03559-2015-0001

BG-Дряново: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СОУ Максим Райкович, ул.Васил Левски №16, За: Тотка Цвяткова, България 5370, Дряново, Тел.: 0676 72156, E-mail: roska30@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sou-dryanovo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на закуски и обяди на учениците в СОУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2015-2016 година

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: град Дряново
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции: Обособена позиция І – “Доставка закуски на учениците от І до ІV клас” Обособена позиция ІІ – “Доставка на обяди на ученици от І до VІIІ клас целодневно обучение” Изпълнителят на обособена позиция I следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 256 броя закуски дневно, включващи сандвич/тестено изделие и напитка, като бройката за деня се уточнява в заявка. Изпълнителят на обособена позиция II следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 273 броя обяда съобразно заявка на училището за съответния ден, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене на ученици от І до VІІI клас съобразно изискванията на Рецептурник за ученическо столово хранене одобрен от МЗ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

До 256 броя закуски дневно до 273 броя обяда дневно, съобразно заявка на училището за съответния ден.

Прогнозна стойност без ДДС
118976 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

16.09.2015 г. 

Завършване

15.06.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната му стойност

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на СОУ „Максим Райкович”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на Община Дряново. Заплащането на доставените закуски и обяди ще се извършва по банков път, съобразно уговорения в договора срок за плащане и след издаване на фактура от изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: eдинен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.49, ал.9 от ЗОП; При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Документ, удостоверяващ внасянето или наличието на издадена гранция за участие в откритата процедура в размер на: 232,00 лева – за Обособена позиция 1 и 957,00 лв. за Обособена позиция 2.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на договори с подобен или сходен предмет, на предмета на настоящата обеществена поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има минимум 3 години опит в дейността, придружен с минимум 5 препоръки за добро изпълнение.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Копие на удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта, от който ще се доставя храната, даващо право да се извършват дейности за производство и/или търговия с групите с храни, които са съвместими с изискванията за здравословно хранене на учениците; Копие на удостоверението, даващо право на участника да извършва дейността кетъринг; Описание на техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката; Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации и стандарти; Други документи, които кандидатът счете за необходимо да представи.
Минимални изисквания: Копие на удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните на обекта, от който ще се доставя храната, даващо право да се извършват дейности за производство и/или търговия с групите с храни, които са съвместими с изискванията за здравословно хранене на учениците; Копие на удостоверението, даващо право на участника да извършва дейността кетъринг;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена на предложението ; тежест: 50
Показател: Брой седмични менюта ; тежест: 20
Показател: Разнообразие в рамките на седмични менюта ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.07.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.07.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.07.2015 г.  Час: 09:00
Място

град Дряново, ул.Васил Левски №16 - СОУ М.Райкович

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

законните представители на участниците в откритата процедура или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

юни 2016г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

юни 2016г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Срокът за получаване на офертите е намален съгласно чл.64, ал.3 от ЗОП: От датата на публикуване на обявлениетосе предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в настоящата процедура на следния интернет адрес:http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка закуски на учениците от І до ІV клас
1) Кратко описание

Изпълнителят следва да доставя ежедневно в учебните дни в периода от 16.09.2015г. до 30.05.2016г. до 256 броя закуски за учениците, съобразно заявка подадена предишния ден от училището

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

до 256 броя закуски дневно

Прогнозна стойност, без ДДС
23232 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 16.09.2015 г. , Крайна дата 30.05.2016 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на обяди на ученици от І до VІIІ клас целодневно обучение
1) Кратко описание

Изпълнителят следва да доставя до 273 обяда дневно, съобразно заявка, направена предишния ден от възложителя

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

до 273 обяда дневно

Прогнозна стойност, без ДДС
95744 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 16.09.2015 г. , Крайна дата 15.06.2016 г.