00369-2015-0012

BG-Луковит: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000291602

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експер ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: www.op.lukovit.bg.

Електронен достъп до информация: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/100-.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Събиране, транспортиране на битови отпадъци и поддръжка на местата за обществено ползване на територията на община Луковит”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Населените места в община Луковит, които попадат в обхвата и са обект на настоящата обществена поръчка, са както следва: гр. Луковит като административен център, и 11 села: Дерманци, Дъбен, Карлуково, Торос, Петревене, Пещерна, Румянцево, Тодоричeне, Ъглен, Бежаново и Беленци.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

дейностите по сметосъбирането, сметоизвозването и почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на 12-те населените места в Община Луковит, в изпълнение изискванията на Националното законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 4500 тона. Определеният за изпълнител на поръчката се задължава да достави съдове за отпадъци на тяхно място, както следва: -Контейнери тип „Бобър” 1.1 м3 – 766 бр.; - Кофи 240 л. – 50 бр.; - Улични кошчета 40 л. – 50 бр. - контейнери за отпадъци 4 м3 с дебелина на ламарината 3 мм - 5. Бр. Съдовете за отпадъци трябва да бъдат предоставени на Възложителя за ползване за периода на договора и да ги разстави по населени места от общината.Доставката на съдовете за отпадъци контейнери тип „Бобър” 1.1 м3, както и на необходимите за подмяна на повредени и унищожени кофи 240 л. и контейнери тип „Бобър” 1.1 м3, с които ще се извършва дейността на територията на общината, е за сметка на Изпълнителя.Доставка на допълнително 84 бр. контейнери тип „Бобър” 1.1 м3 които трябва да бъдат разпределени по населени места от общината. Изпълнителя е длъжен при констатиране от страна на Възложителя на счупени, без колела, без капаци и/или с други технически повреди съдовете за отпадъци да ги подмени в срок до 72 (седемдесет и два) часа от получаването на съобщението от Възложителя. За гарантиране на санитарно-хигиенните условия и недопускане на задържане на отпадъци в съдовете, Изпълнителят е длъжен да изготви програма за редовно почистване, поддържане, измиване и дезинфекция на контейнерите и кофите за отпадъци с цел предотвъртяване развитието на био-процеси, премахване на неприятни миризми и опасност от развитие на болестотворни организми и бактерии.На територията на Община Луковит има действащо депо за битови отпадъци. То е разположено на 3 км. от гр. Луковит.Дейността по депониране – код D1 на общинското депо за неопасни отпадъци Луковит ще се извършва до изчерпване на капацитета му, но не по късно от въвеждане в експлоатация на регионалното депо Луковит. *При влизане в сила на разрешение за ползване на обект: „Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, в изпълнение на сключен Договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“ по ОПОС , дейностите по депониране на отпадъците отпада от предмета на поръчката.Поддръжката на местата за обществено ползване включва почистване на площад, улици, тротоари и други обществени места. За град Луковит се извършват следните дейности: ръчно метене и почистване на прораснала трева на тротоари, регули на улични платна и др.; тесане на треви по тротоари, улични платна, площади и др. места за обществено ползване и други места за обществено ползване; ръчно снегопочистване на площад „Трети март“, машинно метене, миене.При писмено заявяване от страна на Възложителя се извършва и ликвидиране на нерегламентирани сметища на територията на община Луковит-събиране, натоварване и извозване на отпадъците до депо.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90511200, 90511400, 90513000, 90530000

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по събиране на смет
Услуги по превозване на отпадъци
Експлоатация на депа за отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Финансирането на тези дейности и плащането по договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетата съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Общински съвет Луковит план-сметка за всяка календарна година от действието на договора

Стойност, без да се включва ДДС
497000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

18

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1% ( 4 970/четири хиляди деветстотин и седемдесет) лева без ДДС. Гаранцията за участие може да се внесе в брой по сметката на Община Луковит, град Луковит, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Луковит (в лева): IBAN: BG 13 UNCR 7000 3322 2420 76, BIC: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк АД При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е:- безусловна и неотменима;- в полза на Община Луковит;- със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Луковит. IBAN: BG 13 UNCR 7000 3322 2420 76, BIC: UNCRBGSF, Банка: УниКредит Булбанк АД Луковит титуляр на сметката: Община Луковит Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима;- в полза на Община Луковит;- със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на дейностите сметосъбиране, сметоизвозване и трансортиране, поддържане на обществени територии и дейностите по депониране и третиране на смесени битови отпадъци в депо се осигурява от приходи такса „битови отпадъци”. Финансирането на тези дейности и плащането по договора за изпълнение на обществената поръчка ще са в рамките на приетата съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ от Общински съвет Луковит план-сметка за всяка календарна година от действието на договора. Възложителят заплаща на Изпълнителя стойността на конкретно извършената работа за изтекъл период от един месец на база реално извършена работа по приетите единични цени на услугите, след подписване на протокол за приемане на извършената работа и представяне на фактура. Плащанията се осъществяват в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на всеки отчетен период и след представяне от Изпълнителя на първични счетоводни документи. Всички плащания по изпълнението на обществената поръчка ще се извършват по банков път в български лева, съгласно представените от кандидата, избран за изпълнител калкулации с елементи на ценообразуване и след издаване на съответната фактура. Дейността по депониране – код D1 на общинското депо за неопасни отпадъци Луковит ще се извършва до изчерпване на капацитета му, но не по късно от въвеждане в експлоатация на регионалното депо Луковит. *При влизане в сила на разрешение за ползване на обект: „Регионален център за управление на отпадъците гр. Луковит“, в изпълнение на сключен Договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол“ по ОПОС , дейностите по депониране на отпадъците отпада от предмета на поръчката.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В случай че участникът участва като обединение, изброените по-долу технически изисквания ще се прилагат за обединението като цяло. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение, което следва да бъде с нотариална заверка на подписите. Документът трябва да бъде представен от участника в копие. Договорът/споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно за изпълнението на договора; - е определен представляващ обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания и от името на всеки член на обединението;- изпълнението на договора, включително плащанията са отговорност на упълномощения член на обединението;- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; - всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на договора, съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението/консорциума.- разпределение на дейности по изпълнение на поръчката, в случай, че обединението бъде определено за изпълнител. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора, или в друг документи, подписан от членовете на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. За подизпълнителите стриктно да се спазват разпоредбите в Раздел VII Договор за подизпълнение (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.07.2014 г.). Когато подизпълнителят/подизпълнителите изпълняват дейности по събиране и извозване на отпадъци на територията на Община Луковит, изискващи Регистрационен документ съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или Разрешение за извършване на дейности по чл. 37 от ЗУО, даващ му/им право да извършва/ат тези дейности, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя копие от документите, доказващи съответствието на подизпълнителите с нормативните изисквания за изпълнение на предмета на поръчката, в срока по член 45а, ал.3 от ЗОП.От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1,т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д",т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от Закона.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, когато: (а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП след провеждане на процедурата по чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП; (б) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, в т.ч.: който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания; който не е представил гаранция за участие в процедурата, към датата на подаване на офертата, при спазване изискванията на настоящата д-я;прод. раздел VІ.3 Доп. инф.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и по ал. 2, т. 1, от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,подписан от участника; 2)Представяне на участника- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №2 Документите в офертите на участниците по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП които не са на български език се представят на езика, на който са изготвени и в «официален превод» на български език, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи.- Регистрационен документ за изпълнение на услуги по сметосъбиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл.35, ал.3 и ал.5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или валиден регистрационен документ за извършване на дейностите предмет на поръчката по чл.12 от ЗУО /отм./, съгласно §6, ал.1 на ЗУО– заверено копие.В случай че участникът е чуждестранно лице или обединение, в което участва чуждестранно лице, се допуска представянето на документ, еквивалентен на регистрационния документ по чл. 35, ал. 3 от ЗУО, за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден от съответния компетентен орган, съгласно съответния национален закон. В този случай участникът следва да приложи извадка от съответния нормативен акт по националното му законодателство, който урежда посоченото обстоятелство. Документите се представят в официален превод на български език. В случай, че чуждестранното лице или обединението, в което участва чуждестранното лице, бъде определено за изпълнител, преди сключване на договора и започване на изпълнение на дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка той следва да притежава и представи регистрационен документ, издаден съгласно чл.35, ал.3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Образец №3; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката, с посочване на видовете работи и съответстващият на тези работи дял, в проценти, от стойността на поръчката (Образец № 4.1) 7) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №4.2.; 8) Документ за гаранция за участие. 9) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец №5; 14) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №8 15) Декларация във връзка с чл. 3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС – Образец № 11.16). Декларация свободен текст за наемане на не по- малко от 10 души включени в списъците към дирекция "Бюро по труда" по постоянен или настоящ адрес и да са регистрирани по реда и условията на Закона за насърчаване на заетостта.Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 9 на участника следва да съдържа предложение относно Срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за ТБО, посочен в календарни дни. Работна програма - (същата следва да бъде изготвена р.VІ.3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се поставят

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1) Списък на услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката, а именно услуги по събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци, почистване на територии за обществено ползване, на територията на общини, за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник (в зависимост от датата на учредяване/започване на дейността му) - Образец №6 Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2) Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на предмета на обществената поръчка - Образец №7 3) Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; 4) Копие на валиден сертификат за внедрена Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документите за доказване на техническите възможности и/или квалификация на участниците се представят за един или повече участници в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Съгласно чл. 51а от ЗОП, кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1) Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 (три) услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката, а именно услуги по събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци, почистване на територии за обществено ползване, на територията на общини. 2) Участникът следва да разполага с техническо оборудване и механизация за изпълнение на поръчката, минимум: Специализирана техника и машини за дейност сметосъбиране и сметоизвозване: • Сметоизвозващи автомобили с вариопреса или ротопреса за обслужване на съдове за отпадъци контейнер тип „Бобър” 1.1 м3 и кофи 240 л. и обем между 16 м3 и 20 м3 – 3 броя; Сметосъбиращите автомобили ( за контейнер тип „Бобър” 1.1 м3 и кофи 240 л.) трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО3 или еквивалент; • Специализиран камион за измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци - 1 бр.; Специализирания камион за измиване и дезинфекция на съдове трябва да бъде с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5. Специализирана техника и машини за дейностите поддържане и почистване на територии за обществено ползване: • Специализиран автомобил за миене с автоцистерна с маркуч и с дюзи– 1 бр.; Специализираният автомобил за миене трябва да бъде с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 3 или еквивалент; • Булдозер - 1 бр.; • Специализиран автомобил за метене – 1 бр. специализираният автомобил за метене трябва да бъде с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО3 или еквивалент; Брой съдове за отпадъци по техническа спецификация: - Контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 м3 - не по-малко от 850 бр. (метални); - Кофа с вместимост 240 л. - не по-малко от 50 бр. (полиетилен с висока плътност (HDPE)) - Улични кошчета с вместимост 40 л. – 50 бр. (метални). 3) Участникът трябва да има внедрена система за управление на - качеството по ISO 9001:2008 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; - околната среда ISO 14001:2004 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност; Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Работна програма - Р; тежест: 50
Показател: Срок за реакция - СР; тежест: 10
Показател: Предлагана цена - ПЦ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

2015-23

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
27.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.07.2015 г.  Час: 13:00
Място

Община Луковит,ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

от раздел ІІІ,1.4. който не отговаря на задължителните условия за участие по ЗОП; който не е представил някой от изискваните документи и декларации; който не отговаря на минималните изисквания за технически възможности, посочени в обявлението; който е представил повече от една оферта или е представил оферта с варианти, който е представил самостоятелна оферта, въпреки че е посочен като подизпълнител в оферта на друг участник и е попълнил декларация за участие като подизпълнител; който е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и в хода на провеждането на процедурата, декларира пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв; който е представил самостоятелна оферта, въпреки че участва в обединение, което също е представило оферта за участие в процедурата; който участва в повече от едно обединение, което е подало оферта за участие; който в офертата си е поставил условия и изисквания в противоречие с документацията за участиеза когото е налице някое друго обстоятелство, посочено в действащото законодателство или на друго място в настоящата документация като основание за отстраняване;(в)за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП;(г)който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57,ал. 2 от ЗОП;(д)за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Раздел ІІІ,2.1.)Работна програма - (същата следва да бъде изготвена в пълно съответствие с техническите спецификации, методиката за оценка и условията на процедурата). Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка. Попълва се образеца за предложение на цена „Ценова оферта“ - Образец №10. Към Ценовата оферта се представя: - Анализи и калкулации на предложените единични цени и машиносмени. Ценовата оферта трябва да съответства на Предложението за изпълнение на поръчката по отношение на дейностите, предвидени за изпълнение на поръчката, в противен случай, участникът се отстранява.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukobit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.op.lukovot.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.06.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ