00369-2015-0010

BG-Луковит: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: Lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/98-.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Основен ремонт на улична градска мрежа на територията на гр. Луковит, община Луковит”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Луковит
Код NUTS: BG315
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Основните видове дейности, включени в предмета на поръчката при ремонт на ули(на мрежа в гр. Луковит са: -окосяване, почистване и профилиране на съществуващи банкети;- насип банкети с подходящ материал, в това число профилиране, уплътняване и до-казване на достигната плътност;-изсичане на храсти и дървета, в това число извозването им на одобрените от Възло-жителя площадки;- изкопи за локални ремонти, включително уплътняване на земното легло и извозване на земните маси;- почистване и ремонт на малки съоръжения;- ремонт на пукнатини на асфалтова настилка с битумна емулсия или асфалтова паста, в зависимост от ширината на пукнатината; почистване на съществуващи земни окопи, изкоп на нови земни окопи,облицовка на окопи с готови стоманобетонни елементи.-ръчно изкърпване на единични дупки с асфалтова смес или по метода “печматик”;-фрезоване, подготовка на участъците и машинно изкърпване на асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон( биндер) или с плътен асфалтобетон;- Заливане на фуги (обкантване) на последен пласт между стар и нов асфалтобетон; - Преасфалтиране на участъци от общинските пътища; - Полагане на хоризонтална и напречна маркировка - Почистване и повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, на решетки на улични оттоци. - Доставка и монтаж на полимербетонови комплекти за ревизионни и дъждоприемни шахти; - Превоз на материали, собственост на Възложителя и др.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233220, 45233252, 45233294, 45233320, 45233330

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по поставяне на пътна сигнализация
Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища
Строителни работи по изпълнение на основа на улици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката обхваща основен ремонт, както и неотложни аварийни ремонти на уличната пътна мрежа на територията на гр. Луковит, Община Луковит.

Прогнозна стойност без ДДС
1000000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие в размер на1 % от стойността на поръчката или10 000, 00 лева, както следва: Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на oбщина Луковит: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр. Луковит; IBAN: BG 12 UNCR 7000 3322 2420 76; BIC: UNCRBGSF • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Представената банкова гаранция трябва да бъде в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за участие” (Образец № 13). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е 3/три/ % от стойността на договора, без ДДС, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл по сметка на Възложителя/или е представил под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след срока за изпълнение. Гаранцията за изпълнение се освобождава в 1-месечен срок от датата на изтичане срока на договора. Върху тази сума Възложителят не дължи лихви.Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка сам избира вида на гаранцията за изпълнение. Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на община Луковит: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр.Луковит; IBAN: BG 13 UNCR 7000 3322 2420 76; BIC: UNCRBGSF; Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за изпълнение” (Образец № 14) Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Луковит и че е със срок на валидност най-малко за срока на изпълнение на договора, за който се представя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва по следния начин: Междинни плащания до 90 % от стойността на договора: Възложителят, при поискване от Изпълнителя, заплаща на Изпълнителя междинни плащания на стойност не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева без вклю-чено ДДС, както и ДДС върху посочената сума, в случай че такъв е дължим, в срок до 5(пет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа периодично. Общата стойност на междинните плащания не може да надхвърля 90% от цената на договора - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще получава заплащане на изпълнените възложени видове работи след подписване на Протокол обр.19. - окончателното плащане по договора ще се извърши след окончателното завършване на договора и приемане на неговото изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателно плащане е в размер на разликата общата стойност на действително из-вършените, измерени, одобрени и заплатени от Възложителя строителни работи и заплатените от Възложителя междинни плащания. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за обществена поръчка, сключен със спечелилия процедурата участник, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, включително и липса на финансов ресурс за неговото изпълнение, не е в състояние да изпълни своите задължения.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не се изисква създаване на юридическо лице, кагота участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай, че кандидатът участва като обединение/консорциум, изброените по-долу изисквания се прилагат за обединението/консорциум като цяло. В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, участниците в него сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за из-пълнението на обществената поръчка; определят и упълномощават едно лице, член на обединението/консорциума да представ-лява обединението/консорциума и да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума за целите на обществената поръчка; плащанията по договора са отговорност на упълномощения член на обединение-то/консорциума; всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на обществената поръчка. Участниците в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката. В договора за обединение трябва да е посочено разпределението на участието на лицата (членовете на обединението) при изпълнение на отделните дейности, включени в предмета на поръчката. В случай, че в договора за обединение не се съдържа разпределението по предходното изречение, възложителят ще приема, че всяко лице (член на обединението), ще вземе участие при изпълнение на всяка една от дейностите, включени в предмета на поръчката във връзка с прилагането на чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаване на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 – "Документи за подбор": 1. Представяне на участника – попълва се по приложения към настоящата документа-ция образец - Приложение № 1; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице; 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съглас-но чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноли-чен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ , изда-ден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Когато участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност. 4. При участници обединения - Нотариално заверено Споразумение / Договор за съз-даване на обединение/консорциум (ако Участникът е обединение/консорциум) – оригинал или нотариално заверено копие, в който задължително се посочва представляващият; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец - Приложение № 4). Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод; 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (оригинал) - (Образец - Приложение № 5). Дек-ларацията се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството или едно-личния търговец. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод; 8. Декларация във връзка с чл. 3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (оригинал) - попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документацията (Образец - Приложение № 11; 11а и 11 б). Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обе-динения и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод;9. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника съгласно раздел IV от настоящата документация; 10. Оригинален документ за внесена гаранция за участие в процедурата /парична или банкова/; 11. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в из-пълнението на поръчката - съгласно приложения образец – Приложение № 9./; 14. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – Приложение № 8 (ако е приложимо). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 9 /съобразно посочените в Раздел IV/ се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по т. 3, 6, 7, 8 и 11 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по т. 9 се представят само за участниците, чрез които обединението до-казва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.Участникът може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. В тези случаи участникът представя в офертата си декларация (оригинал) от лицето/лицата за съгласие да предоставя/т необходимите ресурси и заверено копие на съответния документ
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Копия от полиците за застраховка „професионална отговорност” на участника, по чл.171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници, удостоверяващи обхвата на застрахователна защита, като участникът прилага Декларация в свободен текст, че в случай, че същата изтече по време на изпълнението на поръчката, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.
Минимални изисквания: 1. Документ, удостоверяващ наличието на валидно сключена застраховка „Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устрой-ството на територията и Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 2.1. Списък на строителството, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните пет години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всеки договор; качество, в което е изпълняван договора (в качеството на изпълнител, участник в обединение или подизпълнител). Списъкът се представя съгласно образеца – Приложение № 6. 2.2. Удостоверения за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, включени в списъка по т. 2.1. 3.1. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, сходен с пред-мета на поръчката.3.2. Заверено копие от сертификат ISO 14001:2004 или еквивалентен за опазване на околната среда с обхват, сходен с предмета на поръчката.3.3. Заверено копие от сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за здравословни и безопасни условия на труд с обхват, сходен с предмета на поръчката. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено на името на Изпълнителя (участника/ците в обединението), съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите. 5. Съответствието с изискванията участникът доказва с представяне на списък (съгласно образец№10 на инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството. Списъкът съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника – трудово, гражданско, друго, (за техническия ръководител на строежа (обекта) – трудовото правоотношение да е в съответствие с чл.163а, ал.1 от ЗУТ) и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо; За координатора по безопасност и здраве - да се представи удостовере-ние за КБЗ в строителството, съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда и/ или еквивалентен документ за чуждестранно лице. 6. списък (съгласно образеца №15) на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка. Списъкът съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството на СМР и основание за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника);
Минимални изисквания: През последните пет години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, участникът да е изпълнил успешно един договор за строителство, с предмет сходен с предмета на поръчката. 3.1 Внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на поръчката. 3.2. Внедрена система ISO 14001:2004 или еквивалентна за опазване на околната среда с обх-ват, сходен с предмета на поръчката.3.3. Внедрена система OHSAS 18001:2007 или еквивалентна за здравословни и безопасни условия на труд с обхват, сходен с предмета на поръчката. 4. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи ІІ група, ІІІ категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3 буква„а” от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г. или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи трета катего-рия. (чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите). 5. За изпълнение на поръчката участникът следва да разполага минимум със следните техничес-ки лица, от които: - ръководител обект - строителен инженер, магистър ”Пътно строителство” или еквива-лентно, със стаж по специалността минимум 5 /пет/ години; - технически ръководител - лице със средно техническо образование, строителен техник или еквивалентно със стаж по специалността минимум 5 /пет/ години. - Отговорник безопасни и здравословни условия на труд. лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквива-лентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 2год.6. Участникът следва да разполага със собствена/лизингова или наета специализирана техника за изпълнение на поръчката, която трябва да включва: • Земекопна техника – 1 брой • Вибрационен валяк за земни работи – 1 брой; • Водоноска с оросяващо устройство – 1 брой • Машина за студено фрезоване – 1 брой; • Асфалтополагаща машина – 1 брой; • Валяк пневматичен – 1брой; • Валяк бандажен - 1 брой; • Товарачна техника - 2 броя; • Самосвали - 2 броя; • Машина за ремонт на повърхностни повреди и по- големи пукнатини на асфалто-вата настилка (Печматик); - 1 бр.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: срок за отстраняване на дефекти- К1; тежест: 10
Показател: предложен най-дълъг допълнителен гаранционен срок- К2; тежест: 20
Показател: описание на строителната програма на участника- К3; тежест: 40
Показател: К4 – Оценка на сумата от предложените от участника единични анализни цени за съ-ответните видове работи; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2015-15

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.07.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.07.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.07.2015 г.  Час: 13:00
Място

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, ет.4, конферентна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянетоРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към предоставяните услуги са: • Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Националният осигурителен институт; Национална агенция за приходите; • Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите; Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен; • Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд: Агенция по заетостта; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: а) при които лице е е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. С офертата си участниците може без ограничение да предлагат ползването на подизпълнители. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата с декларация по образец. 8. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно фи-зическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. 3.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Интернет адрес/и:

URL: www.lukovit.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ