00369-2015-0010

BG-Луковит:

РЕШЕНИЕ

Номер: 227 от 04.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Луковит, ул. Възраждане № 73, За: гл. експерт ППОП А.Цветанова, Република България 5770, Луковит, Тел.: 0697 52464, E-mail: lukovit@lukovit.bg, Факс: 0697 52014

Място/места за контакт: Община Луковит

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lukovit.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.lukovit.bg/obshtestveni-porachki-profil-na-kupuvacha/protzeduri-po-zop/98-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Основните видове дейности, включени в предмета на поръчката при ремонт на улична мрежа в гр. Луковит са: - окосяване, почистване и профилиране на съществуващи банкети; - насип банкети с подходящ материал, в това число профилиране, уплътняване и до-казване на достигната плътност; - изсичане на храсти и дървета, в това число извозването им на одобрените от Възло-жителя площадки; - изкопи за локални ремонти, включително уплътняване на земното легло и извозване на земните маси; - почистване и ремонт на малки съоръжения; - ремонт на пукнатини на асфалтова настилка с битумна емулсия или асфалтова паста, в зависимост от ширината на пукнатината; - почистване на съществуващи земни окопи, изкоп на нови земни окопи,облицовка на окопи с готови стоманобетонни елементи. - ръчно изкърпване на единични дупки с асфалтова смес или по метода “печматик” - фрезоване, подготовка на участъците и машинно изкърпване на асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон( биндер) или с плътен асфалтобетон - Заливане на фуги (обкантване) на последен пласт между стар и нов асфалтобетон; -Преасфалтиране на участъци от общинските пътища; - Полагане на хоризонтална и напречна маркировка - Почистване и повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, на решетки на улични оттоци.- Доставка и монтаж на полимербетонови комплекти за ревизионни и дъждоприемни шахти; - Превоз на материали, собственост на Възложителя и др.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Димитров Грънчаров
Длъжност: Кмет на Община Луковит