Версия за печат

00267-2015-0048

BG-Пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Ралица Шехова - юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656780, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150504rauH1442761.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Елеонора Димитрова; Милена Трифонова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт на покривна хидроизолация на ,,Централен клуб на пенсионера” находящ се на бул. ,,Васил Априлов” №100 - гр. Пловдив”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Централен клуб на пенсионера, находящ се на бул. ,,Васил Априлов'' №100 - гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е извършването на СРР, свързани с Ремонт на покривна хидроизолация на ,,Централен клуб на пенсионера" находящ се на бул. ,,Васил Априлов" №100 - гр. Пловдив. Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя (Приложение №1). Изпълнението на всички видове СРР и други дейности на обекта трябва да са съобразени с изискванията на техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в Република България.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45261900, 45261910

Описание:

Работи по ремонт и поддържане на покриви
Ремонт на покривни конструкции

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Основните дейности, предмет на поръчката включват: › Отстраняване и сваляне на покрива на защитна посипка от речна баластра с дебелина 4мм.; › Демонтаж и монтаж на поцинкована ламарина по бордовете; › Демонтаж, сваляне на покрива и извозване до сметище на компрометирана стара хидроизолация; › Очукване и сваляне от покрива на подкожушена циментова замазка под стара хидроизолация 30%; › Грундиране на бетонови повърхности за полагане на хидроизолация 1/3; › Полагане на първи пласт хидроизолация от материал на битумна основа с дебелина 4мм.(4,5 кг/м. кв.)1/3; › Полагане на втори пласт хидроизолазия от материал на битумна основа с деб. 4мм. (4,5 кг./м.кв) с минерална посипка; › Възстановяване на отлепени и повредени декоративни плоскости прилепени към тавана на помещенията на клуба ; Посочената прогнозна стойност е лимитна.

Прогнозна стойност без ДДС
4166 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 40,00 лв. Гаранцията за участие може да се представи като парична сума, внесена по банковата сметка на община Пловдив, или като банкова гаранция, която задължително трябва да бъде представена в оригинал и със срок на валидност не по-кратък от 100 (сто) дни, считано от датата на подаване на офертата. Когато се представя банкова гаранция за участие или гаранция под формата на парична сума, условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61 от ЗОП; Гаранцията за изпълнение на договора е определена на 2 % (два процента) от стойността на договора без включен ДДС. При представяне на банкова гаранция за изпълнение същата трябва да бъде със срок на валидност минимум 30 дни след окончателното приемане на изпълнението на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранция за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Банкова сметка на Община Пловдив: Обслужваща банка - ТБ Инвестбанк АД – Клон Пловдив Банкова сметка - IBAN - BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Банков код - BIC -IORTBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Източник на финансиране на обществената поръчка е Община Пловдив, като средствата са заложени в бюджета за 2015-та година. Предвиждат се авансово, междинно и окончателно плащанe като условията за разплащане са подробно разписани в проекта на договор- Приложение №2 към документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в ЗОП и предварително обявените от възложителя условия. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи от минимум ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно ЗУТ или в съответен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се предоставя възможност за представяне на варианти в офертите. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 3. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка и настоящата документация за участие. 4. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата всеки участник за когото е налице нарушение на забраната по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 5. Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 6.В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка обединението следва да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ, като представи пред Възложителя: заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка е обединение от чуждестранни физически и/или юридически лица, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи документ за регистрация от чуждестранната държава, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със съдържание, както следва: 1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор” - в който се поставят документите изисквани от възложителя, отнасящи се до административното съответствие и допустимостта на участниците. 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 1.2. Оферта – по образец Приложение №3 (оригинал) Документа „Оферта” включва и представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, поради което към същата се прилагат следните документи и/или информация: ›Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец Приложение №3а (оригинал); ›Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи от минимум IV-та категория (заверено копие) или декларация (свободен текст), че участника е вписан в Централния професионален регистър на строителя като се посочи и ЕИК, под който може да бъде намерен в електронния портал на сайта на Камарата на строителите в България. Чуждестранните лица представят еквивалентни документи в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени. ›Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (свободен текст) – представя се за всеки от посочените от участника подизпълнители, само в случай, че има такива; 1.3. При участници обединения - копие на договора за обединение или споразумението за създаване на обединението, а когато в договора/споразумението не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 1.4. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, в размера и при условията описани в обявлението за обществена поръчка. 1.5. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – по образец Приложение №4 (оригинал); 1.6. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец Приложение №5 (оригинал; 1.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - по образец Приложение №6 (оригинал); 1.8. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника, съгласно посоченото в обявлението за обществена поръчка (Раздел ІІІ.2.3), както и в условия и указания към документацията (Раздел III, т.2); 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №7, с приложен линеен график за изпълнение на строително-монтажните дейности. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена”: На плика се посочва името на участника. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №8, с приложени количествено-стойностна сметка - по образец Приложение №8а и анализни цени, в които часовата ставка следва да осигурява минималната работна заплата в строителството. Всички документи в офертата се представят на български език, без корекции и поправки. Документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български език. Документи за регистрация, издадени на чужд език се представят и в официален превод по смисъла на §1, т. 16а от ДР на ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата.
Минимални изисквания: Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците в процедурата.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участника следва да представи списък (по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП) на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата за участие. Списъка се представя в оригинал, подписан и подпечатан от участника. Към списъка следва да бъдат приложени доказателства за успешното изпълнение на посочените в списъка строително-монтажни работи. Участника преценя кои от изброените в чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП документи и/или информация да представи, така че от тях да е видно изпълнението на минимално изискуемия брой обекти, свързани с предмета на поръчката. 2. Декларация от участника, че ще достави материали отговарящи на техническите изисквания към вложените строителни продукти, съгласно ,, Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителни продукти'' на МС.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да притежава опит, съобразно предмета на поръчката, поради което следва, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата за участие, да е изпълнил успешно строителството на минимум 1 (един) обект, включващи ремонтни дейности на сгради. 2. Влаганите материали и изделия следва да отговарят на технически изисквания към вложените строителни продукти, съгласно ,,Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителни продукти'' на МС.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок на изпълнение (С) ; тежест: 30
Показател: Цена (Ц); тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.07.2015 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.07.2015 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

100

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.07.2015 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл."Стефан Стамболов" №1, етаж 3, зала 36.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в това число и на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, изброени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Всеки участник трябва да направи оглед на обекта - лице за контакт за огледа е инж. Надежда Петрова – гл.инженер в Район ,,Централен'' при Община Пловдив, моб.тел: 0878 484 041, или заместващ го служител в случай на ползване на отпуск.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ