Версия за печат

00022-2015-0011

BG-Асеновград: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл.Акад.Николай Хайтов №9, За: Айтен Салим, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/admin/?q=porachka/editstep&porachkaid=4.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предметът на настоящата поръчка е: „ПОДДРЪЖКА НА ОБЩЕСТВЕНО /УЛИЧНО И ПАРКОВО/ ОСВЕТЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ /ЗНАКОВО СТОПАНСТВО/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Община Асеновград
Код NUTS: BG42
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„ПОДДРЪЖКА НА ОБЩЕСТВЕНО /УЛИЧНО И ПАРКОВО/ ОСВЕТЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ /ЗНАКОВО СТОПАНСТВО/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”. Настоящата поръчка се възлага поради необходимостта от извършване на поддръжка, текущ и авариен ремонт на съществуващите системи за улично осветление на територията на община Асеновград.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000, 50000000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Услуги по ремонт и поддръжка

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническите спецификации

Прогнозна стойност без ДДС
250000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на: 3000.00 три хиляди/ лева. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на поръчката. 1. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията . Гаранцията може да бъде внесена като парична сума в касата на Община Асеновград пл."Акад.Никоай Хайтов"9, или да бъде преведена по по сметка на Община Асеновград - „Инвестбанк” АД, IBAN: BG54IORT73753304000003, BIC: IORTBGSF или да бъде представена под формата на банкова гаранция със същия размер и срок, равен на срока на валидност на офертата съответно срок за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящата обществена поръчка е Община Асеновград.Възложителят ще заплаща възнаграждението за всеки обект след осигурено финансиране до размера на действително извършените дейности, след представяне на коректно изготвени и попълнени необходими документи за съответния обект и фактура. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обектите по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията. Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение - Приложение № 14.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта по образец – Приложение № 1; 2. Списък на документите, които съдържа офертата на участника с отбелязана страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от представляващия участника; 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 4. Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция); 5. Административни сведения за участника - Приложение № 2; 6. Декларация в която е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 7. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура - Приложение № 3; 8. Декларация по чл. 47 от ЗОП (за участника)- Приложение № 4; 9. Декларация по чл. 47 от ЗОП (за подизпълнителя) - Приложение № 5; 10. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители, в която е отразено видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - Приложение № 6;11. Оригинален договор с подизпълнител (важи за всеки отделен подизпълнител);12. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Приложение № 8;13. При участници обединения - нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;14. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участникът е обединение/консорциум) - Приложение № 9;15. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участникът е обединение/консорциум) - Приложение № 10;16. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка: - Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП - списък (съгласно образец Приложение № 13) списък - декларация на договорите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години - Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи); 17. Декларация от участника в свободен текст, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на договора. 18. Декларация (по образец съгласно Приложение № 15) за приемане условията на проекто-договора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП; 19. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен 20. Декларация по чл.56, ал.1 т.6 от ЗОП- Приложение № 16; 21. Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявлението и/или документацията за участие. 22. Предложение за изпълнение на поръчката - Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (свободен текст), ако е приложима; - Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие. 23.Ценово предложение - Приложение № 10 ведно с остойностени Спецификации Приложение № 11.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Кандидатите или участниците могат да докажат наличието на финансов ресурс с един или няколко от следните документи: - удостоверение от банка - годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има собствен финансов ресурс и/или кредитна линия, и/или еквивалентен финансов инструмент, в размер не по-малък от 100 000 (сто хиляди) лева за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки и други.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участниците следва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 2 (два) договора с предмет сходен с предмета на поръчката, а именно с предмет: поддръжка на обществено улично осветление и поддръжка на вертикална сигнализация /2012, 2013 и 2014г./ в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си. 2. Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи). Към списъка се прилагат доказателства за собственост, респективно основанието на което участника ще ползва конкретното оборудване. За удостоверяване на основанието за ползване на строителните машини и техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство в случай, че участника бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. За изпълнението на поставеното изискване участника в процедурата може да се позовава на ресурсите на други физически или юридически лица, като представи някои от горепосочените документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси. 3. Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 4. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 5. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 6. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност„ за дейност строител – общ лимит мин. 4 000 000 лв., а за едно събитие – мин. 2 000 000 лв., придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора; 7. Участникът да разполага с удостоверения от камарата на строителите в България: - за трета група /строежи от енергийната инфраструктура/, строежи от първа до трета категория - за пета група /отделни видове СМР, съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство”.
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 2 (два) договора с предмет сходен с предмета на поръчката, а именно с предмет: поддръжка на обществено улично осветление и поддръжка на вертикална сигнализация /2012, 2013 и 2014г./ в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си. 2. Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи). Към списъка се прилагат доказателства за собственост, респективно основанието на което участника ще ползва конкретното оборудване. За удостоверяване на основанието за ползване на строителните машини и техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство в случай, че участника бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. За изпълнението на поставеното изискване участника в процедурата може да се позовава на ресурсите на други физически или юридически лица, като представи някои от горепосочените документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси. 3. Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 4. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 5. Сертификат за разработена и внедрена интегрирана за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. 6. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност„ за дейност строител – общ лимит мин. 4 000 000 лв., а за едно събитие – мин. 2 000 000 лв., придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора; 7. Участникът да разполага с удостоверения от камарата на строителите в България: - за трета група /строежи от енергийната инфраструктура/, строежи от първа до трета категория - за пета група /отделни видове СМР, съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство”.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Технически и качествени параметри на изделия; тежест: 30
Показател: Най изгодни ценови и финансови параметри на офертата; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.07.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Цената на документацията е 6 /шест/ лева с вкл. ДДС. Документацията за участие се публикува в профила на купувача -на интернет адрес: www.assenovgrad.com в първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението в Регистър обществени поръчки на АОП. Документацията може да бъде получена и на място, до датата посочена в обявлението, всеки работен ден от 09,00 до 16,30 часа в Административната сграда на Община Асеновград – гр. Асеновград, пл. “Акад. Н. Хайтов” № 9, Информационен център, срещу представяне на документ за платени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, в касата на Общината. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма, за тяхна сметка, след предварително писмено заявление на факс: 0331/41057, заедно с копие от платежното нареждане за внесени невъзстановими 5 (пет) лева, без ДДС, по банкова сметка на възложителя: „Инвестбанк” АД, IBAN: BG50IORT73758404020000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане 447000, реквизити за издаване на фактура, адрес за кореспонденция, телефон, факс и лице за получаване на документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.07.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.07.2015 г.  Час: 10:30
Място

Сградата на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл."Акад.Николай Хайтов" №9, зала 305

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да прсъстват представители на участниците, на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно гл. XI от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ