Версия за печат

00510-2015-0003

BG-Девня:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1002-138 от 02.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Девня, бул. Съединение 78, За: инж. Галина Димитрова, Р България 9162, Девня, Тел.: 0519 47045, E-mail: tsu@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/stroitelno-montazhni-raboti-na-obcshinski-obekti-2015.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка: “СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ” Пълно описание на предмета на поръчката: Извършване на строително – монтажни работи на обекти общинска собственост, които ще бъдат възлагани поотделно при настъпване на необходимост от тях. За всеки обект, изпълнителят ще получава предварителна количествена сметка и придружително писмо с указания за срока на изпълнение. В указания в техническото си предложение срок, Изпълнителят е длъжен да представи остойностена количествената сметка, придружена с анализи за образуване на единичните цени, за одобрение от Възложителя. На заплащане подлежат само реално изпълнените видове работи, предварително зададени от Възложителя. Показателите на ценообразуването при формиране на единичните цени са непроменливи за всички обекти, съгласно офертата на изпълнителя. Цената на актуваните материали ще се доказва чрез: копие на фактури за закупуване, копие на дневника на покупките на търговеца, а на механизацията чрез калкулация. На изпълнителя не се гарантират количества или продължителност на дейности. Изпълнението на определени видове и количества работи за отделни обекти ще става на етапи, с отделно възлагателно писмо, при необходимост и осигуряване на средства, като Възложителят може да не разходва целия предвиден финансов ресурс.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Пргнозната стойност на обществената поръчка е 260 000 лева без ДДС. В настоящият случай не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. Възложителят прилага предвидените в ЗОП опростени правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Ели Атанасова Иванова
Длъжност: Заместник кмет на Община Девня - Възложител съгласно Заповед №1002-377/08.11.2013 г. на кмета на Община Девня