Версия за печат

01605-2015-0007

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 8 от 26.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: инж.В.Трифонова; инж.Е.Андонова, Република България 1080, София, Тел.: 0887 330190; 0886 301815, E-mail: [email protected], Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки; Отдел Енергийна ефективност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.5 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Допълнителна доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на измервателни системи за тягова електроенергия за eлектрически подвижен състав, от изпълнителя по договор № 121/31.07.2014 год.”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

„БДЖ–Пътнически превози” ЕООД е Възложител по смисъла на чл.7,т.5 във връзка с чл.7в, ал.1 от ЗОП.На основание чл.103,ал.1 от ЗОП секторните възложители вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление.В настоящия случай са налице условия за провеждане на процедура на договаряне без обявление тъй като от изложената фактическа обстановка, за изпълнение на изискванията на чл.120,ал.6 от Закона за енергетиката и чл.87,ал.3 от Правила за търговия с електрическа енергия и на Решение т.2.4 от протокол №10 от6.11.2014 год., на Съвета на директорите на «Холдинг БДЖ» ЕАД, е необходимо извършването на допълнителни доставки на елементи на системата за търговско измерване на тягова електроенергия от същия доставчик, който в момента доставя такива елементи по сключения Договор № 121/31.07.2014 год. Тъй като поделение „Електроразпределение” към ДП „НКЖИ” притежава лиценз №Л-327-19/17.05.2010г. за отчитане и разпределяне тягова електроенергия за системата на железопътния транспорт, е необходимо допълнителните системи за търговско измерване на ел. енергия за 16бр. електрически подвижен състав да отговарят на вече съгласуваните проекти за монтиране на системи за търговско измерване и на техническите характеристики на системите, доставяни и инсталирани в момента по сключения и действащ Договор №121/31.07.2014г.,тъй като последните са проектирани по посочения договор, също така са съгласувани за съвместимост с инсталираната система в Поделение „Електроразпределение” към ДП „НКЖИ”, в качеството му на ЕРП дружество за системата на железопътния транспорт, за отчитане на тяговата електроенергия. Доставката и монтажа на уреди с различни или непроверени параметри, може да доведе до несъвместимост и значителни технически затруднения за възложителя, тъй като: 1) Проектирането и изработването на 3 броя проекти в работна фаза за серии електрически локомотиви 32,44 и 46 е изпълнено по договор №121/2014 г. и е изпълнено на стойност 9 825лв. без ДДС, като общата стойност на ЕТАП I–Проектиране и изработване на 4 бр. проекти е била на обща стойност 13100,00лв. без ДДС. В случай, че обществената поръчка се възложи на различен изпълнител, то възложителя ще следва да осъществи отново етапа на проектиране за различен тип система,преди доставката, което ще доведе до повишаване на разходите на възложителя и до затруднения при експлоатация на новите типове системи; 2)Проектната документация на различни типове системи за търговско измерване на ел. енергия от тези на проектираните 3 вида проекти и въведените в експлоатация в общо 85 броя локомотиви, следва да бъде допълнително съгласувана от Поделение „Електроразпределение” ДП „НКЖИ” в качеството му на електроразпределително предприятие за системата на железопътния транспорт, за отчитане на тяговата електроенергия за съвместимостта с мрежата; 3)Съвместимостта на нови системи и уредите за дистанционно предаване на информацията със системата на ЕРП, не е гарантирана, което ще доведе до затруднения при експлоатацията и до повишаване разходите на възложителя и ще удължи времето за изпълнение на задълженията на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и изискванията заложени в чл.120 отЗЕ; 4)При постигане на евентуална съвместимост на други системи за измерване, които ще се монтират на допълнителни 16 бр.тягов подвижен състав, ще е затруднено и дори невъзможно осигуряването на взаимозаменяемост на отделните елементи при повреда с тези, които са монтирани в момента на 85бр. локомотиви.Това също ще доведе до затруднения при техническата експлоатация;5)При монтиране на две или повече различни системи за търговско измерване ще е необходимо двойно повече време за обучение на персонал за работа с различна апаратура, това ще затрудни експлоатацията и ще доведе до повишаване на разходите на възложителя поподдръжка и при доставка на материали и резервни части.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„АвесГ” ЕООД, ЕИК: 201494536

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 179 584,00 (сто седемдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и четири) лева без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.05.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Димитър Станоев Костадинов
Длъжност: Управител на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД