Версия за печат

00267-2015-0049

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 15РОП49 от 03.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Тодор Тодоров - Директор на дирекция Обществени поръчки; Дарина Шаркова - гл. експерт дирекция ОП, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки.

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150321MEQe1124027.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на три броя употребявани репатриращи автомобила тип „паяк“ за нуждите на ОП „Паркиране и репатриране“ - Община Пловдив. Предметът на поръчката обхваща еднократна доставка на три броя употребявани репатриращи автомобила тип „паяк“ в съответствие с условията и техническите спецификации, посочени в документацията за участие.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Възложителят взема решение за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура, тъй като не са налице условия за провеждане на ограничена процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република българия 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет на Община Пловдив