Версия за печат

01123-2013-0010

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Проучване и добив на нефт и газ АД, ул. Стефан Караджа № 2, За: г-н Румен Церянов, Република България 1080, София, Тел.: 064 880445, E-mail: office@pdng-bg.com, Факс: 064 880449

Място/места за контакт: гр. Долни Дъбник, ул. Димчо Дебелянов № 12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ogep-bg.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Проучване и добив на природен газ или нефтРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 30 от 19.12.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01123-2013-0010
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД в Области Плевен, Добрич и Монтана за срок от 12 месеца


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: CH-500 от 01.04.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 113570147, ул. Г.С.Раковски № 140, Република България, Република България 1000, София, Тел.: 02 8959118, Факс: 02 9549382

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД за 31 обекта в Области Плевен, Добрич и Монтана за срок от 12 месеца. Предложената от изпълнителя цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия и разходи за балансиране е 77.90 лева /MWh/, без включен ДДС

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

11.05.2015 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
473893.49 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Крайната стойност на договора (изплатената по договора сума) е формирана на база на реално потребените количества електрическа енергия за срока от 12 месеца по цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия и разходи за балансиране - 77,90 лева/MWh, без ДДС, както и размерът на определените от регулаторния орган и закона „задължения към обществото” и акциз. Настоящата информация на основание чл. 44, ал. 9 от ЗОП се изпраща в едномесечен срок от датата на окончателното плащане по договора 11.05.2015 г.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

01.06.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Пламен Костадинов Николов Мария Илиева Владимирова
Длъжност: Изпълнителен директор Прокурист