Версия за печат

00369-2015-0011

BG-Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 237 от 11.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.op.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/99-rekonstruktziya-vodosnabdyavane-na-s-dermantzi-obshtina-lukovit-podobekt-1-pompena-stantziya-tzarichin-podobekt-2-tlaskatelen-vodoprovod-ot-pompena-stantziya-batovo-do-ssh-etap.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция водоснабдяване на с. Дерманци, Община Луковит“- ПОДОБЕКТ 1:„Помпена станция „Царичин“ ПОДОБЕКТ 2: „Тласкателен водопровод от помпена станция „Батово“ до СШ- І етап“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Eстеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за открита по характера си процедура. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проектите, каквато несъмнено е една от водещите цели на Община Луковит, в качеството й на Възложител на обществената поръчка и едновременно - Бенефициент по описания по-горе проект, финансиран от МРРБ по програма 4 :“Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 5770, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно изготвен от Община Луковит и одобрен от МРРБ, бюджетът за изпълнение на дейностите от обхвата на настоящата поръчка по Споразумение № РД-02-30-19/06.04.2015 г. е в размер на 416 666 лева (четиристотин и шестнадесет хиляди шестотин шестдесет и шест лева) без включен ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит