00256-2014-0005

BG-с. Братя Даскалови:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55-57, За: Емил Филипов, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com..

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: РД-411 от 04.11.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00256-2014-0005
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект ИД 61/3/3210860


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 112 от 22.12.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Авис стил дизайн ЕООД, ул. Волга № 5, Република България 6253, с. Оризово, Тел.: 0884 465635, E-mail: avisdesign@abv.bg

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на проект ИД 61/3/3210860.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

5

ІII.7) Стойност посочена в договора
1440 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

02.06.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1440 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

11.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Стоянов Танев
Длъжност: Кмет на Община Братя Даскалови