Версия за печат

00056-2015-0008

BG-Харманли:

РЕШЕНИЕ

Номер: 424 от 26.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Харманли, пл. Възраждане, За: Цвета Черкезова, България 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Място/места за контакт: Община Харманли

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/obshhestveni-porchki/obsledvane/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” за изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли” Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли” Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли”

II.3) Кратко описание на поръчката

изпълнение на дейности и изготвяне на документация по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли” Обособена позиция 2: Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли” Обособена позиция 3: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за съответно предписаните конкретни мерки за енергийна ефективност, във връзка с изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” на одобрените за 100% безвъзмездно финансиране по програмата сгради на територията на Община Харманли” Цел на обществената поръчка Целта, която следва да бъде постигната с възлагането на настоящата обществена поръчка е сключване на договор за изпълнение на горепосочената обществена поръчка по конкретните обособени позиции.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

70000000, 71000000, 71600000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Услуги по технически изпитания, услуги по анализ и консултантски услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 340 от 30.04.2015 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2015-664757
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 56-2015-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

664757

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.04.2015 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Налице е хипотезата на чл.39, ал.1, т.6 във връзка с чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП- Възложителят прекратява процедурата поради установени нарушения при откриването й, които не могат да бъдат отстранени без това промени условията, при които е обявена процедурата. Следователно по всяко време в хода на процедурата от момента на обявяването й, Възложителят има право да постанови решение за прекратяване на обществената поръчка на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП. В обявлението за обществената поръчка относно критериите за подбор в Раздел ІІІ.2 „Условия за участие“ се препраща към документацията за участие, което е в нарушение на чл.25, ал. 2, т.6 от ЗОП, тъй като не се съдържа информация относно критериите за подбор. В раздел IV. 3. 6 „Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие“ от Обявлението за обществена поръчка е пропуснато да се отбележи, че офертите могат да се подават само на български език и по този начин е допуснато противоречие в документацията и обявлението. В образеца на техническото предложение е допуснато съществено противоречие, което не може да бъде отстранено и което съответно може да постави участниците в заблуждение и нарушение на условието, съгласно документацията за участие „Ценова оферта” – по образеца от документацията, поставен в Плик №3 с надпис: „Предлагана цена“ - Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в поръчката. Предвид гореизложеното и факта, че срокът за извършване на промяна чрез решение за промяна по чл. 27а, ал.3 от ЗОП е изтекъл, Възложителят прекратява с мотивирано решение на основание чл. 39, ал.1, т. 6 от ЗОП поради установени нарушения при откриването, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена горепосочената обществена поръчка.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Михаил Христов Лисков
Длъжност: Кмет на Община Харманли