00045-2015-0007

BG-Пловдив: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов №15А, За: Eкатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Eкатерина Манчева, Ива Панайотова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.

Електронен достъп до информация: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150529xAKa588197.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Пране и стерилизация на инструментариум, работно облекло и постелъчен инвентар за нуждите на „КОЦ-Пловдив”ЕООД

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
БАЗА на изпълнителя
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Пране и стерилизация на инструментариум, работно облекло и постелъчен инвентар за нуждите на „КОЦ-Пловдив”ЕООД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

по спесификация

Стойност, без да се включва ДДС
170000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие – Участниците са длъжни да представят като част от офертата си гаранция по реда на чл. 59, ал. 1, и ал. 2, в размер на 850 лв. (осемстотин и петдесет лева). Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата на Възложителя; парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя: „КОЦ-Пловдив” ЕООД, Общинска банка АД Пловдив, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG21SOMB91301010160501; или банкова гаранция – оригинал. Гаранция за изпълнение на договора – Участникът, определен за изпълнител, при подписването на договора, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя: „КОЦ – Пловдив” ЕООД, Общинска банка АД, Пловдив, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG21SOMB91301010160501; или банкова гаранция – оригинал. Общият размер на гаранцията за изпълнение е 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС, за които участникът е избран за изпълнител по обществената поръчка; Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

разсрочено от 30 (тридесет) дни

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения, които отговарят на предварително обявените условия в обявлението за обществена поръчка и условията на Възложителя, описани в конкурсната документация. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който : 1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 2. e обявен в несъстоятелност; 3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 4. е представил оферта, която е непълна или е в несъответствие с обявените условия и изисквания в настоящата документация за участие; 5. е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП се прилагат за : а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; е) при ЕТ – за физическото лице търговец ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка участници: 1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП с декларация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък на услугите, извършени през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 2. Декларация (свободен текст) за наличие на собствена или наета материална база, в която участникът ще извършва услугата предмет на обществената поръчка. (В декларацията следва да се опише материална база с която разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка); 3. Декларация (свободен текст) за техническо оборудване, с което разполага кандидата за изпълнение на обществената поръчка. (В декларацията следва да се опише техническото оборудване, с което разполага кандидата за изпълнение на обществената поръчка); 4. Декларация (свободен текст) за наличие на собствени, наети, на лизинг или предоставени от трети лица транспортни средства. Представят се ксерокопия на талони на МПС и доказателства, че декларираните транспортни средства са на разположение на кандидата за срока на изпълнение на поръчката; 5. Декларация (свободен текст), че участникът разполага с адекватен брой автоклави (за извършване на стерилизация в температурен диапазон 121 – 134 градуса по Целзий) и адекватен брой перални машини, имащи възможност за нискотемпературна стерилизация с плазма, с които да е в състояние да извършва обема на услугата. 6. Списък на техническите лица, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнение на обществената поръчка, като участникът трябва да разполага с поне трима оператора на автоклави; 7. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008; 8. Участниците следва да представят декларация, че отговарят на изискванията на Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. (Приложение № 11). 9. Оферта (Приложение № 12) 10. Попълнен проект на договор по приложен образец, подписан и подпечатан от участника, без да се посочва цената и други параметри, посочени като критерии за оценка на офертите. /Приложение №13/ 11. Декларация (свободен текст), представена от участника за срок на валидност на офертата – прилага се като отделен документ. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 120 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите; 12. Декларация (свободен текст), представена от участника за срока на отложено плащане в календарни дни. Срокът на отложено плащане не може да бъде по-кратък от 30 (тридесет) дни.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.07.2015 г.  Час: 15:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

в брой или по банков път

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.07.2015 г.  Час: 15:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

бул. "Васил Априлов"№15А

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.05.2015 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ