Версия за печат

00245-2015-0002

BG-Димитровград:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 02.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

МБАЛ Света Екатерина Димитровград ЕООД, бул. Христо Ботев 29, За: Боряна Пенева, Д-р Матей Матеев, България 6400, Димитровград, Тел.: 088 7738209, E-mail: mbal_dimgrad@abv.bg, Факс: 0391 64029

Място/места за контакт: Боряна Пенева, Д-р Матей Матеев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalstekaterina.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на МБАЛ „Св.Екатерина Димитровград“ ЕООД”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит с цел погасяване на просрочени задължения към кредитори на дружеството, съгласно Решение № 1630 от 26.02.2015 г. на Общински съвет Димитровград.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

66113000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит

ІI.5) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 3 от 13.05.2015 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 245-2015-2
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

13.05.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Не е подадена нито една оферта за участие в процедурата и не се е явил нито един участник за договаряне, което съгласно чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП е основание за прекратяване.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Матей Асенов Матеев
Длъжност: Управител