Версия за печат

01467-2015-0017

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЧЕЗ Разпределение България АД, ул. Цар Симеон № 330, За: Бисер Дихонов, Република България 1309, София, Тел.: 02 8958935, E-mail: biser.dihonov@cez.bg, Факс: 02 8272171; 02 8270332

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.cez-rp.bg/.

Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?CompanyId=20808.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Дирекция Доставки, бул. Европа № 2, За: Бисер Дихонов, Република България 1360, София, Тел.: 02 8958935, E-mail: biser.dihonov@cez.bg, Факс: 02 8272171; 02 8270332

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cez-rp.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Дирекция Доставки, бул. Европа № 2, За: Бисер Дихонов, Република България 1360, София, Тел.: 02 8958935, E-mail: biser.dihonov@cez.bg, Факс: 02 8272171; 02 8270332

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=25612&companyId=20808.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ЧЕЗ Разпределение България АД, ул. Цар Симеон № 330, За: Бисер Дихонов, Република България 1309, София, Тел.: 02 8958935, E-mail: biser.dihonov@cez.bg, Факс: 02 8272171; 02 8270332

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cez-rp.bg/.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на гр. София и София Област“, референтен № PPC15-002.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: На територията на гр. София и Област София обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
Код NUTS: BG41
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на гр. София и София Област“, референтен № PPC15-002. Предметът на настоящата поръчка е разделен на 7 /седем/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Изток“ в гр. София; Обособена позиция 2 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Запад“ в гр. София; Обособена позиция 3 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Север“ в гр. София; Обособена позиция 4 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Юг“ в гр. София; Обособена позиция 5 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Ботевград и Пирдоп“ в София Област; Обособена позиция 6 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Костенец и Самоков“ в София Област; Обособена позиция 7 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Сливница и Своге“ в София Област. - ОЦ “Изток“ обхваща следните общини в гр. София: Младост, Искър, Панчарево, Изгрев, Лозенец и Студентски град; - ОЦ “Запад“ обхваща следните общини в гр. София: Нови искър, Люлин, Възраждане, Връбница, Надежда, Банкя, Илинден, Красна поляна; - ОЦ “Север“ обхваща следните общини в гр. София: Средец, Сердика, Подуене, Слатина, Кремиковци, Оборище; - ОЦ “Юг“ обхваща следните общини в гр. София: Витоша, Овча купел, Красно село, Триадица; - ОЦ “Ботевград и Пирдоп“ обхваща следните общини в София Област: Ботевград, Правец, Етрополе, Пирдоп, Копривчица, Елин Пелин, Горна Малина, Златица, Чавдар, Челопеч, Мирково, Антон; - ОЦ “Костенец и Самоков“ обхваща следните общини в София Област: Костенец, Долна Баня, Ихтиман, Самоков; - ОЦ “Сливница и Своге“ обхваща следните общини в София Област: Сливница, Драгоман, Божурище, Костинброд, Годеч, Своге. Всеки участник може да участва само за една обособена позиция. Критерият за оценка е „Икономически най-изгодна оферта”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
2500000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

- Гаранция за участие. Всеки участник представя гаранция за участие за обособената позиция, за която участва, както следва: Обособена позиция 1 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Изток“ в гр. София – 4 000 лв. Обособена позиция 2 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Запад“ в гр. София - 4 000 лв. Обособена позиция 3 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Север“ в гр. София - 4 000 лв. Обособена позиция 4 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Юг“ в гр. София - 4 000 лв. Обособена позиция 5 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Ботевград и Пирдоп“ в София Област - 3 000 лв. Обособена позиция 6 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Костенец и Самоков“ в София Област - 3 000 лв. Обособена позиция 7 – Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Сливница и Своге“ в София Област - 3 000 лв. Размерът на гаранцията за участие е посочен и в документацията за участие. Участникът избира сам една от посочените по долу форми за гаранция за участие: - парична сума, преведена по сметката на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, – банка: Уникредит Булбанк - IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL; BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за участие в обществена поръчка с референтен № РРС15-002 и предмет: „Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на гр. София и София Област“, обособена позиция …………………………………………………………; - банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на “ЧЕЗ Разпределение България” АД в съответствие с образеца в документацията. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие следва да е най-малко един месец след изтичане на срока на валидност на офертата. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. - Гаранция за изпълнение. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител на съответната обособена позиция, се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от общата стойност на количествено-стойностната сметка (КСС). Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка „Уникредит Булбанк” АД, IBAN: BG43UNCR76301002ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение по обществена поръчка с референтен № РРС15-002 и предмет: „Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на гр. София и София Област“, обособена позиция …………………………………………………………………………; - банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от банка в полза на Възложителя „ЧЕЗ Разпределение България” АД, в съответствие с образеца в документацията и със срок на валидност най-малко 27 /двадесет и седем/ месеца от датата на издаването и. Когато участникът, избран за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на извършените работи, ще се извършва по ред, начин и условия описани в договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за изпълнението на обществената поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта по образец – (заглавна страница), съдържаща и представяне на участника. (Представянето на участника съдържа реквизитите посочени в Раздел VI от Документацията за участие, т. 1.1. до 1.4. вкл. от Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата); 2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП (съгласно образеца в документацията); 3. Копие на Удостоверение за регистрация на участника в Централен професионален регистър на строителя, издадено от Камарата на строителите в България за трета група, строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС – за строежи трета категория, съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС, придружено от копие на талона, удостоверяващ валидност на удостоверението към датата на подаване на офертата. 4. друга информация (по желание на участника); 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП. (съгласно образеца в документацията); 6. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнители (съгласно образеца в документацията). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители; 7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (представя се от лицето/лицата, посочено/и като подизпълнител/и, съгласно образеца в документацията); 8. Декларация от всеки подизпълнител за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (съгласно образеца в документацията); 9. Декларация за предоставен ресурс за изпълнение на предмета на поръчката. (представя се съгласно образеца в документацията за участие от лице, което предоставя ресурс на кандидата на основание чл. 51а от ЗОП); 10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. (съгласно образеца в документацията); 11. Документ за гаранция за участие. В зависимост от избрания от участника вид на гаранцията за участие, към офертата следва да се приложи: - копие на банков документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията за участие под формата на парична сума по посочената в обявлението банкова сметка или - оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с обявените от Възложителя в образеца; 12. Декларация за приемане условията на Споразумението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на етичните правила. (съгласно образеца в документацията); 13. Други документи или информация, представени по желание на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

За участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не се изисква представянето на документи относно финансово и икономическо състояние на участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Декларация от представляващия участника (съгласно образеца в документацията), съдържаща списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнено през последните пет години считано от датата на подаване на офертата. Минимално изискване: За посочения период участникът да е изпълнил строителство сходно и/или еднакво с предмета на поръчката, на обща стойност минимум А). 400 000 лв без ДДС за обособени позиции 1, 2, 3 и 4, Б). 300 000 лв без ДДС за обособени позиции 5, 6 и 7, формирана като сума от стойността от описаното в декларацията, изпълнено строителство. Под строителство сходно с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни и електро-монтажни работи по електропреносната/ електроразпределителната мрежа НН и СрН и/или ВН. Като доказателство, че декларираното строителство, участващо в покриването на минималното изискване, е изпълнено, участникът следва да представи документи и/или информация, в съответствие с разпоредбите на чл.51, ал.1, т. 2 от ЗОП. 2. Декларация от представляващия участника (съгласно образеца в документацията), съдържаща списък на лицата, които участникът ще използва за изпълнение предмета на поръчката. Минимално изискване (минималното изискване се отнася за всички обособени позиции): Участникът да разполага с минимум 16 (шестнадесет) лица, от които: - минимум 4 (четири) лица от декларирания ръководен, инженерно-технически персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, притежаващи средно или висше електротехническо образование и четвърта или пета квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ. - минимум 12 (дванадесет) лица от декларирания изпълнителски персонал, с трета или по-висока квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ. 3. Декларация от представляващия участника (съгласно образеца в документацията) за техниката и оборудването, които ще използва при изпълнение обекта на поръчката. Минимално изискване (минималното изискване се отнася за всички обособени позиции): Участникът да разполага минимум с: 1 бр. авто-багер, 1 бр. автокран над 10 тона, 1 бр. автокран над 25 тона, 2 бр. авто-вишки, 2 бр. товарни автомобили с товароносимост над 3.5 тона, 1 бр. товарен автомобил с товароносимост над 10 тона, 2 бр. моторни електроагрегати над 5kW и 2 бр. трамбовки.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Оценка на ценовото предложение (ЦО); тежест: 95
Показател: Оценка на техническото предложение (ТО); тежест: 5
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

PPC15-002

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
30 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се публикува в профила на купувача на интернет адрес: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/CompanyPublishedTenders.aspx?companyId=20808 в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки и до нея имат свободен и безплатен достъп всички заинтересовани лица. Документацията за участие може да се предостави и на хартиен носител след заплащане на цената, посочена в обявлението. Всяко лице, което желае да му бъде предоставена документация за участие на хартиен носител за негова сметка, може да заяви това на адрес: гр. София, бул. «Европа» № 2 или на факс: 02/8272171; 02/8270332 като изпрати копие на платежно нареждане за банков превод по посочената в обявлението банкова сметка или да я заплати на адреса, посочен в обявлението.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.07.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.07.2015 г.  Час: 11:00
Място

Република България, гр. София, бул. "Европа" № 2.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Представляващите участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица (при желание от тяхна страна).РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и чл. 121 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.06.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Изток“ в гр. София.
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на гр. София, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ОЦ „Изток“.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
400000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Запад“ в гр. София.
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на гр. София, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ОЦ „Запад“.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
400000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Север“ в гр. София.
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на гр. София, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ОЦ „Север“.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
400000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Юг“ в гр. София.
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на гр. София, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ОЦ „Юг“.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
400000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Ботевград и Пирдоп“ в София Област.
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на София Област, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ОЦ „Ботевград и Пирдоп“.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
300000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Костенец и Самоков“ в София Област.
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на София Област, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ОЦ „Костенец и Самоков“.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
300000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на ОЦ „Сливница и Своге“ в София Област.
1) Кратко описание

Предметът на поръчката включва изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи СрН и НН на територията на София Област, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД, ОЦ „Сливница и Своге“.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

3) Количество или обем

Съгласно документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС
300000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24