Версия за печат

00579-2015-0001

BG-с. Струмяни:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-1 от 09.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Струмяни, пл. „7-ми април” № 1, За: Василка Панкова, Република България 2825, с. Струмяни, Тел.: 07434 3108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 07434 3105

Място/места за контакт: с. Струмяни, пл. „7-ми април” № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.strumyani.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на горива за МПС нуждите на автомобилния парк на община Струмяни и поделенията към нея: ОДЗ "Патиланци"- с. Микрево и ДВХПР - с.Раздол.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал.1, т.11 от ЗОП се обуславя от обстоятелството, че стоките - обект на поръчката, са определени в списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в приложението към чл. 38, ал.1 от ППЗОП. Сделката ще се извърши на „Софийска стокова борса” АД, която е лицензирана стокова борса от ДКСБТ – Лицензия ЛСБ 03, Пр. 35/01.11.2007.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл.91, ал.3 от ЗОП и чл.39 от ППЗОП не се изпраща покана за участие в договарянето.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Емил Димитров Илиев
Длъжност: кмет на община Струмяни