Версия за печат

00360-2015-0004

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св.Георги Софийски №1, За: Гергана Дерменджиева, Р България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150603QIiy2264593.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на лекарствени продукти" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
УМБАЛ "Александровска" ЕАД - Болнична аптека
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти, описани подробно в предмета на поръчката: "Невро-психотропни”;„Типични лекарства за анестезия”; „Лекарства за лечение на заболявания на сърдечно-съдовата система”; „Лекарства за лечение на заболявания на отделителната система”„Лекарства за лечение на заболявания на дихателната система”; „Лекарства за лечение на заболявания на храносмилателната система”; „Лекарства, повлияващи кръвосъсирването, фибринолизата и кръвотворенето”; „Инфузионни разтвори и лекарства за лечебно хранене”;„Лекарства, повлияващи междинната обмяна и хормоноактивни средства”; „Лекарства за лечение на инфекции”;„Витамини, минерали и олигоелементи”; „Диагностични средства”;„Лекарства за лечение на дерматологични заболявания”;„Лекарства за лечение на офталмологични заболявания”; „Други лекарства”;„Екстемпорални форми”. Видовете и количествата са посочени в "Предмет на поръчката и техническа спецификация" (Приложение Лекарствена листа от конкурсната документация) . Доставките се извършват след периодични заявки от страна на Възложителя, според нуждите му. Участниците могат да участват за една, няколко или всички номенклатурни единици от предмета на поръчката.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000, 33610000, 33615000, 33620000, 33622000, 33630000, 33660000, 33670000, 33692000

Описание:

Фармацевтични продукти
Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма
Медикаменти за диабетици
Медикаменти за кръвта, кръвообразуващите органи и сърдечносъдовата система
Медикаменти за сърдечносъдовата система
Медикаменти, използвани в дерматологията и в мускулно-скелетната система
Медикаменти за нервната система и сетивните органи
Медикаменти за дихателната система
Медикаментозни разтвори

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количествата са съгласно документацията за участие. Същите са прогнозни и зависят от обема на дейността.

Стойност, без да се включва ДДС
4500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя гаранция за участие за номенклатурните единици, за които участва, описана в Приложение № 2А. Към документа за внесена гаранция, участникът следва да представи опис на номенклатурните единици, за които е внесъл гаранция. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на възложителя в “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София, BIC:TTBBBG22; IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19 – копие от документа; - банкова гаранция (представя се в оригинал). Гаранцията е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. В банковата гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП и името на процедурата, за която е открита. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 /два/ % от стойността на спечелената номенклатурна единица без ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране: приходи от НЗОК и собствени средства. Срок на отложено плащане - 60 календарни дни след доставка и представяне на фактура и съпътстващи документи.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Документи съгласно изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията, изготвена от възложителя: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации, приложени в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка; Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/; Представяне на участника, включващо:Административни данни: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ (и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата); 2 декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, т.2, т.3, т.4, ал.2, т.1, т.2а и т.5 и ал. 5, т.1 и т.2.; /оригинал, по приложен образец/; при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /оригинал, по приложен образец/. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по приложен образец/. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /оригинал, по приложен образец/. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора /оригинал, по приложен образец/. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите. "Техническо предложение" по образец на възложителя /оригинал/;"Предлагана цена" по образец на възложителя/оригинал/; Документацията за участие в процедурата не се закупува.Достъп до настоящата документация е предоставен безплатно на официалната интернет страница на УМБАЛ Александровска ЕАД: http://alexandrovska.com, за подробна информация виж описанието в точка VI.3

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък за изпълнени доставки на лекарствени продукти, еднакви или сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата, придружени с доказателства за изпълнените доставки под формата на удостоверения за добро изпълнение, издадени от получателите на доставките или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Удостоверенията да се представят в оригинал или копие и да са подписани от представляващия купувача съгласно съдебната или друга регистрация. Под сходни с предмета на поръчката се считат тези доставки на стоки, които са от един род / заместими вещи/ и имат подобно на предмета на поръчката предназначение.; Валидно разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ / чл.195 и чл.196/ - заверено от участника копие; Валиден лиценз за търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за участници, предлагащи лекарствени продукти, обект на ЗКНВП - заверено от участника копие; Декларация от участника /оригинал/, че лекарствените продукти, с които участва в процедурата, отговарят на изискванията на ЗЛПХМ и притежават валидно разрешение за употреба в Р България, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004г. на Европейския парламент и Съвета /чл.23, ал. 1 на ЗЛПХМ/. В случай, че лекарствения продукт се намира в процедура на подновяване или изтичане на разрешението за употреба в срока на договора /м. 08.2015 г.-м. 08.2016 г./, се представя и декларация /оригинал/ в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ за налични количества /обявените като прогнозни от възложителя/. Декларация от участника, в която посочва кои лекарствените продукти, с които участва в процедурата са включени в ПЛС на МЗ - Приложение №2, актуален към датата на подаване на офертата. Декларации от участника, че оферираните цени не надвишават максимално допустимите по референтната стойност за ДДД/терапевтичен курс съгласно Позитивния лекарствен списък - Приложение № 2. Декларация /оригинал/ от участника, че предлаганите от него цени на лекарствените продукти в процедурата са окончателни и ценообразуването е съобразено с изискванията на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, Обн. ДВ. бр. 40 от 30 Април 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 7 Ноември 2014 г.,изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014 г. и действащото законодателство.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Доставка на лекарствени продукти, еднакви или сходни с предмета на поръчката, като стойност или количество, осъществени през последните три години считано от датата на подаване на офертата. Валидно разрешение за производство/търговия на едро/внос с лекарствени продукти, издадено по реда и смисъла на ЗЛПХМ / чл.195 и чл.196/ - заверено от участника копие; Валиден лиценз за търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за участници, предлагащи лекарствени продукти, обект на ЗКНВП - заверено от участника копие; Декларация от участника /оригинал/, че лекарствените продукти, с които участва в процедурата, отговарят на изискванията на ЗЛПХМ и притежават валидно разрешение за употреба в Р България, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004г. на Европейския парламент и Съвета /чл.23, ал. 1 на ЗЛПХМ/. В случай, че лекарствения продукт се намира в процедура на подновяване или изтичане на разрешението за употреба в срока на договора /м. 08.2015 г.-м. 08.2016 г./, се представя и декларация /оригинал/ в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ за налични количества /обявените като прогнозни от възложителя/. Декларация от участника, в която посочва кои лекарствените продукти, с които участва в процедурата са включени в ПЛС на МЗ - Приложение №2, актуален към датата на подаване на офертата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 043 - 073726 от 03.03.2015 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.06.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
03.07.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност; за упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно; за представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие; за всички други лица – документ за самоличност.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие е напълно безплатна и може да бъде свалена свободно от профила на УМБАЛ Алкесандровска ЕАД: http://alexandrovska.com, раздел "Профил на купувача" . Заинтересованите лица са длъжни да следят електронната страница на Възложителя своевременно. Възложителя не носи отговорност за публикувани, но не прочетени и не взети предвид обстоятелства свързани с настоящата процедура. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1.Обменът на информация между участниците и възложителя се извършва: лично в деловодството на възложителя срещу подпис; по пощата; чрез куриерска служба; по факс; по електронен път (електронна поща); по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. 2.Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 3.Всички действия на възложителя към кандидатите /участниците са в писмен вид.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

В съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.06.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ