Версия за печат

01389-2015-0002

BG-Варна: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов ; Мирослав Минчев, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 572236 ; 052 572200, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: http://pk.gtvarna.com/2015/procedura-po-zop-01389-2015-0002.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за осигуряване на невъоръжена охрана за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД - гр. Варна.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 23
Място на изпълнение: Гр. Варна, Градски транспорт ЕАД
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Касае се за осигуряване на невъоръжена охрана с цел предотвратяване на престъпни посегателства на обекти, собственост на ,,Градски транспорт” ЕАД – гр. Варна, както следва: 1. Административната сграда на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна находяща се в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 48; 2. КПП Автобусно депо находящо се в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 48; 3. КПП Тролейно депо находящо се в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 48 .

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие. Охраната на обектите на ,,Градски транспорт" ЕАД ще се извършва за период от 12 месеца за обекти както следва: 1.Административната сграда на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕАД, гр. Варна находяща се в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 48; 2. КПП Автобусно депо находящо се в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 48; 3.КПП Тролейно депо находящо се в гр. Варна, ул. „Тролейна" № 48 .

Прогнозна стойност без ДДС
86000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранциите се представят в една от следните форми: а)Парична сума, внесена по банкова сметка на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. Варна в банка Райфайзенбанк, гр. Варна, BIC: RZBB9155, IBAN: BG91RZBB91551064189217 или в брой, в касата на Дружеството. б)Банкова гаранция – Гаранцията за участие в процедурата, (Приложение № 12) трябва да е безусловна, неотменима, със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата, посочен в обявлението и в размер 860 (осемстотин и шестдесет) лева. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. Ако участникът избере банкова гаранция за изпълнение на договора тя трябва да е изготвена по образеца – Приложение № 12а. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителя не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. В случай, че банката издала гаранцията за изпълнението на договора се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност /свръхзадлъжнялост или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3 (три) дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителя се задължава да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят ще заплаща стойността на услугата по охрана на обектите на дружеството при условията посочени в договора от тръжната документация. Сумите ще бъдат привеждани по банков път, по сметката, посочена от Изпълнителя в офертата му. Плащанията ще бъдат извършвани в български лева по банков път, с платежно нареждане по сметка, посочена от участника, съгласно условията на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, всяко лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно обвързани с офертата и последващия договор съгласно българското законодателство. Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се обвързва от името на консорциума или обединението. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участник в процедурата: 1. Наличие на обстоятелствата по чл.47,ал.1, т.1, букви а), б), в), г) и д), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2, т.2а, т.4 и т.5, и ал.5 от ЗОП; 2. Представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; 3. Непредставяне на документи по чл.68, ал.8 и ал.9 ЗОП; 4.Участник, за когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; 5. Липса на Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден съгласно Закона за частната охранителна дейност.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците трябва да представят: 1.Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан на всяка страница. 2.Оферта за участие в процедурата. 3.Представяне на участника. 4.Единен идентификационен код по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен и адрес. 5.Декларация по чл.47,ал.9,ал.1 и ал.2 от ЗОП. 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 7.Заверено копие на договора за обединение в който се посочва представляващият.8.Доказателства за техническите възможности: 8.1.Списък на услуги еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 8.2.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден по ЗЧОД. 8.3.Валиден сертификат по ISO 9001:2008 за управление на качеството, по-нов или еквивалентен. 8.4.Декларация за осигуряване на квалифициран л.с. за изпълнение на услугата. 8.5.Доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица (ако е приложимо). 9.Декларация, че участника разполага с диспечерски център на територията на Област Варна, а при липса на такъв се задължава да разкрие. 10.Декларация по чл.8,ал.8,т.2,чл.55,ал.7 от ЗОП. 11.Декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП. 12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 13.Декларация за извършен оглед на обекти. 14.Оригинал на документ за гаранция за участие в процедурата. 15.Пълномощно или нотариално заверено копие на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към офертата, когато не са подписани от законния представител на участника. 16. Декларация за приемане условията в проекта на договора. 17.Проект на договор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Не се изискват.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът в процедурата трябва да има опит в изпълнението на охранителни услуги и следва да представи: 1.Списък на услугите еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Списъкът трябва да съдържа информация относно предмета на услугите (описание на услугите), стойност, дати или период на изпълнение, получател, лицето и данни за контакт, качеството, в което услугата е изпълнена, заедно със съответни доказателства за извършените услуги. 2.Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден съгласно ЗЧОД. 3.Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 и/или еквивалентен. 4.Декларация в свободен текст, че разполага с диспечерски център на територията на Област Варна, а при липса на такъв, че се задължава да разкрие такъв за целия срок на договора, в случай че бъде избран за изпълнител. 5.Списък на квалифицирания л.с. за изпълнение на услугата. 6.Декларация за техническото оборудване с което разполага участника (свободен текст).
Минимални изисквания: 1. Минимум 1 (една) от посочените в списъка услуги следва да бъде придружена от удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, Участникът трябва да има изпълнена най-малко една услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Под „сходна с предмета на обществената поръчка” се разбира услуга по охрана. „Изпълнена” е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от Възложителя период, независимо от началната датата на изпълнение.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Технически показател - ,,Тп"; тежест: 40
Показател: Ценови показател - ,,Цп"; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.07.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО!!! Начин на плащане на документацията за участие в случай, че същата бъде закупена. Сумата може да се заплати в брой, на касата на Дружеството, находящ се в адинистративната сграда на „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48, всеки работен ден от 8.00 - 12.00 часа и от 12.30 -16.30 часа или по банков път. В случай на закупуване на документацията по банков път, се извършва превод по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG91RZBB91551064189217 SWIFT BIC: RZBBBGSF ; Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.07.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 10.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Градски транспорт ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

заседанията по отваряне на офертите и ценовите предложения на участниците са публични и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени с пълномощно с нотариална заверка на подписа представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 4 и 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ