Версия за печат

02709-2015-0035

BG-Враца:

РЕШЕНИЕ

Номер: 6 от 02.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Северозападно държавно предприятие (СЗДП) - Враца, бул. „Христо Ботев“ №2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, инж. Иван Иванов, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032

Място/места за контакт: Северозападно държавно предприятие

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150602yaef5041792.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка, чрез закупуване на чипинг-чук, кобур-пълнител и пластмасови пластини, необходими за дърводобивна дейност на териториалните поделения на СЗДП-Враца” Уникален номер на поръчката: 20150602yaef5041792

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

В конкретния случай, видно от посочения максимално допустим, разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане обществена поръчка за доставки е в стойностните граници до 391 160 лв., без ДДС, възлагането на дейностите, обект на обществена поръчка, се извършва по предвидения в Закона формален ред на откритата процедура, по смисъла на чл.16, ал. 4 от ЗОП, но с ползване на опростени правила. От друга страна не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление и безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в Закона за „открита“ по характера си процедура. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от държавния бюджет, какъвто в конкретния случай, едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата. В допълнение на горепосоченото, провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура, дори и възлагана с опростени правила, гарантира в най-голяма степен публичността на определянето на Изпълнител на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта, каквато несъмнено е една от водещите цели на Северозападно държавно предприятие, в качеството му на Възложител на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Цветко Тодоров Цветков
Длъжност: Директор