Версия за печат

01605-2015-0009

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж. Красимира Иванова; инж. Кирил Андреев; инж. Нели Боева-Капитанска, Република България 1080, София, Тел.: 0884 363025; 0889 966750; 0885 288582, E-mail: krivanova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, отдел Енергийна ефективност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/profile.html.

Електронен достъп до информация: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/izbor-na-dostavchik-na-elektricheska-energiia-i-kordinator-na-balansirashta-grupa-za-nujdite-na-bdj-.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Железопътни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за период от една година.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото на изпълнение - за Електрическия тягов подвижен състав (ЕТПС) на Възложителя, намиращ се на територията на Република България, описан неизчерпателно в Приложение №1, на Техническа спецификация за доставка на активна електроенергия и за избор на координатор на балансираща група за „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, приложена към документацията за участие.
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за период от една година. Срокът за изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила. Договорът влиза в сила от датата на регистрация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия и потвърждение на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 145 864 МWh ±25% нетна активна електроенергия средно напрежение 25кV, 50 Hz и координатор на балансираща група за тяговия подвижен състав на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, посочен неизчерпателно в Списък с електромери монтирани на тягов подвижен състав, собственост на "БДЖ - ПП" ЕООД към Техническата спецификация, към документацията за участие. Корекцията ±25% се налага, поради възможност от промяна използвания тягов подвижен състав или на разписанието на влаковете. Посочената прогнозна стойност е в лв, без ДДС ± 25%

Стойност, без да се включва ДДС
10084391.83 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие, представляваща абсолютна сума в размер на 50 000,00 лв. със срок на валидност 180 календарни дни след крайния срок за получаване на оферти за участие. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал в полза на Възложителя, съгласно приложен образец - Приложение №11 към документацията за участие или парична сума/ депозит/, внесена по банкова сметка на Възложителя, "БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – ОББ, клон Св. София IBAN BG57 UBBS 80021052226520. За задържането и освобождаването на гаранциите за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2. Участникът определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 2,5 % от стойността на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор на изпълнителя: неотменяема банкова гаранция в оригинал, съгласно приложения образец Приложение № 12 към документацията за участие, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора, или парична сума/ депозит/, внесена по банкова сметка на Възложителя "БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – ОББ, клон Св. София IBAN BG57 UBBS 80021052226520. Условията за учредяването, задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора, приложение № 10 от документацията за участие в процедурата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно раздел III от проекто договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща ежемесечно, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на надлежно оформена фактура, действително изразходваната активна ел.енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по посочена в т.3.1 цена за 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, следва да се регистрира, като дружество по Търговския закон.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Участниците трябва да упражняват дейността „търговия с електрическа енергия”, включително дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със Закона за енергетиката /ЗЕ/ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, както и да докажат, че са включвани в регистъра на координаторите на балансиращи групи на Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ със статус активен.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения отговарящи на изискванията на ЗОП и документацията за участие. Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или изрично упълномощено от него лице. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №1 /обр.1/ към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, и в) доказателства за упражняване на дейност „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със Закона за енергетиката /ЗЕ/ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, както и доказателство за включване в регистъра на координаторите на балансиращи групи на Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ със статус активен. 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б) и в), в официален превод, съгласно §1 т.16а от ДР на ЗОП. 3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 4. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистация. 5. Заверено копие на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със Закона за енергетиката /ЗЕ/ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, както и доказателство за включване в регистъра на координаторите на балансиращи групи на Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ със статус активен. 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на участника/офертата (оригинал) – представя се, когато представянето на участника/офертата не е подписано/а от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише представянето на участника/офертата и да представлява участника в процедурата. Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват. По своя преценка участниците могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал. 1 от ЗОП документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите за участие, с посочване на стойностите, датите, и получателите, подписан от участника, съгласно образеца приложение № 7 към документацията за участие, заедно с доказателство за извършена доставка, което може да се предостави под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Изискване на възложителя: Участникът трябва да е изпълнил минимум една доставка сходна или еднаква с предмета на поръчката. * под „сходна доставка” се разбира – доставка на активна ел. енергия средно напрежение. * под „еднаква доставка” се разбира – доставка на активна ел. енергия, средно напрежение, включваща и услуга като координатор на балансираща група. 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден на името на участника – копие заверено от участника.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
20.07.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на БДЖ: www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
20.07.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, ул. "Иван Вазов" №3

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел III.2.1 7. Декларации: 7.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1 /обр.2/ към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на участника/. 7.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение № 2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ 7.3. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение № 3 към документацията за участие. 7.4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор във връзка с чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца – Приложение № 4 към документацията за участие. 7.5. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 5 към документацията за участие. 8. Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Приложение № 1 / образец 1/ посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. Когато участникът в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 9. Документ за гаранция за участие в оригинал. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата участници, при наличието на обстоятелствата по чл.69, ал.1 и/или чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП и в случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.06.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ