Версия за печат

01038-2015-0001

BG-Велинград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 112531538

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /МБДПЛР/ ВИТА ЕООД-Велинград, ул. Пушкин 2, За: Николай Илинов, Република България 4600, Велинград, Тел.: 0359 2438, E-mail: vita_velingrad@abv.bg, Факс: 0359 2159

Място/места за контакт: МБДПЛР ВИТА ЕООД -Велинград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://vita-velingrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://vita-velingrad.com/hotel/?page_id=4298.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „ВИТА“ ЕООД- Велинград” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Сградата на МБДПЛР ВИТА ЕООД-Велинград
Код NUTS: BG423
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР Вита-Велинград, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. 1.2. Обособени позиции- В процедурата се предвиждат 10 обособени позиции. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. ВАЖНО: Обособена позиция №10 "Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" включва хранителни продукти, които са включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За обособена позиция №10 обявените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато за обособената позиция участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. За обособената позиция, могат да участват и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните оферти ще се разглеждат в описаните в ЗОП случаи.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15800000, 15811100, 15860000, 15870000, 15830000, 03142500, 03212000, 15600000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб
Кафе, чай и свързани с тях продукти
Хранителни подправки и сосове
Захар и свързани с нея продукти
Птичи яйца
Картофи и сухи бобови култури
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС(данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение. В стойността на договора за доставка се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно законодателството на Република България. Прогнозната стойност на поръчката е 462 824,96лв(четиристотин шестдесет и две хиляди осемстотин двадесет и четири лева)без ДДС. Данните в Ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Прогнозната цена по всяка обособена позиция е както следва в стойности без ДДС: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Месо и месни продукти – 237 649лв ( двеста тридесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и девет лева) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Мляко и млечни продукти – 37 163,20лв( тридесет и седем хиляди сто шестдесет и три лева и двадесет стотинки) без ДДС. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Масла и мазнини – 45 203,64лв.( четиридесет и пет хиляди двеста и три лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Риба, рибни продукти и други морски храни – 4 311лв ( четири хиляди триста и единадесет лева) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Яйца- 6 804лв ( шест хиляди осемстотин и четири лева )без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа – 29 033,60лв ( двадесет и девет хиляди тридесет и три лева и шестдесет стотинки ) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: Картофи, кореноплодни и варива – 14 930лв. ( четиринадесет хиляди деветстотин и тридесет лева) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях - 53 490,50лв. ( петдесет и три хиляди четиристотин и деветдесет лева и петдесет стотинки) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: Други хранителни продукти – 14 928,80лв.( четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и осем лева ) без ДДС; За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания - 19 311,22лв. ( деветнадесет хиляди триста и единадесет лева и двадесет и две стотинки) без ДДС. Настоящата поръчка се финансира от бюджета на МБДПЛР „ВИТА“ ЕООД-Велинград. Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени доставки, съгласно условията, посочени в проекта на договор, офертата на класирания на първо място участник и договора, сключен с него, в срок до края на месеца, следващ отчетния, срещу издаден счетоводен документ. Фирмата-изпълнител издава фактура за извършената услуга в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството.

Стойност, без да се включва ДДС
462824.96 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ Месо и месни продукти”-2370лв (две хиляди триста и седемдесет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ Мляко и млечни продукти” -370лв (триста и седемдесет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „ Масла и мазнини“-450лв. (четиристотин и петдесет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 „ Риба, рибни продукти и други морски храни“-40лв(четиридесет лева)За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 : „ Яйца“- 68лв. (шестдесет и осем лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 „ Зърнени храни и храни на зърнена основа” -290лв.(двеста и деветдесет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 „ Картофи, кореноплодни и варива” -149лв.(сто четиридесет и девет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 „ Плодове, зеленчуци и продукти от тях”-530лв.(петстотин и тридесет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9 „ Други хранителни продукти” -149лв.(сто четиридесет и девет лева) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10 „Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания” - 190лв (сто и деветдесет лева) Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП в случаите по чл. 16г от ЗОП възложителят НЕ изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.”. Гаранцията за участие може да се внесе в брой по сметката на МБДПЛР ВИТА ЕООД-Велинград, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на МБДПЛР „ВИТА“ ЕООД-Велинград (в лева): IBAN: BG05 CECB9790 10E8 4238 00, BIC: CECBBGSF,Банка: ТБ "ЦКБ" АД. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е:безусловна и неотменима;в полза на МБДПЛР „ВИТА“ ЕООД-Велинград; със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка;-за настоящата обществена поръчка.Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие.Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% (два процента) от прогнозната цена на договора без ДДС за всяка обособена позиция, изчислена на база на прогнозните количества и предложените единични цени от ценовата оферта на участника, определен за изпълнител. Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по следната сметка на МПДПЛР „ВИТА“ ЕООД-Велинград (в лв.):IBAN:BG05CECB979010E8423800 BIC: CECBBGSF,Банка:ТБ''ЦКБ''АД.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е:безусловна и неотменима; в полза на МБДПЛР „ВИТА ЕООД Велинград;със срок на на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора;При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на МБДПЛР Вита ЕООД-Велинград. Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени доставки, съгласно условията, посочени в проекта на договор, офертата на класирания на първо място участник и договора, сключен с него, в срок до края на месеца, следващ отчетния, срещу издаден счетоводен документ. Фирмата-изпълнител издава фактура за извършената услуга в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния. Първичният документ следва да съдържа всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Когато Участникът е обединение при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. При участие в процедурата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП със собственоръчно подписана декларация, Приложение №1 към Образец №1, която се подписва от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларацията съдържа и информация за публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства на Възложителя. Специфични изисквания Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и/или търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните. - За обособена позиция №1 - за група "Месо и месни продукти" - За обособена позиция №2 - за група "Мляко и млечни продукти" - За обособена позиция №3 - за група „ Масла и мазнини“ - За обособена позиция №4 - за група „Риба, рибни продукти и други морски храни“ - За обособена позиция №5 - за група "Яйца ‘‘ - За обособена позиция №6 - за група "Зърнени храни и храни на зърнена основа" - За обособена позиция №7 - за група "Картофи и кореноплодни" и за група "Варива" - За обособена позиция №8 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" - За обособена позиция №9 - за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед", за група "Подправки - пресни и изсушени", за група "Кафе, чай, какао" и за група "Други храни" - За обособена позиция №10 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" Изискването се прилага за всички участници в процедурата, независимо за коя обособена позиция се участва. При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документи за доказване на специфичните изисквания към участниците: •Копие на Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: •ПЛИК “1” с надпис “Документи за подбор”, който съдържа: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника-Образец №1, което включва: посочване на EИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Приложения: декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1; декларация, в съответствие с чл. 16г, ал. 5 от ЗОП - Приложение №2 към Образец №1. 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5)Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката–Образец №2; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител-Образец №3.7) Документ за гаранция за участие–оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума по банкова сметка или документ за внесена сума в касата на Възложителя. 8)Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС -Образец №4; 9)Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец №5; 10) Копие на Удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните. 11) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №7. 12) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка, съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Технически възможности” на Обявлението за поръчката; •ПЛИК “2” с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец №8, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата – оригинал, и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП за всяка обособена позиция. Към Предложението за изпълнение на поръчката - Образец №8 участникът прилага и Работна програма за съответната обособена позиция, в съответствие с Техническите спецификации. •ПЛИК “3” с надпис “Предлагана цена". Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №9 в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата - оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС. Участникът представя осреднената цена по бюлетин на "САПИ" ООД към 30.06.2015г.за всеки един продукт и изчислява корекционния си коефициент по записаната в документацията за участие формула. Продължава в поле VI.3 Допълнителна информация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се залагат финансови и икономически изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се залагат финансови и икономически изисквания.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката - доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - попълва се Образец №6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности са на чужд език, същите се представят и в превод. 2. Списък на транспортните средства за изпълнение на поръчката – Образец 11. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Забележка: Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти: За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:Месо и месни продукти – на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Месо и месни продукти". За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Мляко и млечни продукти - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Мляко и млечни продукти". За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Масла и мазнини - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Масла и мазнини" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Риба, рибни продукти и други морски храни- на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Риба, рибни продукти и други морски храни" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Яйца - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Яйца и яйчни продукти" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Зърнени храни и храни на зърнена основа" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: Картофи, кореноплодни и варива - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Картофи и кореноплодни" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Варива" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: Други хранителни продукти - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Подправки - пресни и изсушени" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Кафе, чай, какао" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Други храни" За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" За обособена позиция №10 изискването за изпълнена минимум една сходна доставка на хранителни продукти се прилага само, за участници, които не попадат в хипотезата на чл. 16г от ЗОП, когато оферти са подали и други лица, непопадащи в горецитираната разпоредба. 2.Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистрирани в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, както и/или от група мляко и млечни продукти, в зависимост от обособената позиция/и, за които участникът участва. Изискването по т. 1 се отнася само за Обособена позиция №1 - Месо и месни продукти и Обособена позиция №2 - Мляко и млечни продукти, Обособена позиция 4:Риба, рибни продукти и други морски храни.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количестовото или качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставка и/или след извършването й- П1; тежест: 30
Показател: Ценово предложение-П2; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.07.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.07.2015 г.  Час: 13:00
Място

Сградата на МБДПЛР ВИТА-ЕООД Велинград

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим до достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на точка III.2.1 Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликовете №2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик №1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликове №1 на останалите позиции. Ако документи и информация, които по съдържание се поставят в Плик №1, но са различни за различните обособени позиции, за които се подава оферта, то същите следва да бъдат поставени в съответния Плик №1 на съответната обособена позиция, за която се отнасят. !!! ВАЖНО Всеки от пликовете (опаковки) №1, №2 и №3 трябва да съдържа един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент) от съответните документи. Във връзка с поле III.2.4 от настоящото обявление, запазена, съгласно чл. 16г от ЗОП, за участие на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, е само Обособена позиция 10 с наименование: "Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания". Във връзка с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Възложителят намалява сроковете по ал. 1 на същия член до 40 дни, със 7 календарни дни, като изпраща настоящото обявление по електронен път и с 5 дни, като от датата на публикуване на настоящото обявление, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профила на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни продукти
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от Група Месо и месни продукти, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 237 649лв. ( двеста тридесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и девет лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
237649 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група Мляко и млечни продукти, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 37 163,20лв. (тридесет и седем хиляди сто и шестдесет и три лева и двадесет стотинки ) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
37163.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Масла и мазнини
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група Масла и мазнини, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15400000

Описание:

Животински или растителни масла и мазнини

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност за обособената позиция е 45 203.64лв. (четиридесет и пет хиляди двеста и три лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
45203.64 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Риба, рибни продукти и други морски храни
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група Риба, рибни продукти и други морски храни, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15200000

Описание:

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

3) Количество или обем

Количеството на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност на обособената позиция е 4 311лв( четири хиляди триста и единадесет лева ) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4311 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Яйца
1) Кратко описание

Доставка на яйца от група Яйца и яйчни продукти, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03142500

Описание:

Птичи яйца

3) Количество или обем

Количеството на яйцата е съгласно Техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност за обособената позиция е 6 804лв( шест хиляди осемстотин и четири лева ) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6804 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Зърнени храни и храни на зърнена основа
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група Зърнени храни и храни на зърнена основа, съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15600000, 15811100

Описание:

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хляб

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е съгласно Техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност за обособената позиция е 29 033,60лв ( двадесет и девет хиляди тридесет и три лева и шестдесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
29033.6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Картофи, кореноплодни и варива
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група " Картофи и кореноплодни" и група " Варива" , съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03212000

Описание:

Картофи и сухи бобови култури

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е съгласно Техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност за обособената позиция е 14 930лв.( четиринадесет хиляди деветстотин и тридесет лева) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14930 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Плодове, зеленчуци и продукти от тях
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група " Плодове- пресни , замразени, изсушени, консервирани , под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група " Зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове", съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03220000

Описание:

Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е съгласно Техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност за обособената позиция е 53 490.50лв.( петдесет и три хиляди четиристотин и деветдесет лева и петдесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
53490.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Други хранителни продукти
1) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти от група " Кафе, чай, какао" и група " Други храни", съгласно Закон за храните.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15860000, 15870000

Описание:

Кафе, чай и свързани с тях продукти
Хранителни подправки и сосове

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е съгласно Техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност за обособената позиция е 14 928.80 лв. ( четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14928.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания
1) Кратко описание

Доставката на хранителни продукти по чл.16г от ЗОП, включени в списъка по чл. 30 от ЗХУ. Обособената позиция е запазена за изпълнение от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. За същата могат да подават оферти и лица, различни от последните, като разглеждането на техните оферти се осъществява по реда, определен в ЗОП.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15330000, 15833000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени
Захарни изделия

3) Количество или обем

Количеството на хранителните продукти е съгласно Техническата спецификация към документацията за участие, а прогнозната стойност за обособената позиция е 19 311.22лв.( деветнадесет хиляди триста и единадесет лева и двадесет и две стотинки ) без ДДС.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
19311.22 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24