Версия за печат

00338-2015-0011

BG-Разград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул. Бели Лом 37 А, За: Мирослава Михайлова и инж.Е.Георгиева, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171; 084 618183, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: юрисконсулт-ОП в Дирекция ПНО и началник отдел ИД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150610eXEM848972.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Разград, бул.Бели Лом №37А, За: Пламена Тодорова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618213

Място/места за контакт: старши експерт-деловодител

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предметът на обществената поръчка е: Изпълнение на строително - монтажни работи за: Обособена позиция 1 "Ремонт междублоково пространство в кв. 306 гр. Разград" Обособена позиция 2 "Ремонт междублоково пространтство в кв. "Лудогорие" гр. Разград"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: за Обособена позиция 1 - в гр. Разград, кв. 306 и за Обособена позиция 2 - гр.Разград, кв. "Лудогорие"
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката обхваща изпълнение на строително-монтажни работи за ремонт на междублокови пространства в гр.Разград, разделени в 2 /две/ обособени позиции в предмета на обществената поръчка, както следва: Обособена позиция 1 - Ремонт междублоково пространство в кв. 306 гр. Разград; Обособена позиция 2 - Ремонт междублоково пространство в кв. Лудогорие гр. Разград, като предвидените за изпълнение видове работи по всяка от обособените позиции са посочени в Техническа спецификация за всяка от обособените позиции и в документ "Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции" - части от документацията на обществената поръчка. Квартал 306 се намира в централната градска част на гр.Разград и включва междублоково пространство, оградено от жилищните блокове на ул."Стефан Караджа", "Свети Свети Кирил и Методий", "Иван Вазов" и бул."Бели Лом". Обществената поръчка по посочената обособена позиция предвижда изпълнение на Рехабилитация на вътрешнокварталната улична мрежа и местата за паркиране, Благоустрояване на междублоковото пространство и Алейно осветление, като конкретно предвижданите за изпълнение дейности са подборно разписани в посочените по - горе документи, както и в останалите приложения в документацията на обществената поръчка. Квартал "Лудогорие" се намира в западната част от територията на гр.Разград. От югозапад граничи с р.Бели Лом, северно е в допир с учебни и жилищни територии, а от юг и североизток - с търговски и пътни артерии. Междублоковото пространство на четирите жилищни блока обект на дейностите по настоящата поръчка е с обща площ 15 дка и е обособен участък от ж.к.Лудогорие. Изпълнението на обществената поръчка по посочената обособена позиция от нейния предмет включва Благоустрояване на междублоковото пространство от блок № 56 до блок № 62 в ж.к.Лудогорие, включващо: Земни работи и озеленяване, Алейна мрежа, Цялостна рехабилитация на вътрешнокварталните улици с местата за паркиране и Площадка за игра на деца; Направа на вътрешна квартална улица от О.Т.2432 до О.Т.2439 /зад ресторант "Интеррум" и фурна "Лазаров"/, както и Алейно осветление. Конкретните за изпълнение видове дейности по - подробно са разписани в Техническата спецификация на всяка обособена позиция и останалите приложения от документацията на обществената поръчка. Финансирането на поръчката е с кредитни средства, като поръчката по всяка от самостоятелно обособените позиции в нейния предмет се изпълнява до усвояване на отпуснатите кредитни средства.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211360, 45233252, 45236210

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи на терени на детски площадки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 405 135 лв. без ДДС и включва и двете обособени позиции в предмета на поръчката, в това число за Обособена позиция 1 - 115 968 лв. без ДДС и за Обособена позиция 2 - 289 167 лв. без ДДС. Същата е определена в съответствие с разпоредбата на чл.15, ал.2, т.8 от ЗОП и при съобразяване разпоредбата на чл.15, ал.4, изр.първо от ЗОП, като стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на включените в предмета на поръчката 2 /две/ обособени позиции. Конкретно предвидените за изпълнение дейности с посочени количества и единична мярка по отношение на всяка от обособените позиции в предмета на поръчката, са посочени в подготвени образци на Предварителни количествено - стойностни сметки за всяка от обособените позиции като приложения към подготвените в документацията образци на ценови предложения за всяка от обособените позиции.

Прогнозна стойност без ДДС
405135 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.11.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора. Възложителят определя размера на гаранцията за участие в абсолютна сума за всяка от двете обособени позиции в предмета на обществената поръчка, в размер на 1 на сто от прогнозната стойност без ДДС на всяка от тях, равняваща се на 1 159.68 лв. за Обособена позиция 1 и 2 891.67 лв. за Обособена позиция 2, в съответствие с разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗОП. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение, като гаранциите се представят под формата на парична сума или банкова гаранция.Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: - Оригинал на Банкова гаранция за участие - по образец, Приложение № 14 към офертата; - Копие на Документ, удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за участие, в който изрично е посочен предмета на поръчката /об.п-я/, внесена по сметката на възложителя: IBAN BG63SOMB 9130 33 58628200; BIC SOMBBGSF; ОБЩИНСКА БАНКА АД, ФЦ РАЗГРАД; - Копие на Документ, удостоверяващ внесена гаранция за участие по касов път, в който изрично е посочена обс.п-ция от предмета, внесена на касата на Община Разград, находяща се в административната сграда на общината на адрес: гр.Разград 7200, бул."Бели Лом" № 37А, ет.4, ст.403. Задържане, усвояване и освобождаване на внесената гаранция за участие съгласно разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. В хипотезата на чл.62а от ЗОП, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Всички разходи, свързани с гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на поръчката, са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати съответните такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че техният размер да не бъде по - малък от определените в настоящия раздел размери. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията за участие, са за сметка на възложителя. Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не представи гаранция за участие. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката за всяка обособена позиция от нейния предмет без вкл.ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: - Оригинал на банкова гаранция за изпълнение; - Документ /оригинал или копие/, удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за изпълнение на договора, в който изрично е посочен предмета на поръчката, внесена по сметката на възложителя: IBAN BG63SOMB91303358628200; BIC SOMBBGSF; ОБЩИНСКА БАНКА, ФЦ РАЗГРАД; - Документ /оригинал или копие/, удостоверяващ внесена гаранция по касов път за изпълнение на договора, в който изрично е посочен предмета на поръчката /об.п-ция/ , внесена в касата на Община Разград, находяща се в административната сграда на Община Разград на адрес: гр.Разград 7200, бул."Бели Лом" № 37А, ет.4, ст.403.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Участникът може да представи банковата гаранция /за участие/ и по образец на гарантиращата банка в случай, че така издадената от банката гаранция отговаря на всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити. Относно образеца на банковата гаранция за участие, задължителни за участниците са само условията, описани в нея, като....

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката и за двете обособени позиции от нейния предмет е с кредитни средства, като за всяка обособена позиция плащането ще се осъществява в български лева, както следва: Авансово плащане в размер на 20% от договорената стойност на поръчката за съответната обособена позиция, след сключване на договор, като аванса се приспада при следващите плащания; Междинни плащания до 80% от договорената стойност на поръчката за съответната обособена позиция за реално изпълнени работи въз основа на двустранно подписани протоколи за реално изпълнените и измерени количества работи. Авансовото плащане се приспада при междинните плащания; Окончателно плащане до пълния размер на реално изпълнените СМР в съответствие с договорената стойност на поръчката за съответната обособена позиция, дължими след завършване изпълнението на поръчката, обективирано със съставяне на съответен констативен протокол. Условията и начините на финансиране и плащане са уредени подробно в договора за изпълнение на обществената поръчка за всяка от обособените позиции. Предложената от участника цена за изпълнение на съответната/ните обособена/и позиция/и от предмета на общ.поръчка следва да е съобразена с обявената прогнозна стойност за изпълнение на същата/те. Разплащането се извършва по банков път, с платежно нареждане, въз основа на двустранно подписани фактури с приложени реквизити към тях, до 30 дни от подписването им. Поръчката по всяка от обособените позиции се изпълнява до изчерпване на обявените финансови средства, с които разполага възложителят, респективно до усвояване на отпуснатите кредитни средства.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице. Задължителен елемент от съдържанието на офертата е представяне на копие на договора за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение - чл.49, ал.1 от ППЗОП. Съгласно ал.2 от цитираната разпоредба - в случаите по ал.1, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1.Възложителят предвижда отстраняване на участник при наличие на обстоятелстватапо чл. 47, ал. 2, т.1, 2, 4, и 5 от ЗОП. Настоящето отбелязване е в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ЗОП. 2. В съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 8 от ЗОП за подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал.1 и ал. 5 на цитираната разпоредба от ЗОП, което изключва посочените в Обявлението изисквания по ал. 2 по отношение на подизпълнителите. 3.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларацията по чл. 47, ал.9 - аналогия разпоредбата на чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 4.С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители - чл.56, ал.2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на обявените с документацията на обществената поръчка условия. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта за участие в процедурата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, с посочен върху плика адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и за коя/и позиция/и се отнася. Пликът с офертата съдържа 3 /три/ отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: I.Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл.56, ал.1, т.1-5, 8, 11-14 от ЗОП, а именно: 1.Оферта, изготвена в съответствие с приложен образец 1 към документацията, в оригинал; 2.Представяне на участника, в оригинал, по образец, Приложение № 1 към офертата, което включва: а/Посочване на единен идентификационен код /ЕИК/ по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б/Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, по образец-Приложение № 2 към офертата, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по ал.1 и ал.5 и посочените в обявлението изисквания по ал.2 на цитираната разпоредба и по чл.48, ал.2 относно липсата на обстоятелствата по ал.1, подписана от лицето/ата, което/които представлява/т участника според документите му за регистрация; в/Д-во за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП в съответствие с чл.56, ал.1, т.1, б.”в” от ЗОП–удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя и рег.талони или др. подходящи.За подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал.1 и ал.5 на чл.47 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице - документите по чл.56, ал.1, т.1, б."а" и "б" от ЗОП /Приложения № 1 и № 2/ се представят за всяко физ. или юридическо лице, включено в обединението, а по б."в" - съгласно чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП; Когато участникът в процедурата е чуждестранно физ. или юридическо лице или техни обединения - съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП; 3.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника /по образец-Приложение № 3/, в оригинал; 4.Когато участникът в процедурата е обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5.Документ за внесена Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл.51 от ЗОП, посочени в Раздел III.2.3) на обявлението; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице доказателствата по чл.51 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по чл.56, ал.1, т.5 /д-ства за техн.възможности/, които са на чужд език, се представят и в превод; 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП /по образец, Приложение № 9/; 8.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи, които ще се предложат на подизпълнители и съотвестващият на тези работи дял в проценти от стойността на общ.поръчка, и предвидените подизпълнители /по образец, Приложение № 10/..........продължава в Раздел "Допълнителна информация"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В съответствие с разпоредбата на чл. 50 от ЗОП, Възложителят не поставя изискавния към финансовото и икономическото състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.
Минимални изисквания: В съответствие с разпоредбата на чл. 50 от ЗОП, Възложителят не поставя изискавния към финансовото и икономическото състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълненeно през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, в т.ч. и за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП /по образец, Приложение № 4 към офертата/, към който се прилага: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от посочените в чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП доказателства, като участникът посочва конкретните документи, които прилага, или конкретни регистри, на които се позовава. 2. Декларация за осигурена доставка на асфалтови смеси (по образец, Приложения № 5А и 5Б към офертата), която се подава отделно за всяка от обособените позиции в предмета на поръчката, за която/които се отнася офертата. 3.Декларация - списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката /по образец, Приложение № 6/ в съответствие с чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или ръководните му служители, включитено на лицата, които отговарят за извършването на строителството. Участникът представя и декларация /по образец, Приложение № 7/, че предложеният технически ръководител на обекта, съгласно изискванията на чл.163а от ЗУТ, ще бъде назначен на трудов договор или ще остане назначен, ако вече е назначен на трудов договор за целия период на изпълнение на поръчката. Всяко от включените в декларацията-списък - Приложение № 6 към офертата лица, представя Декларация за ангажираност по оброзец - Приложение № 18 към офертата, в оригинал. 4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство (по образец, Приложение № 8 към офертата ). При участник обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.5 от ЗОП /доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка/, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с крителиите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл.56, ал.1, т.5, които са на чужд език, се представят и в превод.
Минимални изисквания: 1.Участникът да притежава опит в изпълнението на обекти в областта на пътното строителство, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, като има успешно и качествено изпълнен и завършен договор/и за строителство от сходен характер за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Навсякъде в документацията под "сходни с предмета на обществената поръчка", следва да се разбира: За обособена позиция № 1 – ново строителство, реконструкция, рехабилитация или ремонт на: а/ улици, пътища, паркинги; б/ благоустрояване, вкл. тротоари; в/ улично и алейно осветление; За обособена позиция № 2 - ново строителство, реконструкция, рехабилитация или ремонт на: а/ улици, пътища, паркинги; б/ детски площадки, благоустрояване вкл.тротоари и озеленяване; в/ улично и алейно осветление. За покриване на минималното изискване се взема предвид само сторителство, което вече е изпълнено, а не в процес на изпълнение. 2. Участниците трябва да имат доказана осигуреност на доставките на асфалтови смеси, необходими за изпълнение на поръчката. 3.Участникът да разполага с ключов персонал за организация и изпълнение на поръчката, както следва: За двете обособени позиции: • Технически ръководител по част АС и пътна – образование висше или средно специално – строителен инженер или строителен техник /правоспособност съгласно чл.163а от ЗУТ/; специалност пътно /транспортно строителство или строителство на сгради и съоръжения или еквивалентни/; минимум 3 години професионален опит по специалността, от които поне 1 година като технически ръководител на подобен обект/и. • Технически ръководител по ел. част – образование висше Електро инженер – ел. обзавеждане или средно техник със същата специалност /или еквивалентни/ правоспособност съгласно чл.163а от ЗУТ; минимум 3 години професионален опит по специалността, от които поне 1 година като технически ръководител на подобен обект/и. • Отговорник (координатор) по здравословни и безопасни условия на труд – със съответен валиден сертификат съгласно действащата нормативна уредба. • Отговорник за контрола на качеството – висше или средно специално образование в областта на строителството, минимум 1 година професионален опит. Освен горепосочените, за обособена позиция № 2 “Ремонт междублоково пространство в кв. Лудогорие гр. Разград” е необходимо осигуряването и на: Технически ръководител паркоустройство с образование висше, Ландш. архитектура или еквивалент или средно образование със съответната специалност. 4. Участникът да има доказана осигуреност с основното техническо оборудване за изпълнение на поръчката , в добро техническо състояние, собствено , на лизинг или наето/предоставено за ползване, минимум както следва по 1 бр.: • Асфалтополагаща машина • Студена фреза за асфалт • Моторна четка • Автогудронатор • Водоноска • Фугорез • Моторна метла • Самосвал • Багер • Вибрационен валяк за основи и тр.каменни настилки • Вибрационен валяк за асфалт до 2 т. • Вибрационен валяк за асфалт до 10 т. • Пневматичен валяк
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1. Техническа оценка - ТО- Гаранционен срок за изпълнените работи за всяка от обособените позиции от предмета на поръчката; тежест: 10
Показател: 2. Финансова оценка - ФО - Предложена цена за изпълнение на съответната обособена позиция от предмета на поръчката; тежест: 90

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

административната сграда на Община Разград с адрес: гр. Разград, бул. "Бели Лом" №37 А, ет.1, зала 102

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сгтрадата, в която се извършва отварянето. При представяне на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с нотариално заверено пълномощно, даващо право за това /оригинал или заверено от участника копие/, което след своето представяне се предава на Възложителя и става неразделна част от документацията на обществената поръчка.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Посочената в Раздел II.3) на настоящото обявление крайна дата на изпълнението се отнася и до двете обособени позиции в предмета на обществената поръчка; 2.Продължениие на т.III.1.1) ...като Банковата гаранция за участие трябва да отговаря на следните изисквания: Да е изписан точно и пълно предмета на обществената поръчка, респективно обос.п-ция/и от предмета, за която/които се отнася гаранцията; да е учредена в полза на възложителя - Община Разград; да съдържа неотменимо и безусловно задължение на банката гарант да извърши плащане в срок до 3 /три/ работни дни при първо писмено искане от страна на възложителя; да има печат на банката, име и длъжност на лицето, което я е подписало; предвидената отговорност по гаранцията да е съобразена с валидността на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок не по - малък от срока за изпълнение на договора; 3.Продължение на Раздел III.2.1/ ...9.Декларация от всеки подизпълнител за съгласие за участие в поръчката /по образец, Приложение № 13/; 10.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП /по образец, Приложение № 12/; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларацията, ако е на чужд език, се представя и в превод; 11.Декларация за приемане на условията в проекта на договор на основание чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП /по образец, Приложение № 11/; 12.Изрично нотариално заверено пълномощно оригинал или заверено от участника копие/ относно лицето/ата упълномощени за подписване на съдържанието на офертата в случай, че същата не е подписана от законния представител на участника; 13.Декларация за извършен оглед на място /по образец, Приложение № 19/;II.Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение за съответната обособена/и позиция/и от предмета на общ.поръчка, за която/които се отнася офертата /по образец, Приложения № 15А и № 15Б/ и ако е приложимо - Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /по образец, Прилиожение № 16/; III.Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника за съответната/ите обособена/и позиция/и, за които се отнася офертата /по образец, Приложения № 17А и № 17Б/ с приложени към тях ПКСС за всяка от обособените позиции. Извън Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", вкл.ценовите предложения и ПКСС не трябва да е посочена и да се съдържа някаква информация от ценовите предложения на участниците. 4.Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви и за двете обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най - малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в плика на другата позиция. 5.Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за групите строежи, съответстващи на включените в поръчката видове работи, които ще изпълнява. В съответствие с разпоредбата на чл.3, ал.3 от Закона за Камарата на строителите, когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по ал.2 от същата разпоредба, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра. 6.Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка за "Професионална отговорност в строителството" по смисъла на чл.171 от ЗУТ. Изискването произтича от разпоредбите на Закона за устройство на територията. Полици за застраховка се представят от участника, определен за изпълнител, и неговите подизпънители при подписване на договора.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Обжалването е регламентирано в Глава единадесета "Обжалване" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, като срока за подаване на жалби е определен в чл.120, ал.5 на ЗОП, включен в посочената по - горе глава единадесета. С разпоредбите на същия член са разписани и лицата, които могат да подават жалби.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Разград, бул. Бели Лом № 37А, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

URL: www.razgrad.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ремонт междублоково пространство в кв. 306 гр. Разград
1) Кратко описание

Обособена позиция 1 обхваща изпълнение на СМР за ремонт на междублоковото пространство в кв. 306 в гр. Разград, съгласно документацията на обществената поръчка. Квартал 306 се намира в централната градска част на град Разград и включва междублоково пространство, оградено от жилищните блокове на улиците „Стефан Караджа”, „Свети Свети Кирил и Методий”, „Иван Вазов” и булевард „Бели Лом”. Обществената поръчка предвижда изпълнение на: Рехабилитация на вътрешнокварталната улична мрежа и местата за пакиране , както следва : Изрязване на асфалтова настилка с фугорез; фрезоване на асфалтова настилка;полагане на трошен камък; асфалтополагане; доставка и полагане на вибропресовани бетонови бордюри и ивици;повдигане на РШ и УО; Благоустрояване на междублоковото пространство ,както следва: Разбиване на старата тротоарна настилка и направа на бетонова настилка за тротоари около жилищните блокове. Разваляне на алейна настилка и монтиране на нови бетонови ивици и тротоарни плочи 40/40/5 и оформяне на алеи в зелените площи. Почистване на терена от стара храстововидна растителност и засаждане на широколистни дървета.Доставка и монтаж на дървена пергола и дървени пейки . Алейно осветление.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211360, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

Прогнозната стойност на обособената позиция е 115 968 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
115968 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.11.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Ремонт междублоково пространство в кв. Лудогорие гр. Разград
1) Кратко описание

Обособена позиция 2 обхваща изпълнение на СМР за ремонт на междублоковото пространство в кв. Лудогорие в гр. Разград, съгласно документацията на обществената поръчка. Квартал „Лудогорие” се намира в западната част от територията на гр.Разград От югозапад граничи с р.Бели Лом, северно е в допир с учебни и жилищни територии, а от юг и североизток - с търговски и пътни артерии. Междублоковото пространство на четирите жилищни блока обект на дейностите по настоящата поръчка е с обща площ 15 дка и е обособен участък от ж.к.Лудогорие. Обществената поръчка по обособената позиция предвижда: Благоустрояване на междублоковото пространство от блок № 56 до блок № 62 в ж.к.Лудогорие, включващо: Земни работи и озеленяване, Алейна мрежа, Цялостна рехабилитация на вътрешнокварталните улици с местата за паркиране, Площадка за игра на деца, Направа на вътрешна квартална улица от О.Т.2432 до О.Т.2439 (зад ресторант „Интеррум” и фурна „Лазаров”) и Алейно осветление, като конкретните предвидени за изпълнение видове дейности се съдържат в документацията на поръчката.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45211360, 45233252, 45236210

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи на терени на детски площадки

3) Количество или обем

Прогнозната стойност на обособената позиция е 289 167 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност, без ДДС
289167 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 30.11.2015 г.