Версия за печат

02711-2015-0089

BG-Велики Преслав: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС ПРЕСЛАВ, ул.Симеон Велики № 10, За: Дончо Хараланов - механик, тел.: 0879519294, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС Преслав гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgspreslav.dpshumen.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Горско стопанствоДруго (моля пояснете): Горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез покупка на гуми, необходими за служебните автомобили на ТП "ДГС Преслав” за 2015 година"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ТП ДГС Преслав, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10
Код NUTS: BG333
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка чрез покупка на гуми, необходими за служебните автомобили на ТП "ДГС Преслав” за 2015 година", съгласно техническа спецификация към документацията

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34351100, 34352300

Описание:

Външни гуми за леки автомобили
Външни гуми за селскостопански машини


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
6178 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 657510 от 27.03.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 58 / Обособена позиция №: / Заглавие:„Доставка чрез покупка на гуми, необходими за служебните автомобили на ТП "ДГС Преслав” за 2015 година"
V.1) Дата на сключване договора
05.06.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
20.05.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Рубикон ООД, ЕИК 127589200, пл.Оборище № 23, Република България 9700, Шумен, Тел.: 0887 313037, E-mail: rubicon@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 6178 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

05.06.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

Рубикон ООД гр.Шумен, ЕИК 127589200 Пента С ООД гр.Шумен, ЕИК 130289387 Карио ООД гр.Сливен, ЕИК 200507646 Примекс ЕООД гр.Шумен, ЕИК 127033207


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор