Версия за печат

00338-2015-0011

BG-Разград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП-18 от 10.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Разград, бул.Бели Лом 37 А, За: Мирослава Михайлова и инж.Е.Георгиева, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171; 084 618183, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: юрисконсулт-ОП в Дирекция ПНО и началник отдел ИД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150610eXEM848972.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмета на обществената поръчка е Изпълнение на строително-монтажни работи за: Обособена позиция 1 - Ремонт междублоково пространство в кв. 306 гр. Разград; Обособена позиция 2 - Ремонт междублоково пространство в кв. „Лудогорие” гр. Разград.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Стойността на поръчката, както и даването на възможност на всички заинтересувани лица да подадат оферта/и, определят избора на открита процедура по реда на Глава пета от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 405 135 лв. без ДДС общо за двете обособени позиции, в това число за Обособена позиция 1 - 115 968 лв. без ДДС и за Обособена позиция 2 - 289 167 лв. без ДДС. Същата е определена в съответствие с разпоредбата на чл.15, ал.2, т.8 от ЗОП и при съобразяване разпоредбата на чл.15, ал.4, изр.първо от ЗОП, като стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на включените в предмета на поръчката 2 /две/ обособени позиции. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура, съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, гарантира в най-голяма степен прозрачността на избора и разходването на финансовите средства и публичността по възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисията за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpс.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Любомир Трифонов Цонев
Длъжност: Зам.-кмет на Община Разград, определен със Заповед № 212/04.02.2015 г. на Кмета на Община Разград