Версия за печат

00038-2015-0034

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 71 от 16.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Миряна Христова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/166-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово“.

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово“ и включва: - Подмяна на дограма - Топлоизолация външни стени - Топлоизолация на под - Топлоизолация на покрив - Подмяна на осветителна инсталация - Изграждане на отоплителна инсталация - Изграждане на вентилационна инсталация - Изграждане на система за битова гореща вода

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 65 от 10.06.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2015-34
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.06.2015 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
20/07/2015 16:30
Да се чете:
27/07/2015 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за получаване на документация за участие /спецификации и допълнителни документи/ /с изключение на динамична система на доставки/ или на описателен документ /при състезателен диалог/ Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
20/07/2015 16:30
Да се чете:
27/07/2015 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
21/07/2015 10:00
Да се чете:
28/07/2015 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В TEХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Ред 133 – "ВЪЗДУХОВОД ПРАВОЪГЪЛНИ ПОЦ. ЛАМ. ДЕБ=1ММ, ПЕРИМЕТЪР 3000ММ, БДС EN, ВКЛ. ФЛАНЦИ" да се чете "ВЪЗДУХОВОД ПРАВОЪГЪЛНИ ПОЦ. ЛАМ. ДЕБ=1ММ, ПЕРИМЕТЪР 3000ММ, БДС EN или еквивалент, ВКЛ. ФЛАНЦИ" Ред 376 - "Слънчеви колектори плоски за производство на топла вода със селективно покритие с активна нагревна площ 2.2/2.6м2, абсорбент -структура, мед пълна повърхност с абсорбатор, високо селективно вакуумно покритие, абсорбция ()-0,95, емисия -0,05, рамка от алуминиеви профили, алуминиева вана (цяла, безшевна конструкция), топлоизолация - 50 мм изолация от минерална вата, стъкло на колектора - 3,2 mm темперирано, ниско съд. на желязо, соларно стъкло, комплект с присъединителни тръбни връзки на сглобка, тегло без антифризен разтвор - 43/45 кг, водосъдържание на колектора - 1,5/1,7 л, връзки - едноцолови, резбови връзки в двата горни края на колектора, максимално работно налягане -10 bar, модулно свързване - максимално 6 от серията, фабрични алуминиеви профили и опори за укрепване под ъгъл 30 град, DIN EN 12975-1:2001-03 и DIN EN 12975-2:2002-12" да се чете "Слънчеви колектори плоски за производство на топла вода със селективно покритие с активна нагревна площ 2.2/2.6м2, абсорбент -структура, мед пълна повърхност с абсорбатор, високо селективно вакуумно покритие, абсорбция ()-0,95, емисия -0,05, рамка от алуминиеви профили, алуминиева вана (цяла, безшевна конструкция), топлоизолация - 50 мм изолация от минерална вата, стъкло на колектора - 3,2 mm темперирано, ниско съд. на желязо, соларно стъкло, комплект с присъединителни тръбни връзки на сглобка, тегло без антифризен разтвор - 43/45 кг, водосъдържание на колектора - 1,5/1,7 л, връзки - едноцолови, резбови връзки в двата горни края на колектора, максимално работно налягане -10 bar, модулно свързване - максимално 6 от серията, фабрични алуминиеви профили и опори за укрепване под ъгъл 30 град, DIN EN 12975-1:2001-03 или еквивалент и DIN EN 12975-2:2002-12 или еквивалент". Ред 426 – "ТРЪБА ВОДОГАЗОПРОВОДНА ПО БДС 738-75, 1 1/2'" да се чете "ТРЪБА ВОДОГАЗОПРОВОДНА ПО БДС 738-75 или еквивалент, 1 1/2'" Ред 427 - "ТРЪБА ВОДОГАЗОПРОВОДНА ПО БДС 738-75, 1 1/4'" да се чете "ТРЪБА ВОДОГАЗОПРОВОДНА ПО БДС 738-75 или еквивалент, 1 1/4'' Ред 428 - "ТРЪБА ВОДОГАЗОПРОВОДНА ПО БДС 738-75, 3/4''" да се чете "ТРЪБА ВОДОГАЗОПРОВОДНА ПО БДС 738-75 или еквивалент, 3/4'' Ред 446 – "УНИФЛОТ" да се чете „шпакловъчна смес“ Тези корекции се съотнасят съответно и в КСС както следва: Раздел IV.Подмяна(модернизация) ОВ инсталации, т.3 Слънчева инсталация в поз. 1, 22, 23 и 24 се добавя "или еквивалент", както следва: поз. 1 - "Слънчеви колектори плоски за производство на топла вода със селективно покритие с активна нагревна площ 2.2/2.6м2, абсорбент -структура, мед пълна повърхност с абсорбатор, високо селективно вакуумно покритие, абсорбция ()-0,95, емисия -0,05, рамка от алуминиеви профили, алуминиева вана (цяла, безшевна конструкция), топлоизолация - 50 мм изолация от минерална вата, стъкло на колектора - 3,2 mm темперирано, ниско съд. на желязо, соларно стъкло, комплект с присъединителни тръбни връзки на сглобка, тегло без антифризен разтвор - 43/45 кг, водосъдържание на колектора - 1,5/1,7 л, връзки - едноцолови, резбови връзки в двата горни края на колектора, максимално работно налягане -10 bar, модулно свързване - максимално 6 от серията, фабрични алуминиеви профили и опори за укрепване под ъгъл 30 град, DIN EN 12975-1:2001-03 или еквивалент и DIN EN 12975-2:2002-12 или еквивалент". поз. 22 - "Тръба водогазопроводна по БДС 738-75 или еквивалент, 3/4” поз.23 - "Тръба водогазопроводна по БДС 788-75 или еквивален, 1 1/4” " поз. 24 - "Тръба водогазопроводна по БДС 738-75 или еквивалент, 1 1/2” "


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: кмет на Община Габрово