Версия за печат

01605-2015-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

БДЖ-Пътнически превози ЕООД, ул.Иван Вазов №3, За: инж.В.Трифонова; инж.И.Шишева, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0885 397498, E-mail: vtrifonova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки; Отдел Ремонт на ТПС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/proceduri-po-zop/dostavka-na-neobraboteni-bandaji-ot-valcuvana-nelegirana-stomana-za-tps-eksploatiran-ot-bdj-.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за ТПС, експлоатиран от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период”, делима на 3 /три/ обособени позиции, подробно описани в Приложение Б на обявлението.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Горна Оряховица, п.код 5100, ул. „Съединение” №46, Локомотивно депо Горна Оряховица; гр.София, Район Подуене, ул. „Майчина слава” № 2, Локомотивно депо София
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за ТПС, експлоатиран от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период съгласно Техническа спецификация за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за: електрически локомотиви серии 40 и 46200 с вътрешна маркировка, ЕМВ серия 32 и дизелови локомотиви серия 77 - с външна маркировка, за нуждите на "БДЖ - ПП" ЕООД – Приложение към документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34630000, 34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав; оборудване за контрол на железопътното движение
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за ТПС, експлоатиран от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за едногодишен период съгласно Техническа спецификация за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за: електрически локомотиви серии 40 и 46200 с вътрешна маркировка, ЕМВ серия 32 и дизелови локомотиви серия 77 - с външна маркировка, за нуждите на "БДЖ - ПП" ЕООД – Приложение към документацията за участие, по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция №1: „Доставка на 396 броя необработени бандажи с размери 1255 х 1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46200”; - Обособена позиция №2: „Доставка на 96 броя необработени бандажи с размери 1055 х 890 х 138 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за ЕМВ серия 32; - Обособена позиция №3: “Доставка на 16 броя необработени бандажи с размери 1005 х 840 х 128 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за теснопътни дизелови локомотиви серия 77”.

Прогнозна стойност без ДДС
677740 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранцията за участие се представя поотделно за всяка обособена позиция, в размер определен от Възложителя, както следва: - за обособена позиция №1 – 3700,00 лева; - за обособена позиция №2 – 800,00 лева; - за обособена позиция №3 - 130,00 лева. За задържането и освобождаването на гаранцията за участие се прилагат разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение на обществената поръчка - 5% от стойността на договора, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на договора. Гаранция за участие в процедурата се представя отделно за всяка обособена позиция по преценка на участника под формата на оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 180 /сто и петдесет/ календарни дни след крайния срок за получаване на офертите, съгласно образеца Приложение № 6 към документацията за участие или парична сума по сметката на Възложителя – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в лева, в Банка ОББ, клон Света София, IBAN: BG57 UBBS 80021052226520, BIC: UBBSBGSF . *Допустимо е гаранциите за участие в определения от Възложителя размер, да се представят с един документ за отделните обособени позиции, само когато гаранцията е представена, като парична сума (депозит), внесена по посочената сметка на Възложителя /в случай на участие за повече от една обособена позиция/.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

1. Плащането се извършва в лева, по банков път, както следва: - Авансово плащане в размер на 30% от стойността на договора – в срок до 15 /петнадесет/ дни след влизане на договора в сила и представяне от Изпълнителя на данъчна фактура за авансово плащане. - Плащането на остатъка от 70% от стойността на всяка доставена партида необработени бандажи се извършва в срок до 30 /тридесет/ дни след доставката на съответната партида. 2.Условие за извършване на плащането по т.1. е представянето от Изпълнителя на необходимите документи: оригинална фактура, приемателно-предавателен протокол /оригинал/ и сертификат за качество /оригинал/.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие. 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата съгласно чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП, подписан от законния представител на участника или упълномощено от него лице. 2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение № 1 към документацията за участие, съдържащо: а) посочване на eдинен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б)декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; в)декларация в свободен текст, че участникът е производител, или когато участникът не е производител, задължително представя оригинален документ /може и нотариално заверено копие/ от производителите на предлаганите бандажи, договор или друг оторизиращ документ, доказващ правото на участника да предлага и извършва доставки на продукцията им. 2.1. Чуждестранните юридически или физически лица представят документите по а), б) и в), в официален превод, съгласно §1, т.16а от ДР на ЗОП. 2.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и документ, с който е създадено обединението – оригинал или нотариално заверено копие, в което задължително се посочва представляващия. 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/ или декларация в свободен текст за липса на такава регистрация. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо представянето на участника (оригинал) – представя се, когато представянето на участника не е подписано от управляващия и представляващ участник съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5. Декларации: 5.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Приложение №1.1. към документацията за участие от съответните лица, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП /към представянето на участника /. 5.2. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител, съгласно образеца – Приложение №2 към документацията за участие. /Представя се задължително от подизпълнителите в случай, че участникът е декларирал ползването на подизпълнители към представянето по т. 2/ 5.3. Декларация за приемане на условията на проекта на договор във връзка с чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП - попълнена и подписана от представляващия участника, съгласно образеца – Приложение №3 към документацията за участие. 5.4. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение №4 към документацията за участие. Продължава в Раздел VІ.3 "Допълнителна информация (когато е приложимо)"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват. По своя преценка кандидатите могат да представят доказателства за икономическо и финансово състояние - съгласно чл.50 от ЗОП, чрез представяне на посочените в чл.50, ал.1 документи, а при обективна невъзможност за представяне на документи по чл.50, ал.1, т.1 или т.2 от ЗОП - друг документ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и получателите /представя се в оригинал/, заедно с доказателства за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър в Република България, в който е публикувана информация за услугата – Приложение № 6 /образец/ - минимум едно, което е приложимо за всички обособени позиции. Под „сходна доставка” с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка на бандажи и/или моноблокови колела за подвижен железопътен състав. 2. Образец на сертификат за качество или друг еквивалентен документ, какъвто ще бъде издаван от производителя на предлаганите бандажи, заверен от него с оригинален подпис и печат /допуска се и копие, заверено от участника/, с приложени образци на документи за проведени проверки, измервания и изпитания, съгласно изискванията на ПП_ПЛС 810-1/12 - Технически условия за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за колооси за тяговия подвижен състав (ТПС) на "БДЖ -ПП" ЕООД, в съответствие с изискванията на UIC 810-1 и UIC 810-2 - Приложение към документацията за участие. Сертификатът за качество да бъде заверен с оригинален подпис и печат. 3. Копие заверено от участника на Сертификат по ISO 9001:2008 /или еквивалентен на него/ за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на производителя.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
02.07.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена
5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е достъпна на сайта на БДЖ: www.bdz.bg, раздел "Профил на купувача". Документацията може да се предостави на всяко лице, което я изиска, включително и да се изпрати за негова сметка. В този случай документацията се заплаща в лева, по банков път, по банковата сметка на Възложителя "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, в ОББ, клон "Света София", BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG 57 UBBS 8002 1052 2265 20, или в касата на Възложителя, на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, ет.2, стая 219, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа. Посочената стойност за закупуване на документацията е в лева с включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.07.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

Място: гр. София, ул. "Иван Вазов" №3, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при действията на комисията по чл.68, ал.3 и чл.69а, ал.3 от ЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отваряне на документите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Допълнение към раздел ІІІ.2.1)"Изисквания към кандидатите или участниците включително за вписването им в професионални или търговски регистри" Изискуеми документи и информация: 5.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, съгласно образеца – Приложение №5 към документацията за участие. 5.6.Когато участникът предвижда, че ще използва/няма да използва подизпълнители, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, в „Представяне на участника” – Приложение №1 посочва подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелно оферта. Когато участник в процедурата е обединение, се прилага чл.56, ал.3 от ЗОП, а когато е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилага чл.56, ал.4 от ЗОП. 6. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума. Не могат да участват и задължително се отстраняват от процедурата участници в следните случаи: 1. При наличието на обстоятелства по чл.69, ал.1 и/или чл.47, ал.1 и ал.5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП. 2. В случай, че за участник се установи, че е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или че е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим съгласно § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 396 броя необработени бандажи с размери 1255 х 1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46200”
1) Кратко описание

Доставка на 396 броя необработени бандажи с размери 1255 х 1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46200 съгласно Техническа спецификация за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за: електрически локомотиви серии 40 и 46200 с вътрешна маркировка, ЕМВ серия 32 и дизелови локомотиви серия 77 - с външна маркировка, за нуждите на "БДЖ - ПП" ЕООД, приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Доставка на 396 броя необработени бандажи с размери 1255 х 1090 х 143 мм от валцувана нелегирана стомана и вътрешна маркировка за електрически локомотиви серии 40 и 46200, от които: за електрически локомотиви серии 40 - 312 броя, за електрически локомотиви серия 46200 - 84 броя.

Прогнозна стойност, без ДДС
540540 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 96 броя необработени бандажи с размери 1055 х 890 х 138 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за ЕМВ серия 32"
1) Кратко описание

Доставка на 96 броя необработени бандажи с размери 1055 х 890 х 138 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за ЕМВ серия 32 съгласно Техническа спецификация за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за: електрически локомотиви серии 40 и 46200 с вътрешна маркировка, ЕМВ серия 32 и дизелови локомотиви серия 77 - с външна маркировка, за нуждите на "БДЖ - ПП" ЕООД, приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Доставка на 96 броя необработени бандажи с размери 1055 х 890 х 138 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за ЕМВ серия 32

Прогнозна стойност, без ДДС
118080 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция “Доставка на 16 броя необработени бандажи с размери 1005 х 840 х 128 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за теснопътни дизелови локомотиви серия 77”
1) Кратко описание

Доставка на 16 броя необработени бандажи с размери 1005 х 840 х 128 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за теснопътни дизелови локомотиви серия 77 съгласно Техническа спецификация за доставка на необработени бандажи от валцувана нелегирана стомана за: електрически локомотиви серии 40 и 46200 с вътрешна маркировка, ЕМВ серия 32 и дизелови локомотиви серия 77 - с външна маркировка, за нуждите на "БДЖ - ПП" ЕООД, приложение към документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

3) Количество или обем

Доставка на 16 броя необработени бандажи с размери 1005 х 840 х 128 мм от валцувана нелегирана стомана и външна маркировка за теснопътни дизелови локомотиви серия 77.

Прогнозна стойност, без ДДС
19120 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6