни депа. Драгажните работи да се извършват по график, съгласуван с ДМА- Варна и възложителя.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 24 от 21.03.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

КОНСОРЦИУМ ОДЕСОС ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД, БУЛСТАТ Nо 176798445, ул. Петко Каравелов No 6, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 616010, E-mail: prodanov@cosmosltd.com, Факс: 052 602627

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Допълнителни драгажни работи за обект: Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

26.03.2015 г. 

Крайна дата

22.05.2015 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
1648000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

22.05.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1648000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Договор No 24 e подписан между страните на 21.03.2015 г. Съгласно чл. 7, ал. 1 изпълнението му започва да тече от датата на подписване от страните на Протокол за удостоверяване достигането на количествата драгажна маса по Договор № 55/15.12.2014 г. В случая, посоченият протокол по Договор No 55/15.12.2014 г. е подписан на 26.03.2015 г., от която дата е започнало изпълнението на допълнително възложените драгажни работи. Срокът по договора е спирал да тече общо за 30 дни, поради неблагоприятни метеорологични условия, непредвидени ремонти в резултат на повреди, причинени от загребване на нехарактерни твърди предмети, както и за извършване на окончателни следдрагажни промери (основания по чл. 7, ал. 3 от договора). За удостоверяване периода на спиране са съставени и подписани пет констативни протокола, с приложени съответните доказателства. Изпълнението на договора е удостоверено с приемо-предавателен протокол от 22.05.2015 г., в който се указва, че договорът е изпълнен в срок и в пълен обем. Окончателното плащане е извършено от възложителя на 04.06.2015 г.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

17.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Ангел Борисов Забуртов
Длъжност: Генерален директор