Версия за печат

00510-2015-0003

BG-Девня: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Девня, бул. Съединение 78, За: инж. Галина Димитрова, Р България 1962, Девня, Тел.: 0519 47045, E-mail: tsu@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/stroitelno-montazhni-raboti-na-obcshinski-obekti-2015.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Девня
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на строително – монтажни работи на обекти общинска собственост, които ще бъдат възлагани поотделно при настъпване на необходимост от тях. За всеки обект, изпълнителят ще получава предварителна количествена сметка и придружително писмо с указания за срока на изпълнение. В указания в техническото си предложение срок, Изпълнителят е длъжен да представи остойностена количествената сметка, придружена с анализи за образуване на единичните цени, за одобрение от Възложителя. На заплащане подлежат само реално изпълнените видове работи, предварително зададени от Възложителя. Показателите на ценообразуването при формиране на единичните цени са непроменливи за всички обекти, съгласно офертата на изпълнителя. Цената на актуваните материали ще се доказва чрез: копие на фактури за закупуване, копие на дневника на покупките на търговеца, а на механизацията чрез калкулация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обществената поръчка “ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ” включва следните дейности, но не само: • Бетонови работи • Покривни работи • Тенекеджийски работи • Мазачески работи • Настилки • Изолационни работи • PVC и алуминиева дограма • Кофражни работи • Армировъчни работи • Зидарски работи • Дърводелски работи • Облицовъчни работи • Ремонт на вътрешни инсталации, • и други възложени от Възложителя На изпълнителя не се гарантират количества или продължителност на дейности. Изпълнението на определени видове и количества работи за отделни обекти ще става на етапи, с отделно възлагателно писмо, при необходимост и осигуряване на средства, като Възложителят може да не разходва целия предвиден финансов ресурс.

Прогнозна стойност без ДДС
260000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник представя заедно с офертата гаранция за участие в процедурата в размер на 2 500 лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В случай, че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от съдружниците в обединението. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по следната сметка:банка ТБ “Инвестбанк” АД – клон Варна с IBAN: BG24 IORT 7377 3305 6799 03, BIC: IORT BGSF. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация размер. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Участник, който не е представил гаранция за участие или представи гаранция за участие, която не отговаря на посочените по-горе условия, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. o Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от прогнозната стойност на поръчката без включен ДДС; Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция, като Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение; Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване; При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора за обществена поръчка; При представяне на гаранцията във вид на платежното нареждане - паричната сума се внася по сметка на Възложителя: банка ТБ “Инвестбанк” АД – клон Варна с IBAN: BG24 IORT 7377 3305 6799 03, BIC: IORT BGSF. Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания; Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поемат от Възложителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

По банков път, след изпълнение на обекта на база двустранно подписан протокол за изпълнените СМР, копие на фактури за закупуване на материали, копие на дневника на покупките на търговеца, и данъчна фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Общи изисквания В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация за участие. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват договор/споразумение. Договорът/Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Договорът/Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: o Че всички членове на обединението/консорциума са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; o Че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; o Че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. При участници обединения следва да се представи копие на договора /споразумение/ за обединение, а когато в договора /споразумение/ не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените поръчки и са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. Участникът да не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗОП, възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, който:Е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно национал. закони и подзаконови актове,включ. когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;Е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включ.за нарушения, св. с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците;Е осъден с влязла в сила присъда за престъплл по чл.313 от НК вр.с провежд.на процедури за възлагане на ОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Представяне на участника, съгласно Образец, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от Участника; Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП; Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП; Декларация за участието на подизпълнители; Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва като такъв; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП; Доказателства за изпълнение на техническите изисквания; Изрично нотариално заверено пълномощно от управляващия и представляващия Участника, с което упълномощеното лице да представлява Участника в процедурата (изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно документите за търговска регистрация). Пълномощното за нуждите на процедурата трябва да включва в представителната власт, възможността на пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително декларация за приемане на условията в проекта за договор и ценовото предложение – представя се оригинал; Договор/Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице), с нотариална заверка на подписите, представено в оригинал или нотариално заверен препис; Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на документите и информацията, които се съдържат в офертата, подписан от участника. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице, всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението трябва да представи в Плик №1, съгласно чл. 56, ал.3 от ЗОП, и следните документи: Представяне на участника, съгласно Образец, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от Участника. - Декларация по чл. 47, ал. 9 (Образец ) – оригинал; - Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство (Образец) - оригинал; - Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от Участника - представят се само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация - Списък по Образец на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството и посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството; Декларация по Образец на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Декларация по Образец по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт.
Минимални изисквания: - Участникът следва да е изпълнил минимум един договор с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката; за сходни на предмета на поръчката договори се считат такива отнасящи се за строително-монтажни работи - Към датата на представяне на офертата участникът да разполага минимум с един Технически ръководител с мин. 2 г. професионален стаж; - Към датата на представяне на офертата участникът да разполага минимум с един отговорник за безопасността и здравето на служителите при извършване на СМР. - Към датата на представяне на офертата участникът да разполага минимум с един отговорник по контрола на качеството, с мин. 2 г. професионален стаж.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценообразуващи показатели; тежест: 40
Показател: Гаранционен срок на покривни работи; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок на мазачески работи; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок на дограмата; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок на облицовъчни работи; тежест: 10
Показател: Гаранционен срок на вътрешни инсталации; тежест: 10
Показател: Срок за отстраняване на дефекти; тежест: 5
Показател: Срок за представяне на КСС и анализи; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.06.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя - www.devnia.bg, сектор Профил на купувача. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай, че заинтересовано лице желае документацията да му бъде предоставена от Възложителя, се прилагат правилата на чл. 28, ал. 7 от ЗОП и следва се да заплати сумата от 6 лв. (шест лева) с ДДС. Документацията за участие може да бъде получена в Информационен център, Община Девня, на адрес: гр. Девня, бул. „Съединение” № 78, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа до деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетната сметка на Община Девня или на касата в Информационен център, ОбщинаДевня. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 7 (седем) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.07.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

град Девня, бул."Съединение" №78, заседателната зала, трети етаж, сградата на община Девня

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действието на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отварянето на офертите) е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на Участника удостоверява своята самоличност и представя пълномощно, освен ако не е законен представител на участника. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя - www.devnia.bg, сектор Профил на купувача. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В случай, че заинтересовано лице желае документацията да му бъде предоставена от Възложителя, се прилагат правилата на чл. 28, ал. 7 от ЗОП и следва се да заплати сумата от 6 лв. (шест лева) с ДДС. Документацията за участие може да бъде получена в Информационен център, Община Девня, на адрес: гр. Девня, бул. „Съединение” № 78, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа до деня и часа, посочени в обявлението за обществена поръчка. Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетната сметка на Община Девня или на касата в Информационен център, ОбщинаДевня. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 7 (седем) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение и ако е приложимо декларация от участника за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗОП; Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал.1 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Срокът за обжалване на решението по т. 1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: a) жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; б) документацията не е публикувана едновременно с обявлението; в) документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Жалбата срещу действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалба може да се подава от: 1) всяко заинтересовано лице - в случаите по чл.120, ал. 5, т. 1, ал. 6 и ал.7 от ЗОП; 2) всеки заинтересован участник - в случаите по чл.120, ал. 5, т. 4 и ал. 7 от ЗОП. В 10-дневен срок жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Редът и условията за обжалване актовете на възложителите са подробно описани в чл.120 и сл. от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ