Версия за печат

00044-2015-0067

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, За: Велимира Бръчкова/инж. Ивета Колева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: v.brachkova@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.api.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=471.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Агенция Пътна инфраструктура, бул. Македония № 3, За: завеждащ деловодството при АПИ, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173246

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на пътища, включително пътни съоръжения към тях, част от републиканската пътна мрежа

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за изработване на технически проект и изграждане на осветление на: пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел „Петрич - Мелник” при км 425+180; пътен възел „Генерал Тодоров” при км 431+228; пътни връзки „Марикостиново” при км 433+355; пътни връзки „Петрич – Кулата” и „Кулата – Петрич” при км 435+020 на АМ „Струма” Лот 4 „Сандански – Кулата” от км 423+800 до км 438+500”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
област Благоевград
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител за изработване на технически проект и изграждане на осветление на: пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; пътен възел „Петрич - Мелник” при км 425+180; пътен възел „Генерал Тодоров” при км 431+228; пътни връзки „Марикостиново” при км 433+355; пътни връзки „Петрич – Кулата” и „Кулата – Петрич” при км 435+020 на АМ „Струма” Лот 4 „Сандански – Кулата” от км 423+800 до км 438+500”. Изработване на технически проект и изграждане на осветление на на АМ „Струма” Лот 4 „Сандански – Кулата” от км 423+800 до км 438+500: -пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; -пътен възел „Петрич - Мелник” при км 425+180; -пътен възел „Генерал Тодоров” при км 431+228; -пътни връзки „Марикостиново” при км 433+355; -пътни връзки „Петрич – Кулата” и „Кулата – Петрич” при км 435+020. Срокът за изпълнение на поръчката е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора. Договорът влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай, че в срок от 5 (пет) месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати договора едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна. Изпълнението се разделя на 2 етапа, а именно: Първи етап: включва изработване и съгласуване на Технически проект в обем и съдържание съгласно Заданието за проектиране и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти с времетраене 10 (десет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с предаване от Изпълнителя на Възложителя на изготвената разработка за разглеждане от ЕТИС на АПИ. Втори етап: включва изпълнение на строително - монтажни работи, с времетраене 35 (тридесет и пет) календарни дни. Срокът започва да тече от Началото на строителството (означава датата на съставяне и подписване на Приемо-предавателен протокол за предаване на строителната площадка) и е до датата на окончателното завършване на строително – монтажните работи (датата на подписване на Констативен приемо-предавателен протокол за установяване годността за приемане на строежа от комисия на Възложителя). След изготвяне на техническия проект и предаването му на Възложителя, срокът за изпълнение на договора, спира да тече до момента на издаване на Разрешение за строеж.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45233120, 71311220

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изработване на технически проект и изграждане на осветление на АМ „Струма” Лот 4 „Сандански – Кулата” от км 423+800 до км 438+500: -пътни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница; -пътен възел „Петрич - Мелник” при км 425+180; -пътен възел „Генерал Тодоров” при км 431+228; -пътни връзки „Марикостиново” при км 433+355; -пътни връзки „Петрич – Кулата” и „Кулата – Петрич” при км 435+020. Настоящата поръчка включва дейности по проектиране и строителство, както следва: Проектиране: Целта на проекта е изработване на технически решения за изграждане на осветителна уредба, предназначена за осигуряване на добра видимост на потребителите на пътищата през тъмните часове на денонощието и поддържане на безопасността на движението на пътните възли и връзки. Проектното решение трябва да осигури надеждно, ефективно и енергоспестяващо осветление на пътните възли и връзки, което ще допринесе за повишаване комфорта на участниците в движението. Проектното решение за осветителните уредби трябва да бъде съобразено с етапа на изграждане на пътните възли и връзки и да осигури безпроблемно изграждане без разрушаване и демонтиране на вече изградени пътни елементи. Строителство: Изпълнителят на поръчката следва да извърши СМР съгласно одобрения Технически проект и в съответствие със законовите разпоредби. След издаване на Разрешение за строеж за горепосочения обект и непосредствено преди започване на строителство, Изпълнителят се задължава да представи за одобрение технологично-строителна програма за изпълнение на строително-монтажните работи, необходими за реализиране на проекта, която да включва следната информация: -Вид дейност; -Количество и единична мярка; -Начало и край за изпълнение на съответната дейност.

Стойност, без да се включва ДДС
1500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

45

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева); Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. 2. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) на сто от общата Цена по договора без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, когато е представена под формата на банкова гаранция е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на 96 месеца след издаване на разрешение за ползване на строежа, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. 3. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ – централно управление; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBGBGSD – представя се копие на платежното нареждане/ вносната бележка, като в него се посочва и наименованието на настоящата ОП. б) безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя и изискуема при първо писмено поискване. Представя се в оригинал. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкови гаранции, то те трябва да бъдат представени в оригинал и да са издадени по приложените образци в документацията за участие или да съдържат същите, или по-добри условия за Възложителя. 4. В случай, че участник е заявил, че желае да получи авансово плащане, същото се предоставя в 30-дневен срок от влизане в сила на договора само срещу безусловна и неотменима банкова гаранция по образец на Възложителя или парична сума, покриваща стойността на аванса с ДДС. Авансът е в размер на 10% от стойността на договора с ДДС. 5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковите гаранции, съответно вносител на сумата по гаранциите. 6. Разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. 7. Възложителят освобождава гаранциите за участие или изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 8. Възложителят задържа, усвоява и възстановява гаранциите за участие, съгласно чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането по договора се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Общата цена за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по Договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора е окончателна и не се променя при промени в цените Строителните продукти, Оборудването и др. Промяна на цената за изпълнение на договора е възможна само в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки. Авансовото плащане се прихваща чрез приспадане на сума в размер на 10% от първото плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като остатъкът от аванса се прихваща в пълен размер от второто плащане по договора. Предвиждат се две плащания за всеки от етапите на изпълнение, като плащането за Етап 1 (ППР) следва да бъде в размер не по-голям от 5 % от стойността на Етап ІІ (СМР). Участникът избран за изпълнител посочва в офертата си стойността на поръчката и разпределението й по етапи. Плащанията се извършват в съответствие с проекта на договор, въз основа на: 1. доклад за извършените ППР/СМР, с приложени към него документи – надлежни доказателства за качеството на извършваните видове СМР; 2. сертификат за изпълнени ППР/СМР, съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3. данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на сертификата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всяко междинно плащане се извършва при фактическо завършване на всеки от двата етапа за изпълнение на обекта. Последното окончателно плащане се извършва след съществено завършване на Етап ІІ и съставяне и подписаване на Констативен приемо-предавателен протокол за установяване годността за приемане на строежа от комисия на Възложителя. При забавяне на дължимите плащания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 30 (тридесет) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за забавеното плащане в размер на законната лихва за забава за периода на забавата. Договорът влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай, че в срок от 5 (пет) месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати договора едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

При подписване на дог. за ОП участникът, опр.за Изпълнител, е длъжен да представи: 1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не включват всички случаи участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 2. Оригинал на Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от общата цена по договора без ДДС. 3. Копия от валидни полици за застраховки професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ, обезпечаващи професионалната му отговорност в качеството му на проектант и строител. Застраховките по тази точка, следва да са със застрахователна сума в размер на не по-малко от минималната застрахователна сума и минималния лимит на отговорността за отделно събитие за първа категория строежи за застраховката за дейността на Изпълнителя като проектант и строител, определени в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 4. Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. 5. В случай, че в офертата си участникът, избран за изпълнител е заявил ползването на подизпълнител/подизпълнители, при сключването на договора, той представя и оригинал на договора за подизпълнение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва: наименование на участника, наименование на общ.п-ка, адрес за кореспонденция, тел., факс и ел.адрес. Пликът с офертата съдържа 3 отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, к/о следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в к/о се поставят док-те, съгл. чл.56,ал.1,т.1–т.5, т.8,т.11–т.14 ЗОП, а именно: 1.Списък на документите и инф-ята, съдържащи се в офертата, подписан от участника.2. Представяне на участника – по образец – Пр. № 3. Представя се от уч-ка или ако участникът е обед-ние – от всяко ФЛ или ЮЛ, к/о участва в него. В това представяне се включва: посочване на единен ЕИК, съгл. чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща информация в съотв. със законодателството на държавата, в която уч-кът е установен, както и адрес, вкл. ел. за кореспонденция при провеждането на процедурата. Чуждестр. ЮЛ представят съотв. еквив. документ, изд. от съдебен или админ. орган в държавата, в която са установени. Част от това представяне е и декл. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП попълнена и подписана по приложения образец – Пр. № 4. 3. Нот-но зав. пълномощно на лицето, което представлява уч-ка в процедурата, к/о офертата не е подписана от управляващия и представляващ уч-ка съгласно актуал. му регистрация.4.При уч-ци обед-я – копие на договора за обед., а когато в договора не е посочено лицето, което представлява уч-те в обед-то -и док-нт, подписан от лицата в обед-то, в който се посочва представляващият. С този док-нт по безусл. начин сл. да се удостов. че уч-те в обед-то поемат сол. отг-ст за уч-то в ОП и за целия период на д-ра. Не се допуска промяна в състава на обед-то след изтичане на срока за подаване на офертите за уч-е, като всяка изв-на такава е осн. за отстраняване на уч-ка.5. Декл. за сол. отговорност, по обр-ца-Пр.№19подписана от представляващите уч-те в обед-то, в случаите, в които уч-к в проц-та е обед-е. 6. Документ за гаранция за уч-е. 7. Декл. за приемане на усл в проекта на договор, съгл. образеца - Пр. № 17. 8. Док. за упр.на проф.дейност/регистр. в ЦПРС за строежи І катег. или представянето на валиден еквивал. док-нт, доказващ регистрац. на уч-ка в някой от професион. или търг. рег-три на държ., в която е уст. или представянето на декл-ция или удостов-е за наличието на такава рег-ция от комп. органи, съгл. съотв. нац. закон. Док. за икон. и фин. съст-е и за техн. възм-ти и/или квалиф.; 9. Декл. по чл. 56,ал. 1,т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг уч-к в процедурата, съгласно чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Пр. № 8.; 10. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, по обр-ц-Пр.№ 26-Информация, че са спазени изискв-та за закрила на заетостта, вкл. миним. цена на труда и усл-та на труд, се предоставя от ИА ,,ГИТ”, НАП, НОИ и др.; 11. Декл.по ЗИФОД, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действ. собственици по образец – Пр. № 21, като е достатъчно декл. да бъде представена от едно от лицата,които могат самостоятелно да представляват уч-ка в обед-то; 12. Декл. за запознаване с определенията за Нередност и Измама–Пр № 18; 13. Дек-я. за ползване на ресурсите на трети лица–Пр. № 9 ако е прил. 14. Декл. за съгласие от подизпълнител-Пр. № 10. Плик № 2 с надпис „Предло- жение за изп. на поръчката“, като в него поставят док-те, свързани с изпълнението на поръчката, а именно: 1.Техническа оферта по обр-ц Пр.№ 5.при съблюд. на изискв-та на заданието за проект-не, техн. специфи-и на Възл. и съгл. Пр №25А и Пр.№25Б, изискв-та към офертата и усл-та за изп-е на п-та и срок за изп.; 2. График за изп-е на п-та по прим. обр-ц Пр.№6; 3.Декл-я по чл.33,ал.4 от ЗОП (ако е прил. по образец Пр. № 14). Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, к/о в него поставят док-те, св. с предлаганата цена за изпълнението на п-та -Ценова оферта (Предлагана цена) за изп. на п-та (в оригинал), съгл.Пр.№7.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Удостоверение от банка и/или 2. Годишен финансов отчет за последната финансово приключила година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В случай, участникът избере да използва документите по т. 2, Възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. В случай, че участник избере да използва документите по т. 1, той трябва да докаже наличието на бързо ликвиден финансов ресурс или достъп до такъв (например пари в брой, неотменима кредитна линия или подобни банкови кредитни инструменти). Достъпът до финансов ресурс трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. Участникът може да докаже съответствието си с изискването за икономическо и финансово състояние с възможностите на трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Наличие на финансов ресурс или достъп до такъв, необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки в размер не-по малък от 200 000 /двеста хиляди/ лева без ДДС. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването следва да бъде изпълнено от обединението или от участник в него.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 г., считано от крайния срок за подаване на заявления с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всяко строителство; кратко описание на дейностите, включени в строителството; списък с подкрепящи документи и др. Списъкът се попълва по приложения образец – Приложение № 11; 2.Заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица – различни от участника, доказващи изпълнението на строителството, включено в списъка по т. 1, а именно: информация за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи издали тези актове, стойността, датата на приключване изпълнението място и вид на строителството; или заверени от участника копия на документи, издадени от трети лица – различни от участника, доказващи изпълнението на строителствата, включени в списъка по т.1, а именно: удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт; или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 3. Списък за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка, попълнен по образец на Възложителя – Приложение № 20 към настоящата документация. 4.Списък с лицата по т. 3 дясна част, съдържащ: имена; образование и квалификация; специфичен опит; позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчкаи за експерта по б. „ В“ с посочени номер и дата на издаване на удостоверение за преминат курс на обучение по безопасност и здраве или номер и дата на издаване на еквивалентен документ.За експертите по букви „Б“, „Г“ и „Д“ се посочва номер и дата на издаване и валидност на притежаваното от експертите удостоверение за пълна проектантска правоспособност или номер и дата на издаване и валидност на еквивалентен документ за чуждестранните лица. Списъкът се попълва съгласно приложения към настоящата документация образец – Приложение № 12; 5. в случай че експерт/експерти посочен в списъка по т. 4. не е служител/работник на участника, този експерт представя декларация за ангажираност по образец – Приложение № 13. 6. Заверени от участника копия на издадените валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда. В случай че участникът е обединение, изискванията по този раздел се прилагат и съответно доказват от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности, квалификация и професионален капацитет с възможностите на едно или повече трети лица, за което представя декларация по образец - Приложение № 9 и като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.През последните 5 г., считано от крайния срок за подаване на офертите, участникът да е завършил успешно минимум един обект, сходен с предмета на обществената поръчка (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт) на осветителни инсталации на автомагистрали и/или пътища и/или улици и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън България. 2. Да има възможност да осигури машини и техническо оборудване, необходими за изпълнение на СМР за ОП, както следва: -Автомобили с монтирана подвижна работна площадка (автовишка) с минимална работна височина 10м – 2 броя; - автокран с минимална товароподемност 10 тона – 1 брой; - машина за хоризонтален сондаж – 1 брой; Оборудване за изпитване - сертифицирано за орган за контрол от вида С: - уред за измерване съпротивление на защитни заземителни уредби – 1 брой; - уред за измерване изолация на кабели до и над 1000V – 1 брой. 3. да разполага с екип от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на ОП, вкл. лица за осигуряване на контрола на качеството, със следните квалификация и професионален опит: А. Ръководител на проекта: Проф. област (квалиф.): електроинженер или аналог. спец-ст (ако образов. е придобито в държава, където няма подобни квалификации); Общ проф. опит по спец.: мин.5г.; Специф. опит: уч-е на позиция ръков-л на строеж или зам.ръков. на строеж в мин.2обекта сходни с предмета на п-та - ново стр-во, реконструк-я, осн. ремонт на осветит. инсталации на автомаг-ли и/или пътища и/или улици и/или на пътища с екв. х-ки извън България. Б. Инженер по част „Геодезия“: Проф.област (квалификация): инж.-геодезист или проф. квалиф-я техник по геодезия или аналог. спец. (ако образов. е придобито в държава, където няма подобни спец-ти) с пълна проект. правосп-ост; Общ проф. опит по спец.: мин. 5г.;В. Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа:Проф. област (квалиф.):стр. инж. или проф. квалиф. стр.техник; Общ проф. опит по спец.: мин. 5г.;Специф. опит: уч-е на такава позиция в мин. 1 обект сх. с предмета на п-та - ново стр-во, реконстр-я, осн. ремонт на осветит. инсталации на автомаг-ли и/или пътища и/или улици и/или на пътища с екв. х-ки извън Б-я. Г. Водещ проектант по част "Електро":Проф. област (квалиф.): електроинженер или аналог. спец-ст (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни квалификации), с пълна проект. правосп.; Общ проф. опит по спец.: мин. 5г.;Специф. опит: в проект-то на мин. 1 обект сх.с предмета на п-та - ново стр-во, реконструк-я, осн. ремонт на освет. инсталации на автомаг. и/или пътища и/или улици и/или на пътища с екв. х-ки извън Б-я. Д. Водещ проектант по част „Конструктивна”:Проф. област (квалиф.): стр. инж., спец. “Стр-во на сгради и съоръж.“, „Пром. и гражд. Стр-во“ или аналог. спец. (ако образов. е придоб. в държава, където няма подобни спец-ти), с пълна проект. правосп-ст; Общ проф. опит по спец.: мин. 5г.;Специф. опит: мин. 2г. специф.опит в проект-то на стр. констр-и. 4. Да има внедрени: система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: T – Техническо предложение ; тежест: 40
Показател: подпоказател проектно предложение; тежест: 15
Показател: подпоказател ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО; тежест: 25
Показател: Р - Цена за изпълнение; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
29.06.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача към датата на публикуване на обявлението.Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включителни като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи, лицата заплащат документацията на цената, посочена в този раздел (10 лв. с ДДС) по банкова сметка на възложителя БНБ-централно управление IBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC BN BBG BGSD. Лицето следва да изпише изрично процедурата, за която се отнасят документите и да посочи адрес, на който да му бъдат изпратени за негова сметка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
29.06.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.06.2015 г.  Час: 15:00
Място

Сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени (с изрично пълномощно) представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма "Транспорт"

VI.3) Допълнителна информация

Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците: Офертата не е изготвена на бълг. език; Не е представен някой от необх. док-ти по чл.56 от ЗОП; Налице са обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и чл. 47, ал. 2,т.1,2а,4 и 5 от ЗОП; Предст. оферта не отговаря на предв. обяв.ус-я на Възл-я и/или не отговаря на изискванията на чл.57,ал.2 от ЗОП; Уч-кът не отговаря на изискв-ята по Раздели ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3; Не е предст. Г-ция за уч-е и/или предст. Г-ция за участие не е на името на уч-ка или на уч-к в обед-ето,когато се участва под такава форма; Не е представен ориг-л или зав. копие на док-т за създаване на обед./сдруж./конс., когато се участва в процедурата под такава форма; Ако по реда на чл.68,ал.8,ал.9 и ал.11 от ЗОП се установи:липса на док-ти и/или несъответствия с критериите за подбор или с др. изисквания на Възл-я и/или не са представени липсващите док-ти и/или не са отстранени несъответствията,посочени в протокола на комисията и/или е представена невярна информация за доказване на съотв-ето м/у офертата и обявените от Възл-я критерии за подбор и/или не е представен някой от изискваните от Възл-я док-ти и/или има непопълнени данни и/или има данни, в противоречие с офиц. док-т, в исканите справки и приложения; При наличие на обстоятелствата по чл. 70 от ЗОП. Участник се отстранява ако не е разработил Техническата оферта (вкл. приложенията към нея - график за изпълнение линеен (Приложение № 6) и описанията по показателя Техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 25.А и Приложение 25.Б. Участник се отстранява ако се установи несъответствие между графика за изпълнение (Приложение № 6) и описанията, част от Техническата оферта. Участник се отстранява от участие в процедурата, в случай че е предложил цена над определената от Възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като срокът за обжалване е съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Решенията на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата по реда на Глава 11 от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП лица в 10-дневен срок. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата се подава едновременно до КЗК и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалба не може да се подава пред КЗК след сключването на договор за обществена поръчка.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.05.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ