Версия за печат

00360-2015-0005

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски №1, За: Отдел Обществени поръчки, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: УМБАЛ Александровска ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150611bzyG2288356.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт на част от четвърти етаж в сградата на Първи хирургичен блок при УМБАЛ „Александровска” ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. София, ул. Свети Георги Софийски №1, УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Ремонт на част от четвърти етаж в сградата на Първи хирургичен блок при УМБАЛ „Александровска” ЕАД

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно предмета и техническите спецификации от документацията.

Прогнозна стойност без ДДС
820000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

120


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

При подаване на оферта всеки участник представя гаранция за участие в размер на 8 000 /осем хиляди/ лева. Тя се внася по сметката на възложителя IBAN: BG54TTBB94001526873019 или се представя документ за банкова такава. От документа, с който се извършва плащането трябва да е видно за коя процедура се отнася, както и фактът, че сумата е предназначена за гаранция за участие. Ако участникът представя документ за банкова гаранция, то същата трябва да бъде в такава форма и да съдържа всички изискуеми реквизити, за да може да произведе правното действие на гаранция за участие. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Към документацията има приложен незадължителен образец на банкова гаранция за участие – възложителят не изисква неговото стриктно спазване и ще приеме всички други гаранции, които съответстват на изискванията на документацията и закона. Най – късно при подписване на договора изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора. Условията и сроковете на гаранцията, съответно условията и сроковете за задържане и освобождаване, се уреждат в договора за обществена поръчка. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията, получена от възложителя да не бъде по-малък от определения в обявлението. Ако изпълнителят представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с изискванията на приложимите закони и условията по проекта на договор. Възложителят не поставя изискване за определена форма, стига съдържанието да съответства на посочените изисквания. Ако представеният документ не съответства или не е в състояние да произведе правното действие на банкова гаранция за изпълнение, то възложителят няма право да го приеме. Към документацията има приложен незадължителен образец на банкова гаранция за изпълнение – възложителят не изисква неговото стриктно спазване и ще приеме всички други, които съответстват на закона и на гореописаните условия.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проекта на договор. Плащанията се извършват в български левове, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ дена от представяне от изпълнителя на заверени от Строителния надзор и Инвеститорския контрол месечни отчети и протоколи за действително извършените през периода видове и количества ремонтни и строително-монтажни работи обр. 19 и представена фактура-оригинал. Върху сумата се удържат 10 %, която ще служи за обезпечителна мярка за изпълнението в срока, деклариран в офертата на участника за изпълнение на предвидените строителни работи. При неизпълнение на договорения срок, възложителят не изплаща удържаните суми – по 10 на сто от всеки месечен отчет и налага наказателна клауза, като за всеки следващ месец удържа от следващите се за освобождаване суми, удостоверени с месечен отчет, по 2,5 на сто допълнително /за първия месец след срока – се удържат 12,5 на сто от стойността по месечния отчет, за втория месец - се удържат 15 на сто, за третия месец удържат 17,5 на сто и т.н./. След цялостно изпълнение в договорения срок и подписване на Протокол обр.16 , се извършва окончателно плащане от Възложителя на Изпълнителя в размер на удържаните суми след приспадане на дължимите неустойки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Минимално съдържание на офертата, съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от възложителя: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата; 2. Пълномощно на лицето, което подписва документи от офертата, ако то няма представителни права по силата или видими от друг документ в настоящата оферта (ако е необходимо); 3. Декларация за представяне на участника 4. Документ, удостоверяващ актуалното състояние на участника (ако е необходимо); 5. Документ, по силата на който е възникнало неперсонифицирано обединение (напр. договор за обединение) (ако е необходимо); 6. Документ, в който е посочен представляващият неперсонифицираното обединение (ако е необходимо); 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП. Всеки участник следва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал.1, 2 и 5 ЗОП; 8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е необходимо); 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП, че са спазени минималната цена на труд и условията на труд; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП за приемане на условията в проекта на договор; 12. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДС; 13. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години; 14. Доказателства за изпълненото строителство; 15. Документ, усдостоверяващ внесена гаранция за участие; 16. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /техническа оферта/; 17. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП (ако е необходимо); 18. Ценово предложение /ценова оферта/. Преди сключване на договора избраният за изпълнител е длъжен в съответствие с чл. 49, ал. 1, т. 4 ЗОП да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има правото да изпълнява строителство в строежи първа група, втора категория по ПРВВЦПРС. Също така преди сключване на договора участникът е длъжен да представи на възложителя копиe на застраховкa „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от подаването на офертата и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
Минимални изисквания: Изпълнен през последните 5 години, считано от подаването на офертата, поне един строеж или етап /част/ от строеж на стойност не по-малка от 800 000 /осемстотин хиляди/ лева.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 45
Показател: Ценово предложение; тежест: 55

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.07.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.07.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Лица, които пречат на комисията да изпълнява своите задължения, ще бъдат отстранявани от публичните й заседания. Възложителят си запазва правото да изисква от всеки присъстващ да се легитимира с документ за самоличност. В рамките на публичните заседания за представители на участниците се считат лицето/лицата, което/които имат/има право да представляват/представлява участника, съгласно неговия правен статут или писмено упълномощени други лица (съответния документ се представя на комисията и може да бъде задържан или фотокопиран).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде свалена свободно от профила на УМБАЛ Алкесандровска ЕАД: http://alexandrovska.com, раздел "Профил на купувача" . Заинтересованите лица са длъжни да следят електронната страница на Възложителя своевременно. Възложителя не носи отговорност за публикувани, но не прочетени и не взети предвид обстоятелства свързани с настоящата процедура. Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва лично в деловодството на възложителя срещу подпис, по пощата, чрез куриерска служба, по факс или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, изпращат се с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.1.1) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл.120, ал.2 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ