Версия за печат

00369-2015-0011

BG-Луковит: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл.експрет ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/99-rekonstruktziya-vodosnabdyavane-na-s-dermantzi-obshtina-lukovit-podobekt-1-pompena-stantziya-tzarichin-podobekt-2-tlaskatelen-vodoprovod-ot-pompena-stantziya-batovo-do-ssh-etap.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“- ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батово“ до СШ- І етап“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с.Дерманци, Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са основна част от изпълнението на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“ – ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ и ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батово“ до СШ- І етап“. Съгласно одобрените технически проекти е предвидено за ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ да се възстанови разрушената помпена станция „Царичин“ със застроена площ 82 м2, включително оборудването, саниране на черпателния резервоар към нея, за да се осигури аварийното водоснабдяване на с.Дерманци. Помпената станция е предвидено да се оборудва с две помпи – работна и резервна всяка с минимални Qор = 20,97 л/сек и Н= 70,90 м., автоматизация по долно и горно водно ниво, работа в ръчен и автоматичен режим, вакуумен хлораторен апарат с дебит 0-200 g/час с три бутилки за хлор по 40 кг. Работата на помпите в автоматичен режим се контролира с GPS система със соларни панели за управление на водоеми, като единия контролер се монтира в напорния водоем, а другият в помпената станция. Предвидено е и изграждане на нов БКТП 20/0.4 кV до 1х100 кVА за електроснабдяване на помпената станция и кабелна линия 20 нV от ВЕ 20 кV –„Майстора“ с вентилни отводители, доставка и монтаж на стоманено-решетъчен стълб до БКТП. За ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батово“ до СШ- І етап“ е предвидено да се подмени съществуващият тласкателен стоманен водопровод ф324х5 от ПС „Батово до спирателна шахта в т.21а с тръби полиетилен висока плътност PEHD , DN250, PE100, PN10р SDR17. Дължината на участъка е 1654,4 м. По трасето на тласкателния водопровод е предвидено изграждане на водомерна шахта с водомер ф100 и автоматичен въздушник-въздухосмукател ф80, удароубивателна шахта с удароубивател ф80, две изпразнителни шахти „висок отток“ и една шахта с въздушник-въздухосмукател ф80.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45330000, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“. Обектът е първа категория строеж по смисъла на чл. 137 (1), т.1(б) „ (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности“от ЗУТ и Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи- чл.2,ал.(2), т.4(б). Застроена площ на помпената станция – 82 м2. Параметри на ПС „Царичин“ - Qор = 20,97 л/сек и Н= 70,90 м. Нов БКТП 20/0.4 кV. За обекта е издадено Разрешение за строеж № 03/06.02.2015 г. от гл. арх. на община Луковит влязло в сила от 27.02.2015 г. ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батово“ до СШ- І етап“. Обектът е първа категория строеж по смисъла на чл. 137 (1), т.1(б) „ (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и други дейности“от ЗУТ и Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи- чл.2,ал.(2), т.4(б). Обща дължина на тласкателния водопровод – 1654,4 л.м. За обекта е издадено Разрешение за строеж № 03/06.02.2015 г. от гл. арх. на община Луковит влязло в сила от 27.02.2015 г.

Прогнозна стойност без ДДС
416666 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи в офертата си и документ за внесена гаранция за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на 4 166,00 /четири хиляди сто шестдесет и шест/ лева и трябва да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, платима по следната банкова сметка на община Луковит: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр. Луковит IBAN: BG 12 UNCR 7000 3322 2420 76 BIC: UNCRBGSF или - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 30 (тридесет) дни след изтичане срока за валидност на офертите.Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение трябва да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, платима по следната банкова сметка на община Луковит: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр. Луковит IBAN: BG 12 UNCR 7000 3322 2420 76 BIC: UNCRBGSF или - оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на възложителя съобразно приложения образец (Образец № 18). Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност минимум 90 (деветдесет) дни, след датата на приключване на договора за изпълнение. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за чието изпълнение се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията по договора са съобразени с условията за плащане по Споразумение № РД-02-30-19/06.04.2015 г. между Община Луковит и МРРБ и са съгласно проекта на договор, неразделна част от настоящата документация, както следва: 1. Междинни плащания до 80 % от стойността на договора: Възложителят, при поискване от Изпълнителя, заплаща на Изпълнителя междинни плащания на стойност не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева без включено ДДС, както и ДДС върху посочената сума, в случай че такъв е дължим, в срок до 5(пет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа периодично. Общата стойност на междинните плащания не може да надхвърля 80% от цената на договора. - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще получава заплащане на изпълнените възложени видове работи след подписване на Протокол обр.19. 2. Окончателното плащане по договора ще се извърши след окончателното завършване на договора и приемане на неговото изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателно плащане е в размер на разликата между общата стойност на действително извършените, измерени, одобрени и заплатени от Възложителя строителни работи и заплатените от Възложителя междинни плащания, установени с акт образец № 19, в срок от 30 дни след подписване на констативен акт образец № 15 за установяване годността за ползване на строежите, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за Съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Стойността на окончателното плащане не може да надхвърля първоначално договорената сума.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма поставено изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение. В случай, че участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в Обединението следва да са сключили споразумение (или еквивалентен документ). Споразумението, респ. съответният документ за създаване на Обединението за участие в настоящата процедура, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на: (1) представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) процедурата за участие в която се обединяват. Споразумението (съответния документ за създаване на Обединение) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1.2.1. всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно - за изпълнението на договора. 1.2.2. всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 1.2.3. е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на обекта/ите и/или дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на поръчката. Пояснение: При разпределянето на дейностите, свързани с осъществяване на строително-монтажните работи от обекта на поръчката, това разпределение следва да съответства на професионалната квалификация (според условията за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и категорията на съответния обект по чл. 137 от ЗУТ на участниците, които ще вземат участие в строително-монтажните работи. 1.2.4 Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на настоящата обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката, в съответствие с чл.56, ал.2 от ЗОП, конкретни изисквания от посочените по–долу, се прилагат и за подизпълнителите, а минималните изисквания за техническите възможности и квалификация – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.Участник в обществената поръчка може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при когото е налице някое от следните обстоятелства: 2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 2.1.2. обявен е в несъстоятелност; 2.1.3. в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 2.1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 2.1.5. срещу него е открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2.1.5. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка. 2.1.6. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 2.1.7. при които лицото по ал.4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжнаст в неговата организация. 2.1.8. чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. “а” до б. “з” по-долу), е свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; сключил е договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в процедурата всеки участник: а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП или изискуеми в документацията за участие в процедурата; б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП; в) който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2. д) за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. Лице, което участва в Обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Физическо или юридическо лице, което участва в Обединение, не може да участва в друго Обединение. Ако Участник в настоящата процедура е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, като в офертата си е приложил надлежно подписана

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1, подписан от участника. Представяне на участника – Образец № 2; Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице, представя Споразумение или друг еквивалентен документ за създаване на Обединението за участие в настоящата обществена поръчка. Документи за регистрация.Документ, подписан от всички участници в обединението/консорциума, с който определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Документ за внесена гаранция за участие.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. доказателства за техническите възможности и/или квалификация. декларации за отсъствия на изискуемите обстоятелства по 47, ал. 9 от ЗОП. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП. Заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден еквивалентен документ, за участник/ци чуждестранни юридически или физически доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон. Декларация във връзка с чл. 3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. Декларация за оглед на обкта. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”. Плик № 3 „Предлагана цена”представя на хартиен носител и на електронен носител във формат Excel.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: - Заверено копие на застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, и, ако е приложимо, -Декларация в свободен текст, че застраховката ще бъде продължена за целия срок на офертата и за срока на изпълнение на договора.
Минимални изисквания: Документ, удостоверяващ наличието на валидно сключена застраховка „Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройството на територията и Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на изпълнените договори за строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката за последните 5 години, считано до датата на подаване на офертата.Удостоверения за добро изпълнение, издадена от предишен Възложител, съдържаща всички задължителни реквизити, съобразно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Списък на водещия инженерно-технически състав на Участника, определен за изпълнение на поръчката. - Декларация за водещия инженерно-технически състав на Участника, определен за изпълнение на поръчката, и -Професионална автобиография за всеки от посочените експерти, и - Декларация за разположение от всеки от експертите, посочени като членове на водещия инженерно-технически състав на Участника.- Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката – по образец, и наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството на СМР и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника);.- Заверени копия на валидни към датата на подаване на офертите Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 и на Сертификат внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004, които трябва да са издадени от независими лица, акредитирани съответно по европейски стандарт ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Съобразно чл.53, ал.4 от ЗОП ще се приемат и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.,
Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил през предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, един договор/и за изпълнение на СМР на обект, сходен с предмета на поръчката. Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, включващ като минимум: 4.2.1. Ръководител обект – 1 лице, с придобита образователно- квалификационна степен „магистър”, по специалност „ВиК” или еквивалентна; с мин. 10 г. стаж по специалността; 4.2.2. Технически ръководител – по едно лице за всеки подобект, с придобита образователно-квалификационна степен, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във връзка с чл. 163а, ал. 4, изр. първо от ЗУТ; мин. 5 г. професионален опит по специалността; мин. 3 г. опит като технически ръководител на строителен обект. 4.2.3. Отговорник по контрол на качеството – 1 лице, с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; мин. 3 г. професионален опит по специалността; притежаващ валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството; 4.2.4. Експерт по безопасност и здраве - 1 лице, притежаващо валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за извършване на тази дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ, със стаж като такъв мин. 2 (две) години. Участниците могат да предлагат експерти по т. 4.2.2., които да съвместяват функциите на експерти по т. 4.2.3. и 4.2.4., в случай, че отговарят на изискванията на настоящата поръчка за тези експерти. Участникът трябва да докаже, че разполага със строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число минимум: № Вид на строителното оборудване, транспортно средство и механизация Мерна единица Количество 1 Комбиниран багер товарач Бр. 2; 2 Валяк - 2 до 3 т. Бр. 1; 3 Самосвал 8 – 12т Бр. 3 ; 4 Машина за челна заварка на водопроводни ПЕ тръби Бр. 2; 5 Вибропета с тегло 65-75 кг. Бр. 2; 6 Водна помпа Бр. 2; 7 Кофраж м2 100; 8 Ел. агрегат 12 kVA Бр.2; Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството (СУК) по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана Система за управление на околната среда (СУОС) по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение –П2 съдържащо:ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ - П2.1. - 60 т и УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА П.2.2- 40 т; тежест: 40
Показател: ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2015-22

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.07.2015 г.  Час: 13:00
Място

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Споразумение № РД-02-30-19/06.04.2015 г. между Община Луковит и МРРБ по програма 4 :“Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

VI.3) Допълнителна информация

Участникът следва да посети обектите за изпълнение на СМР, за да се запознае с условията на място и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта. Посещение на строителните площадки се организира от Възложителя след предварително направена заявка в писмена форма свободен текст от страна на участника в процедурата, не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Посещение на строителните площадки се организира от Възложителя в часовете от 13:00 до 15:00 часа в посочения по-горе срок. За извършения оглед се съставя протокол, а към офертата си участникът прилага декларация (Образец №13). Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи Четвърта група, първа категория, съгласно чл.5, ал.1, т.4 и ал.4, т.4, под. 4.2, подт. 4.2.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), издаден от Камарата на строителите, обн. ДВ бр.101 от 22.11.2013 г., във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "б" от ЗУТ. прод. от раздел ІІІ.1.4. надлежно подписана негова декларация (образец № 4), придружена с изискуемите в чл. 56, ал. 2 от ЗОП документи и едновременно лицето, сочено за подизпълнител е подало самостоятелна оферта, в този случай това лице ще бъде отстранено от участие в процедурата. Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката, разписани в настоящите Указания и документите, съставляващи документацията за участие. Офертата, респ. всички документи за участие в процедурата, се подписва от официално представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощно от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващо/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ