Версия за печат

02711-2015-0090

BG-Велики Преслав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП гр.Шумен, ТП ДГС ПРЕСЛАВ, ул.Симеон Велики № 10, За: Гергана Димитрова - техн.сътрудник, тел.: 0886404382, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС Преслав, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgspreslav.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Горско стопанствоДруго (моля пояснете): Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез покупка на компютри, лаптопи и многофункционални устройства за нуждите на ТП “ДГС Преслав” през 2015г. ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС Преслав, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка чрез покупка на компютри, лаптопи и многофункционални устройства за нуждите на ТП “ДГС Преслав” през 2015г. ”, съгласно техническа спецификация към документацията.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30213000, 30213100, 30121100

Описание:

Персонални компютри
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Фотокопирни машини


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
4889 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 657517 от 27.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 59 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка чрез покупка на компютри, лаптопи и многофункционални устройства за нуждите на ТП “ДГС Преслав” през 2015г. ”
V.1) Дата на сключване договора
05.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Стемо ООД, ЕИК 817080126, ул.Николаевска № 48, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 801951, E-mail: main@stemo.bg, Факс: 066 800456

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 4889 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Стемо ООД гр.Габрово, ЕИК 817080126 Смарт софт ЕООД гр.София, ЕИК 832069304 Дезон- БГ ЕООД гр.Варна, ЕИК 200790030 Офис Консумативи ООД гр.Варна, ЕИК 201417931 Вали Компютърс ООД гр.Добрич, ЕИК 104518906


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор