Версия за печат

00185-2015-0006

BG-Белослав: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: арх.Анелия Вълканова, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: Гл.архитект, Гл.юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http://beloslav.org/subsection-126-28052015.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белослав по 3(три) обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр.Белослав кв. "Младост", бл.1. Обособена позиция 2: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр. Белослав, кв. "Младост", бл.5. Обособена позиция 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр.Белослав
Код NUTS: BG33
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белослав по 3(три) обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр.Белослав кв. "Младост", бл.1. Обособена позиция 2: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр. Белослав, кв. "Младост", бл.5. Обособена позиция 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18. Обследванията да са в обхват и съобразно с изискванията на Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В случай на липсваща първична техническа документация за сградата, обследването включва и възстановяването и в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания. При изготвяне на енергийното обследване изпълнителя следва да се придържа към икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление «С» в съответствие с Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71210000, 71251000, 71314300, 71314310, 71621000, 71630000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради
Услуги по технически анализ и консултантски услуги
Услуги по технически изпитвания и контрол

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Избраният Изпълнител по тази процедура трябва да извърши следните дейности в многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ по всяка обособена позиция: • изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; • изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ, в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане. Прогнозните стойности по обособените позиции са следните: Обособена позиция 1: 21 522.00 лева без включен ДДС; Обособена позиция 2: 17 505.00 лева без включен ДДС Обособена позиция 3: 20 037.00 лева без включен ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
59064 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в размер на 1 % от прогнозната стойност на поръчката без ДДС, както следва: Обособена позиция 1: 215,22 лв. (двеста и петнадесет лева и 22ст.) ; Обособена позиция 2: 175,05лв. ( сто седемдесет и пет лева и 05 ст.);Обособена позиция 3: 200.37лв. (двеста лева и 37 ст.); Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: “Инвестбанк”АД – Варна, IBAN: BG 03 IORT 7377 3310 3000 03 BIC: IORT BGSF; Ако Участникът представя Банкова гаранция за участие, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията приложени в документацията. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Белослав или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде минимум 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертите, посочен в Обявлението за обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, освен ако не коригират несъответствието при прилагане на чл.68, ал.8 и 9 от ЗОП. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциитеза участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на сключения договор без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за потенциален Изпълнител представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка: “Инвестбанк”АД – Варна , IBAN: BG 03 IORT 7377 3310 3000 03, BIC: IORT BGSF Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 60 дни от датата на приключване на срока на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията Образец. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Договорът не се сключва преди изпълнителя да представи гаранция за изпълнение. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда авансово плащане в размер на 35 % от стойността на договора в срок от 5 /пет/ календарни дни от получаване на средствата от „Българска банка за развитие“АД. (2) Авансовото плащане се извършва след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална фактура и банкова гаранция за размера на авансовото плащане с ДДС. Окончателното плащане от стойността на договора ще бъде извършено в срок до 7 /седем/ работни дни, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, след подписването на който, предмета на договора се счита за изпълнен, издаване на оригинална фактура и получаване на средствата от „Българска банка за развитие“АД.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице. В случая към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в документацията за участие. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал. 5 от ЗОП. С офертата си участникът може без ограничения да предлага ползването на подизпълнители при изпълнение на поръчката. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и ал.5 от ЗОП. Изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от Закона. Външните експерти, участвали в разработване на документацията не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази процедура.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. 2. Представяне на участника; 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата– представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 4.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 5. Документ за внесена гаранция за участие; 6. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП; 7. Договор за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице); 8. Декларация от членовете на обединението/консорциума - ако е приложима.9. Декларация, че участникът е запознат с всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; 10. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки; При подписването на декларацията следва да се има предвид следното: "Минимална цена на труд" според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година; Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, опазване на околната среда: МОСВ: Информационен център на МОСВ:работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Лице за контакт: Елена Грошева; Телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/; Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: МТСП: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица №2,Телефон: 02 8119 443; 13. Доказателства за техническите възможности и квалификации на участника..14. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; 15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва. В случай, че участник няма да използва ресурсите на подизпълнител, декларация не се попълва и не се прилага. 16. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” Техническото предложение, включващо и срок за изпълнение, следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация Към Техническото предложение се прилага и декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП /свободен текст/ - ако е приложима. Плик №3: „Предлагана цена”- Ценовата оферта се подготвя от участника на хартиен носител;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. Забележка: Доказателството за извършена услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Декларация – списък на екипа, който ще вземе участие при изпълнение на поръчката. Списъкът следва да съдържа проектанти с пълна проектантска правоспособност за оценка на характеристиките на строежите по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, съгласно техническата спецификация, по следните специалности - Архитектурна, Конструктивна, Ел. инсталация, Отопление и вентилация, Водопровод и канализация, Пожарна и аварийна безопасност. В списъка се посочва и физическото лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", което отговаря на изискванията на чл. 142, ал. 10 ЗУТ, както и лицата–консултанти по енергийна ефективност, определени с Наредбата по чл. 23 а, ал.9 от ЗЕЕ(отм), които ще вземат участие при изпълнение на настоящата поръчка. Забележка: Декларацията се попълва, независимо дали участникът е юридическо лице, определено в чл. 176в от ЗУТ, или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. 3.Декларация - свободен текст, с която участникът декларира, че е вписан публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕ. 4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката. * Под „еднаква/сходна” услуга следва да се разбира изпълнението на всяка една от дейностите, включени в обхвата на поръчката, а именно: обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти, без оглед на това дали услугите са изпълнявани заедно или отделно. 2.Участникът следва да разполага с екип от следните експерти за изпълнение на поръчката: Обследването на строежите се извършва от лицата, определени в чл. 176в от ЗУТ, а именно Консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Когато обследването се извършва от Консултант, в състава му се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност за оценка на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ. Съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, физическите лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна“, следва да са включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в "Държавен вестник" или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. - Лицата, които ще извършат обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите е необходимо да са вписани в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие по чл.44 ал.1 от ЗЕЕ (или по чл. 23а, ал.1 от отм. ЗЕЕ ). Лицата посочени от участниците следва да не са участвали или да не участват пряко или посредством наетия от тях персонал при проектирането, изграждането и експлоатацията на някой от обектите, за които извършват обследване и да не са участвали в изпълнението на мерки за повишаване на енергийната му ефективност. За изпълнението на дейностите по обществената поръчка, Участникът следва да разполага най-малко с един екип от правоспособни специалисти по следните части: Архитектура; Конструкции; Електро; ОВК; ВиK и Пожарна и аварийна безопасност. Техническите лица следва да притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. 3. За изпълнение на предмета на поръчката, участникът следва да разполага с необходимите калибрирани уреди и инструменти за обследване на строителните конструкции и инсталации, с необходимата измервателна и изпитвателна апаратура и техника, уреди и инструменти за измерване на осветеност, за шум, за електроизмервания, и др. уреди за определяне на нормативно определени показатели. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ! Предложената апаратура следва да осигурява безразрушителни методи за конструктивно обследване на сградата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

За „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на технически паспорти на сградите“: Обследването на строежите се извършва от лицата, определени в чл. 176в от ЗУТ, а именно Консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Когато обследването се извършва от Консултант, в състава му се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ. Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им се включват физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност за оценка на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ. За „Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) с оглед изпълнение на мерки за енергийна ефективност в одобрените многофамилни жилищни сгради“: Лицата, които ще извършат обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите е необходимо да са вписани в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие по чл. 44, ал.1 от ЗЕЕ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.06.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.06.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала в сгратата на общинска администрация Белослав, гр.Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия при условията и по реда, предвидени в чл. 68 в съответствие с изискванията на чл. 34 от ЗОП на мястото, датата и часа, посочени в обявлението за възлагане на обществената поръчка и по реда на тяхното постъпване след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянетоРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл.64 ал.3 от ЗОП, сроковете по ал.1 са намалени, тъй като обявлението е изпратено по електронен път. Посочване на средствата за обмен на информация между Възложителя и участниците, съгласно чл. 58б, ал. 2 от ЗОП: Комуник. между Възложителя и участниците се осъществява на български език. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на общ. поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията. Всички комуник. и действия на Възложителя и на участниците, свързани с наст. процедура, ще са в писмен вид. Възложителят и неговите служители не могат да дават обвързващи разяснения по телефона. Обменът на информация ще се извършва по пощата, по факс, по електр.път при условията и по реда на Закона за електр. документ и електр. подпис или чрез комбинация от тези средства, по избор на Възложителя. При комуник. по факса, Възложителят ще запазва потвърждение от факс апарата за доставяне на съобщението. Всички комуник. от участници до Възложителя трябва да са с посочено наимен. на участника, имената на съответното лице за контакт във връзка с процедурата и посочени комуник. канали (адрес, факс, телефон, електронна поща).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедурата; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител. Жалба може да се подава от всяко от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр.Белослав кв. "Младост", бл.1.
1) Кратко описание

Обособена позиция 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр.Белослав кв. "Младост", бл.1. Обследванията да са в обхват и съобразно с изискванията на Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В случай на липсваща първична техническа документация за сградата, обследването включва и възстановяването и в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания. При изготвяне на енергийното обследване изпълнителя следва да се придържа към икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление «С» в съответствие с Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71251000, 71621000, 71630000, 71314300, 71314310, 71631300

Описание:

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по технически анализ и консултантски услуги
Услуги по технически изпитвания и контрол
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради
Услуги по технически контрол и проверка на сгради

3) Количество или обем

Обособена позиция 1: Жилищен блок в гр.Белослав кв. "Младост", бл.1., бр.етажи - 5; ЗП- 717,40кв.м., РЗП- 3587,00кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
21522 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 2: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр. Белослав, кв. "Младост", бл.5.
1) Кратко описание

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр. Белослав, кв. "Младост", бл.5. Обследванията да са в обхват и съобразно с изискванията на Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В случай на липсваща първична техническа документация за сградата, обследването включва и възстановяването и в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания. При изготвяне на енергийното обследване изпълнителя следва да се придържа към икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление «С» в съответствие с Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71251000, 71621000, 71630000, 71631300, 71314300, 71314310

Описание:

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Услуги по технически анализ и консултантски услуги
Услуги по технически изпитвания и контрол
Услуги по технически контрол и проверка на сгради
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради

3) Количество или обем

Жилищен блок в гр. Белослав, кв. "Младост", бл.5., бр.етажи - 4; ЗП- 729,40кв.м., РЗП- 2917,60кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
17505 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция 3: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18.»
1) Кратко описание

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследвания за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорти на жилищен блок в гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18.» Обследванията да са в обхват и съобразно с изискванията на Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. В случай на липсваща първична техническа документация за сградата, обследването включва и възстановяването и в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания. При изготвяне на енергийното обследване изпълнителя следва да се придържа към икономически най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление «С» в съответствие с Наредба №7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71251000, 71314300, 71314310, 71621000, 71630000, 71631300

Описание:

Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради
Консултантски услуги по ефективност на електрически системи
Технически консултации по отоплителни инсталации на сгради
Услуги по технически анализ и консултантски услуги
Услуги по технически изпитвания и контрол
Услуги по технически контрол и проверка на сгради

3) Количество или обем

Обособена позиция 3: Жилищен блок в гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18, бр.етажи - 5; ЗП - 667,90кв.м., РЗП- 3339,50 кв.м.

Прогнозна стойност, без ДДС
20037 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60