00684-2015-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: VII-13-18 от 15.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Болница Лозенец, гр. София 1407, ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, България 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Място/места за контакт: Григор Манчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=89.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца”

II.3) Кратко описание на поръчката

“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33162000, 33141641, 33140000, 33195000, 33141600, 33141642

Описание:

Уреди и инструменти за операционен блок
Сонди
Медицински консумативи
Система за наблюдение на пациенти
Контейнер и банки тип торбичка, дренаж и комплекти
Аксесоари за дренаж

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: VII-13-2 от 03.04.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-659698
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 68 - 121762 от 08.04.2015 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 684-2015-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

659698

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

03.04.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП ПРЕКРАТЯВАМ ЧАСТИЧНО, откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на консумативи и инструменти за операционен блок по обособени позиции за период от 12 месеца” за обособени позиции: II. Консумативи, съвместими с електронож "Мартин" МВ -181 или еквивалентни, ІV. Сонди, VII. Съдови заплатки, IX. Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System), X. Механичен сет за биещо сърце, XIII. Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

обособени позиции: II. Консумативи, съвместими с електронож "Мартин" МВ -181 или еквивалентни ІV. Сонди VII. Съдови заплатки IX. Консумативи, еквивалентни на такива за апарат LiDCO (Cardiac Output Monitoring System) X. Механичен сет за биещо сърце XIII. Каротидни шънтове и дистални перфузионни катетри

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Десислава Стоянова
Длъжност: упълномощено лице