Версия за печат

02709-2015-0035

BG-Враца: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие (СЗДП) - Враца, бул. „Христо Ботев“ №2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032

Място/места за контакт: Северозападно държавно предприятие - гр. Враца

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150602yaef5041792.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, чрез закупуване на чипинг-чук, кобур-пълнител и пластмасови пластини, необходими за дърводобивна дейност на териториалните поделения на СЗДП-Враца” Уникален номер на поръчката: 20150602yaef5041792

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Враца, бул. "Христо Ботев" №2
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка, чрез закупуване на чипинг-чук, кобур-пълнител и пластмасови пластини, необходими за дърводобивна дейност на териториалните поделения на СЗДП-Враца”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

35121600, 19520000, 44512300, 44831200

Описание:

Маркировки
Пластмасови продукти
Чукове
Пълнители

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозните количества на доставките са посочени в Техническата спецификация към документацията за участие (достъпна на интернет адреса - Профил на купувача)

Прогнозна стойност без ДДС
202600 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие, съгласно чл. 59, ал. 2 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата е в размер на 2 000,00 лева (две хиляди лева). Гаранцията за участие, във формата на парична сума, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие. Гаранцията за участие под формата на банкова такава, безусловна и неотменяема учредена в полза на възложителя се представя в оригинал към плик № 1. Гаранция за изпълнение съгласно чл. 59, ал.3 и чл. 60 от ЗОП – парична сума или банкова гаранция по избор на кандидата в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора, се внася, респ. се представа след като кандидатът бъде определен за изпълнител на поръчката преди сключване на договора. Гаранцията във формата на парична сума се внася по банков път по сметка на възложителя – посочена в условията към документацията за участие (достъпна на интернет адреса на Възложителя - профил на купувача), а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва със срок на валидност: » за гаранцията за участие - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на валидност на офертата; » за гаранцията за изпълнение – с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в процедурата за възлагане на обществената поръчка: - оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; - обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срок; - в други случаи, посочени в ЗОП. Гаранциите за участие се освобождават на: 1.отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката, Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проектодоговора към документацията. Финансирането е със средства от стопанската дейност.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя съобразно указанията, дадени с настоящата документация и трябва да съдържа: 1.1. Административни сведения за участника – Приложение № 3 към документацията; 1.2. Списък на документите за участие, представени от участника – с подпис и печат на участника – Приложение № 4 към документацията; 1.3. Документ ЕИК регистрация по Закона за Търговския регистър – Приложение №14; 1.4. Декларация за приемане на условията на проекта на договора – Приложение № 5 към документацията; 1.5. Декларация по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Приложения № 6 към документацията; 1.6. Декларация-списък на основните договори за доставки (с предмет, еднакъв или сходен с този на настоящата поръчка), изпълнени от участника през предходните три години, считано от датата посочена като крайна дата за депозиране на офертата – с посочване на стойността на всеки договор, датата на изпълнение и получателите по всеки договор, придружена от доказателство за извършената доставка/услуга по всеки договор – Приложение № 8 към документацията; 1.7. Документ за внесена гаранция за участие – копие, заверено от участника с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат – когато е избрана гаранция за участие във формата на парична сума, респ. оригинал на банкова гаранция за участие; 1.8. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата – в случай, че лицата, подписали офертата нямат представителни функции спрямо участника в процедурата- представя се в оригинал; 1.9. Декларация за използване на подизпълнители, в случаите когато участникът предвижда участие на такива – Приложение № 7 към документацията; подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основният участник; 1.10. Декларация за наличие/липса на свързаност по смисъла на чл. 55, ал. 7 от ЗОП – Приложение № 9 към документацията; 1.11. Декларации – в оригинал, от подизпълнителя/те, съответно от членовете на управителния орган на подизпълнителите, че са съгласни да участват в изпълнението на поръчката – Приложение № 10 към документацията;(когато се предвижда изпълнението на поръчката с да се извършва с подизпълнител/и). 1.12. Кратко описание на дейността на кандидата и неговите ресурсни и организационни възможности – изготвя се от участника в свободен текст; 1.13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката –– Приложение № 11 към документацията; с приложени към него: 1.13.1. Декларация за съвместимост на инструментите с пластмасовите пластини. 1.13.2 Описание на стоките, предмет на доставката и фотографски снимки на всеки един артикул, предмет на доставката. Минимално изискване: Участникът е длъжен да предостави минимум по една цветна фотографска снимка на пластините, чипинг-чук, кобур-пълнител и тяхното пълно описание. Описанието се представя под формата на текст подписан от представляващото участника лице и с печат на участника. Върху фотографските снимки се полага подпис от представляващото участника лице и печат на участника. Участникът, може да представи и други документи, доказващи техническите му възможности по негова преценка. 1.13.3 Документ за изпитване на пластините от акредитирана лаборатория. От представения документ следва да е видно, че материалът, от който са изработени пластините, отговаря на изискванията, посочени в Техническата спецификация – от съответстващата документация. Когато издаденият документ е на чужд език следва да бъде представен в превод на български език. 1.14. Ценова оферта/Ценовото предложение – по образеца към документацията – Приложение № 12 към документацията. Участникът, в случай че ще ползва подизпълнители, трябва да посочи в офертата си същите както и процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. При участие на подизпълнител се прилага разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Подизпълнителите следва да отговарят на изискванията за техническа и кадрова обезпеченост поставени към кандидатите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 11 към документацията: 1. Декларация за съвместимост на инструментите с пластмасовите пластини. 2. Описание на стоките, предмет на доставката и фотографски снимки на всеки един артикул, предмет на доставката. 3. Документ за изпитване на пластините от акредитирана лаборатория.
Минимални изисквания: Участникът е длъжен да предостави минимум по една цветна фотографска снимка на пластините, чипинг-чук, кобур-пълнител и тяхното пълно описание. Описанието се представя под формата на текст подписан от представляващото участника лице и с печат на участника. Върху фотографските снимки се полага подпис от представляващото участника лице и печат на участника. Участникът, може да представи и други документи, доказващи техническите му възможности по негова преценка. От представения документ за изпитване на пластините следва да е видно, че материалът, от който са изработени пластините, отговаря на изискванията, посочени в Техническата спецификация – от съответстващата документация. Когато издаденият документ е на чужд език следва да бъде представен в превод на български език.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. На основание чл. 28, ал. 6 от ЗОП, документацията за участие, в нейната цялост, се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на Интернет страницата на Възложителя - www. szdp.bg, „Профил на купувача“. Документацията се предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като същата му се предава на място в Деловодството на СЗДП на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3, всеки работен ден между 8:30 ч. и 16:30 ч., или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес, за негова сметка. В тези случаи Възложителят изисква от лицата заплащането на документацията, като цената е 10 лв. (десет лева), с вкл. ДДС и е равна на действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Заплащането се извършва на касата на Възложителя, или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка: IBAN: BG02FINV91501016410516, BIC код: FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка“ АД, клон Враца.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.07.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на СЗДП, гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на СЗДП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

!!! Предвид факта, че обявлението е изпратено по електронен път и от датата на публикуването му в електронен вид, възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението по-горе е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, съответно на основание 64, ал.3 от ЗОП, сроковете са намалени под установените в чл.64, ал.1 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съобразно чл.120 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедурата, пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ