Версия за печат

00714-2015-0002

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД, бул. Цар Освободител 150, За: Вяра Димитрова, РБ 9000, Варна, Тел.: 052 613800, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Място/места за контакт: Икономически директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ag_varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.agvarna.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150524iwrA42386.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ "Проф. д-р Д.Стаматов -Варна" ЕООД - Варна, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Варна, бул."Цар Освободител"150, аптека
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи за нуждите на „СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов – Варна” ЕООД– ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация за медицинските консумативи, с цел избор на доставчик на посочените в обособените позиции и номенклатури, съгласно приложена количествена спецификация

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

съгласно технически спецификации - 48 обособени позиции

Прогнозна стойност без ДДС
174413.69 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 1744,04 лева за участие по всички обособени позиции, съгласно Приложение №3 "Размер на гаранцията за участие по обособени позиции" от утвърдената документация.За участие в настоящия открит конкурс участниците внасят гаранция по обособени позиции, съгласно Приложение №3. Гаранциите по отделните обособени позиции са фиксирани като стойност по Приложение №3. .За участие в настоящата открита процедура участниците внасят гаранция по обособени позиции, съгласно Приложение №3. Гаранциите по отделните обособени позиции са фиксирани като стойност по Приложение №3. Гаранцията за изпълнение се предоставя от участника класиран на първо място и определен от комисията за изпълнител при сключване на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 2 % от стойността на договора. Гаранциите се представят в една от формите фиксирани в чл.60 от ЗОП, избрана по желание от кандидатът, участникът или определеният изпълнител. Паричната сума трябва да бъде преведена по банкова сметка на Възложителя - IBAN BG11TTBB94001515064722 , BIC :TTBBBG22 , БУЛСТАТ: 000090065, при Банка "Сосиете Женерал Експресбанк" - клон Варна. Ако е предпочетена другата форма на гаранция - тя трябва да е оригинална, безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов - Варна" ЕООД. Задържането и освобождаването на гаранциите за участие се осъществява по реда на чл.61 до чл.62 от ЗОП.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за изпълнение са съгласно чл.63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват по банков път, в лева, по сметка на Изпълнителя, плащането се извършва по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отсрочено и /или разсрочено, в срок до 60 /шестдесет / календарни дни от датата на представяне на доставна фактура, приемо - предавателен протокол, съответно приемо-предавателен протокол ; сертификат за качество и писмена заявка от Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидатите или участниците са длъжни да съблюдават изискванията на ЗОП, и конкурсната документация за участие в откритата процедура за доставка на медицински консумативи за болницата и да представят в срок всички документи, които Възложителят изисква.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверено копие от годишен финансов отчет за последната отчетна година.Заверено от участника копие на годишния счетоводен баланс и ОПР, заверени от експерт-счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.
Минимални изисквания: Заверено копие от годишен финансов отчет за последната отчетна година.Заверено от участника копие на годишния счетоводен баланс и ОПР, заверени от експерт-счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът представя декларация ,че медицинските изделия отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ). 2. Заверено от участника копие на валидно разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия. 3. Декларация за съответствие от производителя или негов упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ. 4.Декларация от участника , че ще осигури в пълен обем необходимите количества от медицински изделия, предмет на договора, за целия срок на договора. 5. Проспекти, каталози, мостри, спецификации от производителя и други документи, доказващи съответствието на медицинските изделия със спецификацията на възложителя – Приложение №1 от документацията за участие. 6. Информация за базите, складовете и моторните превозни средства, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката - във формата на декларация – свободен текст, подписана от законния представител на участника. 7. Информация за името, местонахождението, адреса и други идентификационни данни на завода-производител на предлаганите медицински изделия, представени във формата на декларация – свободен текст – подписана от законния представител на участника. 8. Декларация за остатъчния срок на годност на медицинските консумативи, които ще се доставят, че не може да бъде по-малък от 70% от обявения от производителя спряма датата на доставката /свободен текст/.
Минимални изисквания: Участникът следва да представи описаните документи в "Изискуеми документи и информация" по т.ІІІ.2.3 от настоящото обявление
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.06.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.06.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.06.2015 г.  Час: 13:00
Място

гр.Варна, бул. "Цар Освободител" 150, ет.1, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгласно чл.68, ал.3 от ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120,ал.2 от ЗОП - "Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10 - дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие."

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша 18, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.05.2015 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Спринцовки
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

167000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
14450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция абокати
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

11980бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
3594 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Игли за спринцовки
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

80700бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
2112.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Спинални игли
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

350бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
426.25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Системи
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

11500бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
3366.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Антибактериален филтър
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

3200бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
2823.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Уринаторни торби
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

6000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Нелатон катетър
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

11020бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
3468 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Фолиев катетър
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

640бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
397.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Дренажен катетър
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

20бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
10.9 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Ректален катетър
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

170бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
82.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Стомашни сонди
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

35370бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
15204.25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Ендотрахиални тръби
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

2680бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
3200.16 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Въздуховоди и водачи за ендотрахиални тръби
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

20бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
100 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Ръкавици
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

193500бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
25758.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Презервативи
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

2600бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
216.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Остриета за скалпел
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1900бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
144 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Трипътни кранчета
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

3000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Престилки
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

400бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Иригатор
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1800бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1950 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Биберони
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

5000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1875 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Електроди ЕКГ
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

300бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
35 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Санпласт и цитопласт
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

530бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
427.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Еднократен инвентар
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

37000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
2266.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Марля на топ
1) Кратко описание

м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

42000м.

Прогнозна стойност, без ДДС
14700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Санпласт
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1650бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1983.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Бинт
1) Кратко описание

марлен 10х10 на бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

400бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Памук
1) Кратко описание

пак.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1800 пак.

Прогнозна стойност, без ДДС
810 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Лигнин
1) Кратко описание

кг.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

2000кг

Прогнозна стойност, без ДДС
3200 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Стерилна самозалепваща се хипоалергична превръзка за рани
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

2000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
855 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Подложка за лежащо болни
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

18000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
5550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Хирургични игли
1) Кратко описание

дузини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

520 дузини

Прогнозна стойност, без ДДС
3846 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Атравматични мед.конци с игла
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

4200бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
13022.92 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Копринени мед.конци
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

2500бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
2057.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Лигатури резербируеми, синтетични плетени - 45 см
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

4000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
11190.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Консумативи - ренгенова диагностика
1) Кратко описание

проявител фиксаж филми

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

2080

Прогнозна стойност, без ДДС
1460.7 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Перхидрол и кислородна вода
1) Кратко описание

л.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1820л.

Прогнозна стойност, без ДДС
2753.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Ехографски гел
1) Кратко описание

кг

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

250 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
487.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Марлени компреси
1) Кратко описание

пакети и бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

20000бр. и 350 пак.

Прогнозна стойност, без ДДС
10344.17 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Кислородни маски
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

50бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
68.79 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Конектори-адаптор
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

70бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
89 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Тръби и канюли за аспирация
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

60бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
195 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Натрон калк
1) Кратко описание

л.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

40л.

Прогнозна стойност, без ДДС
550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Електроди неонатални
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

240бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
6323.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Системи за перфузия
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

6000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
2550 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Ендотрахеални тръби
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

1000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1216.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Пъпни клампи
1) Кратко описание

бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

4000бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
800 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Вакутейнери тип затворена система за вземане на кръв
1) Кратко описание

к-кт

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

52290 к-кта

Прогнозна стойност, без ДДС
5417.25 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12