Версия за печат

00657-2015-0003

BG-Габрово: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

В и К ООД, бул.Трети март № 6, За: инж.Розалин Парашкевов, Р.България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: vik-gabrovo-com.

Адрес на профила на купувача: http://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/88-otkrita-protzedura-po-zop-za-vazlagane-na-op-s-predmet-dostavka-na-fasonni-chasti-za-pevp-trabi-ot-f-25-mm-do-f-400-mm-za-nuzhdite-na-vik-ood-gabrovo.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на спирателна и друга арматура за нуждите на "В и К" ООД - Габрово

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Габрово
Код NUTS: BG322
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Периодични доставки на кранове и друга арматура, използвани в пряката дейност на дружеството. Доставките се извършват по текущи заявки с транспорт на доставчика. Начин на образуване на цената - в лева без ДДС франко складовата база на "В и К" ООД в град Габрово.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42130000, 42131120, 42131141, 42131145, 42131160, 42131270, 44411100, 44167200

Описание:

Кранове, клапани и подобни устройства
Шибърни кранове
Изпускателни клапани
Възвратни клапани
Хидранти
Спирателни кранове
Водопроводни кранове
Ремонтни фланци и скоби

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата по всяка доставка ще се определят на база необходимостта от осигуряване на спирателна и друга арматура за текущата дейност на дружеството и извършване на бързи доставки при аварийни нужди на Възложителя с цел отстраняване на аварии, реконструкции и ремонтно-възстановителни работи по водопроводни мрежи и съоръжения на "В и К" ООД - град Габрово, регулярно през срока на действие на договора. Участниците следва задължително да оферират всички посочени в техническата спецификация видове и размери спирателна и друга арматура от предмета на обществената поръчка

Прогнозна стойност без ДДС
240000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1/ Гаранция за участие в процедурата в размер на 2400 лв. (две хиляди и четиристотин лева) и 2/ Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността на поръчката. Гаранциите се внасят в брой в касата на дружеството - възложител или се превеждат по банковата му сметка в "Банка Пиреос България“ АД: IBAN: BG97PIRB 74611600720806, BIC: PIRBBGSF, или под формата на безусловна и неделима банкова гаранция обхващаща целия срок на процедурата (респ. на сключения договор).

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват в левове по банков път, в тридесетдневен срок от датата на представяне на фактура от изпълнителя и приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. 2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка и Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, по отношение на който са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, точки 1, 2а, 3 и 5, и ал.5, както и чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП. По отношение на подизпълнителите следва да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП. 3. Ще бъдат отстранени от участие и участниците, които: - Не са представили на някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; - Представят оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия, посочени в обявлението и в документацията за участие; - Представят оферта, неотговаряща на изискванията на чл.57 от ЗОП; - Представят невярна информация за доказване съотвествие на офертата с изискванията на Възложителя. 4. При подаването на офертата обстоятелствата по т.2 се доказват с представяне на декларациите по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата им.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Участникът следва да докаже, че разполага с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на обществената поръчка. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят копие от баланса и отчета за приходите и разходите за 2014г., освен ако не са обявени в Търговския регистър към Агенция по вписванията (в който случай е достатъчно участникът да посочи факта на обявяването) или търговецът е новорегистриран (което се посочва от същия с декларация свободен текст) или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Документите се представят в копия, заверени от представителя на съответния участник с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език. В случай, че участникът в процедурата е обединение документите се представят от всеки член на обединението поотделно.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Минималните изисквания за доказване на техническите възможности и квалификация на участниците са съобразно чл. 51 от Закона за обществените поръчки. Участникът трябва да има изпълнени минимум десет договора със сходен или идентичен предмет в последните три години, предхождащи датата на подаване на офертата. За доказване на това изискване участникът представя списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (Образец № 6 от документацията за участие), заедно с доказателства за извършените услуги. Като доказателства могат да бъдат използвани препоръки за добро изпълнение, публикувани в портала за обществени поръчки към АОП информация за изпълнени договори, както и други доказателства за изпълнението на договорите, предвидени в ЗОП.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: ЦЕНА; тежест: 70
Показател: СРОК НА ДОСТАВКАТА; тежест: 10
Показател: ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА СТОКИТЕ; тежест: 10
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.07.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.07.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.07.2015 г.  Час: 13:00
Място

седалището на дружеството в град Габрово, бул."Трети март" № 6

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ